Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 20.05.2011. Od 21.05.2011 velja nov Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti.

 


Prejšnja objava: v veljavi do 31.05.2010
 


Zadnja sprememba upoštevana v čistopisu: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, veljaven od 01.06.2010.

Podatki o splošnem aktu in njegove spremembe:

 
PREČIŠČENO BESEDILO

Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti - v veljavi do 20.05.2011
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina in namen pravilnika)

Ta pravilnik določa delovanje in organizacijo strokovnih teles kot svetovalnih teles Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: ZSA) ter razloge za izločitev članov strokovnih teles pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti strokovnega telesa. Pravilnik določa tudi postopek izogibanja konflikta interesov za člane ZSA.

Namen pravilnika je zagotoviti pravno podlago za vzpostavitev ekspertnega sistema agencije, ki omogoča strokovno korektno in neodvisno ocenjevanje programskih in projektnih predlogov, mentorjev za mlade raziskovalce, znanstvenih sestankov in znanstvenih publikacij (v nadaljnjem besedilu: predmet ocenjevanja). Pomembna načela pri vzpostavitvi ekspertnega sistema so:

 • celostna skrb za razvoj ved in področij, ki jo zagotavljajo ZSA, znanstveno-raziskovalni sveti (ZSV) ter druga stalna in začasna telesa ARRS;
 • ohranjanje specifike posameznih ved in področij, ki ga omogočajo pristojnosti ZSV in ZSA; ločeno obravnavo posameznih razpisov;
 • ločitev recenzentskega dela in odločanja o financiranju;
 • zagotovitev zunanjih recenzij v sodelovanju z izbranimi tujimi agencijami, na predlog ZSV in po odločitvi ZSA- na vseh razpisih, kjer je to smiselno;
 • čim širši nabor članov delovnih teles, izbranih na predlog raziskovalcev po znanstvenih vedah;
 • sestavo stalnih in začasnih delovnih teles avtonomno potrjuje ARRS;
 • izogibanje konfliktu interesov.

Strokovna telesa ARRS z usklajenim delovanjem omogočajo strokovno neoporečno presojo o predmetih ocenjevanja.

2. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

II. STROKOVNA TELESA ZSA

3. člen

(vrste strokovnih teles)

ZSA za izvajanje nalog iz svoje pristojnost, ki so opredeljene v 33. členu Statuta agencije, imenuje stalna in občasna strokovna telesa.

4. člen

(stalna strokovna telesa)

Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti ved (ZSV) in jih ZSA imenuje za dobo petih let.

Znanstvenoraziskovalni sveti ved so:

 • Znanstvenoraziskovalni svet za naravoslovje;
 • Znanstvenoraziskovalni svet za tehniko;
 • Znanstvenoraziskovalni svet za medicino in zdravje;
 • Znanstvenoraziskovalni svet za biotehniko;
 • Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovje;
 • Znanstvenoraziskovalni svet za humanistiko;
 • Znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarne raziskave.

Člani ZSV so imenovani tako, da njihovo število in znanstvena ekspertiza omogočata pokrivanje vseh področij ARRS klasifikacije. Opredelitev področij se ravna po mednarodni klasifikaciji OECD (Eurostat), pri čemer je število članov ZSV med 6 in 12.

5. člen

(naloge znanstvenoraziskovalnih svetov ved)

Naloge znanstvenoraziskovalnega sveta vede so:

 1. spremlja potek izvajanja in financiranja sprejetih programov, projektov in drugih pogodbenih obvez ARRS s področja ZSV, kar vključuje tudi administrativno strokovni vidik;
 2. pripravlja poročila o rezultatih in učinkih raziskovalnih programov in projektov ter financiranja vseh drugih oblik znanstveno raziskovalne dejavnosti;
 3. po zaključenih ocenjevalnih postopkih pripravi predloge izboljšanja pravilnikov in metodologije ocenjevanja;
 4. daje pobude za razvoj raziskovalne dejavnosti na svojem področju;
 5. določa in dopolnjuje sezname bibliografskih baz podatkov, znanstvenih revij in mednarodnih založb, ki se uporabljajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij; iz bibliografskih baz podatkov izloča publikacije, ki ne ustrezajo znanstvenim kriterijem; določa in dopolnjuje sezname znanstvenih zbirk, korpusov in znanstvenih arhivov, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. Skupaj z IZUM-om določi postopke ugotavljanja zaključenih enot v navedenih zbirkah;
 6. člani znanstvenoraziskovalnega sveta sodelujejo z osrednjimi informacijskimi centri (OSIC) pri presoji ustreznosti razvrstitve znanstvenih del po tipologiji COBISS;
 7. opravlja druge naloge za zagotavljanje skladnega razvoja znanstvene vede, v okviru pristojnosti ZSV.

6. člen

(naloge predsednika ZSV)

Delo ZSV vodi predsednik. Naloge predsednika znanstvenoraziskovalnega sveta vede so:

 1. pripravlja, sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa, na katere lahko vabi tudi vodje raziskovalnih skupin, vodje raziskovalnih programov in projektov ter raziskovalce;
 2. koordinira delo strokovnega telesa v skladu z normativnimi akti agencije;
 3. strokovno usmerja delovanje ZSV;
 4. pripravlja poročila o delu iz pristojnosti ZSV;
 5. opravlja druge naloge v skladu z usmeritvami ZSA.

7. člen

(občasna strokovna telesa)

Občasno strokovno telo imenuje ZSA za izpeljavo ocenjevanja predlogov, prispelih na javni razpis oziroma druge naloge iz svojega delokroga.

Občasna strokovna telesa so:

 • Strokovno telo za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev;
 • Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov;
 • Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov;
 • Strokovno telo za opremo;
 • Strokovno telo za uveljavljene raziskovalce iz tujine;
 • Strokovno telo za mednarodne projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za financiranje;
 • Strokovno telo za znanstveni tisk;
 • Strokovno telo za znanstvene sestanke;
 • Strokovno telo za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov.

Strokovno telo za osrednje specializirane informacijske centre

Občasna strokovna telesa za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev, za ocenjevanje raziskovalnih programov in za ocenjevanje raziskovalnih projektov; so imenovana za izvedbo posameznega razpisa oziroma ocenjevalnega postopka.

Ostala občasna strokovna telesa so imenovana za obdobje štirih let.

ZSA lahko imenuje tudi občasna strokovna telesa za opravljanje drugih nalog iz svoje pristojnosti in jim določi tudi obdobje delovanja.

8. člen

(naloge občasnih strokovnih teles)

Naloge občasnega strokovnega telesa so:

 1. izvaja evalvacijske postopke za posamezen razpis ali drug ocenjevalni postopek in ocenjuje predloge vlog, prispelih na razpis. Rezultat dela je predlog prednostne liste, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, ki ga posreduje ZSA v obravnavo in sprejetje;
 2. sodeluje pri oblikovanju in obravnavanju gradiv iz pristojnosti strokovnega telesa;
 3. pripravlja poročila iz svojega strokovnega področja za ZSA;
 4. opravlja druge naloge v skladu s svojim strokovnim področjem.

V ocenjevalnih metodologijah morajo biti naloge članov občasnih strokovnih teles in recenzentov opredeljene tako, da je natančno razmejen ocenjevalni del (recenzija) od odločitve o uvrstitvi predloga na prednostno listo in od predloga o višini financiranja.

Podrobna področja dela posameznih strokovnih teles so opredeljena v sklepih o imenovanju strokovnih teles.

Občasna strokovna telesa pri izvajanju ocenjevalnega postopka upoštevajo kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter družbene relevance, določene v pravilnikih agencije.

9. člen

(naloge predsednika /oziroma namestnika predsednika)

Naloge predsednika oziroma namestnika predsednika (občasnega) strokovnega telesa so:

 1. sklicuje in vodi sestanke strokovnega telesa;
 2. koordinira delo strokovnega telesa v skladu z normativnimi akti agencije;
 3. strokovno usmerja delovanje strokovnega telesa;
 4. pripravlja poročila o delu iz pristojnosti strokovnega telesa ter
 5. opravlja druge naloge v skladu s sklepi ZSV in usmeritvami ZSA.

9.a člen

(panel)

Pri razpisih se za izpeljavo ocenjevanja predlogov lahko sestavi panel. Panel sestavljajo občasno strokovno telo in tuji recenzenti, ki jih je najmanj toliko kot članov strokovnega telesa. Naloge panela so enake kot naloge občasnega strokovnega telesa.

III. IMENOVANJE ČLANOV STROKOVNIH TELES TER RECENZENTOV

10. člen

(imenovanje članov stalnih in občasnih strokovnih teles)

Nabor potencialnih članov stalnih in občasnih strokovnih teles je sestavljen iz predloga raziskovalcev.

Člane znanstvenoraziskovalnih svetov ved imenuje ZSA izmed kandidatov, ki jih predlagajo raziskovalci s področja ved. Predsednika ZSV imenuje ZSA na predlog SAZU, namestnika predsednika ZSV pa imenuje ZSV izmed članov ZSV. SAZU poda predlog v dveh mesecih po pozivu, sicer ZSA imenuje predsednika ZSV na predlog članov ZSV.

Agencija raziskovalce po vedah povabi k podajanju in usklajevanju predlogov za člane ZSV – svetnike za posamezno disciplino oziroma skupino disciplin.

Predsednika, namestnika predsednika in člane občasnih strokovnih teles imenuje ZSA pred vsakokratnim začetkom izvajanja ocenjevalnih postopkov oziroma ob začetku mandata, na osnovi predlogov znanstvenoraziskovalnih svetov ved in po svoji presoji.

Seznam članov stalnih in občasnih strokovnih teles je objavljen po imenovanju.

11. člen

(imenovanje in naloge recenzentov)

Recenzenti so lahko slovenski ali tuji državljani.

Nabor recenzentov ARRS v čim večji meri pridobi v mednarodno dostopnih bazah izjemnih raziskovalcev (npr. najbolj citirani avtorji v Web of Science, Scopus ), na osnovi pogodb s tujimi izbranimi agencijami oziroma na osnovi meddržavnih dogovorov in na osnovi predloga raziskovalcev. Nabor recenzentov enkrat letno dopolni ZSV.

Na osnovi nabora recenzentov, ZSA potrdi oziroma po potrebi dopolni seznam recenzentov za posamezni ocenjevalni postopek in ga posreduje občasnemu strokovnemu telesu. Občasno strokovno telo na osnovi predloga ZSA imenuje recenzente.

Naloga recenzentov je izdelava ocene na razpis prispelih predlogov, skladno s predpisano metodologijo ocenjevanja, upoštevaje znanstveno kakovost predloga, skladnost z razpisnimi določili, kvantitativne kazalce znanstvene uspešnosti in najpomembnejše dosežke prijavitelja. Znanstveno kakovost predloga, prispelega na razpis, ocenjujejo recenzenti, ki izpolnjujejo kriterije znanstvene odličnosti, družbeno in razvojno relevanco pa recenzenti, ki izpolnjujejo kriterije razvojno strokovne odličnosti.

Seznam recenzentov se objavi ob koncu leta po abecednem redu za vse ocenjevalne postopke skupaj na spletnih straneh agencije. Seznam je razdeljen na dva dela, na seznam recenzentov znanstvene uspešnosti in seznam recenzentov razvojno strokovne uspešnosti. Področje njihovega dela je zaupno.

12. člen

(kriteriji in pogoji za imenovanje članov stalnih in občasnih strokovnih teles in recenzentov)

Kandidati za imenovanje na mesto predsednika, namestnika predsednika, člana strokovnega telesa in recenzenta morajo izkazovati znanstveno ali strokovno odličnost tako, da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, kar ne velja nujno za recenzente razvojno strokovne uspešnosti in člane (tudi predsednika in namestnika predsednika) strokovnega telesa za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov. Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o merilih in kazalcih znanstvene in strokovne uspešnosti in v Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti. Izpolnjevanje pogojev za tuje recenzente se določi kvalitativno.

Strokovno telo za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in po en član za vsako znanstveno vedo, en predstavnik Instituta informacijskih znanosti (IZUM) in en predstavnik Narodne in univerzitetne knjižnice.

Sestava stalnih strokovnih teles mora zagotoviti pokrivanje področij znotraj ved in zagotavljati institucionalno uravnoteženost ter ustrezno tematsko zastopanost.

Občasno strokovno telo se imenuje tako, da pokriva vse znanstvene vede oziroma področja, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja vključno, z interdisciplinarno tematiko.

Sestava stalnih in občasnih strokovnih teles mora zagotavljati zastopanost obeh spolov in sicer na način, da bo v okviru ved zagotovljena najmanj tretjinska zastopanost vsakega spola, z izjemo tehniških ved, kjer mora biti zagotovljena najmanj petina predstavnikov vsakega spola.

Pregled upoštevanja pogojev in kriterijev za imenovanja iz tega člena pripravi strokovna služba agencije.

ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih strokovnih teles, njihove naloge in trajanje mandata.

13. člen

(razrešitev članov stalnih in občasnih strokovnih teles in recenzentov)

Predsednik, namestnik predsednika, član stalnega ali občasnega strokovnega telesa in recenzent so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so imenovani. ZSA razreši predsednika, namestnika predsednika oziroma člana strokovnega telesa:

 1. če sam zahteva razrešitev;
 2. če pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje nalog določenih v sklepu o imenovanju oziroma v tem pravilniku;
 3. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje na raziskovalnem področju;
 4. če je imenovan za predstojnika visokošolskega zavoda ali članice univerze ali direktorja javnega ali zasebnega raziskovalnega zavoda ali za člana UO ARRS in ZSA;
 5. če nastopi konflikt interesov.

ZSA mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

Sklep o razrešitvi predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa sprejme ZSA istočasno s sklepom o imenovanju novega predsednika, namestnika predsednika oziroma člana stalnega ali občasnega strokovnega telesa.

Sklep o razrešitvi recenzenta sprejme občasno strokovno telo istočasno s sklepom o imenovanju novega recenzenta.

14. člen

(izjava o zaupnem ravnanju in nepristranskosti)

Predsednik (namestnik predsednika), člani stalnih in občasnih strokovnih teles in recenzenti po imenovanju podpišejo izjavo o zaupnem ravnanju z gradivom ter izjavo o umiku iz postopka v primeru možne pristranskosti pri delu.

Z gradivi, ki so posredovana v ocenjevanje (vloge, poročila itd.) se ravna kot z zaupnimi podatki, zato ni dovoljeno reproduciranje ali drugačno razširjanje dokumentacije.

15. člen

(konflikt interesov)

Za predsednika, namestnika predsednika, člana stalnega in občasnega strokovnega telesa in recenzenta ne sme biti imenovan predstojnik visokošolskega zavoda, samostojnega visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktor javnega ali zasebnega raziskovalnega zavoda, član UO ARRS in ZSA.

Predsednik, namestnik predsednika ali član strokovnih teles ne sme biti v neposrednem sorodstvenem in zaposlitvenem stiku (ista programska skupina) z vodjo predloga (programa, projekta itd.), ki ga ocenjuje, oziroma zasebnega raziskovalca, ki sodeluje na razpisu.

*************************************************************************

tretji odstavek preneha veljati (Ur. l. RS, št. 23 – 985/09)

*************************************************************************

Če predsednik, namestnik predsednika, član stalnega ali občasnega strokovnega telesa ali recenzent meni, da je njegova povezanost s pravno ali fizično osebo, ki je v evalvacijskem postopku, takšna, da bi lahko vplivala na nepristranskost njegovega dela, mora o tem pisno obvestiti predsednika ZSA. Če predsednik ZSA meni, da te povezave ne morejo bistveno vplivati na nepristranskost njegovega dela v evalvacijskem postopku, mu to pisno sporoči. V primeru, da predsednik ZSA meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranskost njegovega dela, predlaga zamenjavo.

Pritožbe v zvezi s konfliktom interesov rešuje UO ARRS.

15.a člen

(konflikt interesov za člane ZSA)

Član ZSA v času trajanja mandata ne sme konkurirati kot vodja na nobenem razpisu ARRS.

Če se v času trajanja mandata in pol leta po izteku mandata članu ZSA zaključi raziskovalni program, temeljni ali aplikativni projekt, ki ga vodi, potem se trajanje le-tega podaljša. Podaljšanje se določi za tolikšno število let, da se program oz. projekt zaključi v prvem letu po zaključku mandata v ZSA. Vodja mora predložiti dopolnjen program dela in v primeru aplikativnega projekta zagotoviti podaljšanje sofinanciranja s strani uporabnika. Če se v času trajanja mandata in pol leta po izteku mandata članu ZSA zaključi usposabljanje mladega raziskovalca, potem mu je dodeljeno novo mentorsko mesto.

Po predlogu občasnega strokovnega telesa ZSA lahko na prednostni seznam prijav dodatno uvrsti manjše število vlog v primeru, če pri obravnavi prednostnega seznama oceni, da so bili pri nekaterih vlogah posamezni elementi ocene premalo upoštevani. To svojo odločitev mora ZSA pisno utemeljiti. Nobena taka dopolnitev ZSA ne sme biti povezana z vodjo predloga, ki je član programskih skupin v katerih sodelujejo člani ZSA oz. če je vodja predloga ožji družinski član člana ZSA.

IV. PLAČILO TER ADMINISTRATIVNA IN STROKOVNA DELA

16. člen

(plačilo)

Za izvedbo s tem pravilnikom določenih nalog so predsedniki, namestniki, člani strokovnih teles in recenzenti upravičeni do ustreznega plačila v obliki sejnin, potnih stroškov in plačila po podjemnih ter avtorskih pogodbah.

Višina plačila iz prejšnjega odstavka se določa na osnovi pravilnika ARRS o plačilih za strokovno delo v stalnih in občasnih delovnih telesih ARRS. Sklep o plačilu sprejme direktor ARRS.

17. člen

(administrativna in strokovna dela)

Administrativna in strokovna dela za potrebe strokovnih teles in recenzentov zagotavlja agencija.

*************************************************************************

Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti sprejet na 23. seji UO ARRS dne 17. 3. 2006 in 6. dopisni seji dne 13. 4. 2006 vsebuje naslednje prehodne in končno določbo

V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

20. člen

(uskladitev imen strokovnih teles)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se v primerih, kjer je v ostalih splošnih aktih agencije naveden naziv pravilnika "Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti", uporablja ta pravilnik.

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, evalvacijo, opredeljeno v splošnih aktih (pravilnikih) agencije, izvajajo na podlagi določil, opredeljenih v tem pravilniku, strokovna telesa tega pravilnika.

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se za nazive strokovnih teles in njihovih članov, opredeljenih kot npr.: Strokovna komisija, Komisija za knjižnično in informacijsko dejavnost, Strokovno telo za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov, Komisija za raziskovalno infrastrukturo, nacionalni koordinator ipd., uporabljajo nazivi strokovnih teles, opredeljenih s tem pravilnikom.

V roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika se v splošnih aktih (pravilnikih) agencije uskladi poimenovanje nazivov strokovnih teles z nazivi strokovnih teles, določenimi v tem pravilniku.

21. člen

(imenovanje znanstvenih svetov)

Znanstvenoraziskovalni sveti ved so imenovani v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega pravilnika. Do takrat opravlja naloge znanstvenoraziskovalnih svetov ved Znanstveni svet agencije.

22. člen

(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik je sprejet in začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor agencije.