Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Ta pravilnik je bil v veljavi do 21.01.2011. Od 22.01.2011 velja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prejšnja objava:  velja do 28.08.2009.

 


Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-7/2009/14 z dne 8.7.2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 69. seji dne 15. 7. 2009 sprejel

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije - v veljavi do 21.01.2011
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in postopek financiranja in sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) mednarodnega sodelovanja pri izvajanju projektov iz nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, vključno s prevzetimi obveznostmi iz dvostranskih in večstranskih mednarodnih sporazumov o znanstvenoraziskovalnem sodelovanju.

2. člen

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko (so)financira:

  1. sprejete obveznosti v okviru mednarodnih dvostranskih in večstranskih sporazumov, programov, memorandumov in protokolov med Republiko Slovenijo in drugimi državami (v nadaljnjem besedilu: mednarodnih aktov);
  2. članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih;
  3. delovanje slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
  4. aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini;
  5. delovanje tujih raziskovalcev, ki prihajajo v Republiko Slovenijo na podlagi 1. točke tega člena;
  6. spodbujanje prijav na javne razpise okvirnih programov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) oziroma okvirnega programa EURATOM;
  7. sodelovanje slovenskih organizacij v mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih, ki jih je sprejela vlada, ministrstvo, pristojno za znanost, ali agencija, in za katere je sklenjena posebna pogodba oziroma drug ustrezen mednarodni akt;
  8. prevozne stroške slovenskih raziskovalcev na mednarodnih konferencah v tujini, na katerih so udeleženi s predavanji.

II. JAVNI RAZPIS

3. člen

Agencija lahko (so)financira mednarodno sodelovanje iz 1., 2., 3., 4. in 8. točke prejšnjega člena na podlagi javnega razpisa.

Na javni razpis iz 1., 3., 4. in 8. točke prejšnjega člena se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir raziskav.

Na javni razpis iz 4. točke prejšnjega člena se lahko prijavijo tudi zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove Republike Slovenije, ter pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.

Na javni razpis iz 2. in 3. točke prejšnjega člena se lahko prijavijo slovenska znanstvena združenja.

4. člen

Za postopek izvedbe javnega razpisa za (so)financiranje in spremljanje izvajanja mednarodnega znanstvenega sodelovanja se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, kolikor s tem pravilnikom ta vprašanja niso drugače urejena.

Evalvacijski postopek v skladu z razpisnimi pogoji in metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti vodi strokovna komisija za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje direktor agencije. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Skupaj s predsednikom in člani komisije so lahko imenovani tudi njihovi namestniki.

Komisija v skladu z javnim razpisom in metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti pripravi predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje. Sklep o izboru prijav za (so)financiranje sprejme upravni odbor agencije.

5. člen

(So)financiranje mednarodnega sodelovanja slovenskih raziskovalcev se izvaja na podlagi dvostranskega javnega razpisa. Kadar mednarodni akt ne določa obveznosti tuje strani, da ta (so)financira mednarodno sodelovanje slovenskih raziskovalcev, se (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja iz 1. točke 2. člena tega pravilnika izvaja na podlagi enostranskega javnega razpisa.

Pri dvostranskih javnih razpisih predlog izbora prijav za obravnavo pri pristojnih mednarodnih organih, kot jih določajo veljavni mednarodni akti (npr. skupnem odboru, mešani komisiji), pripravi komisija v sodelovanju z imenovanim slovenskim delom mednarodnih organov, pri čemer upošteva dodatna merila, ki jih določajo mednarodni akti in so navedeni v javnem razpisu. Sklep o izboru prijav za (so)financiranje izda upravni odbor agencije na podlagi izbire pristojnih mednarodnih organov, na katero je vezan.

III. (SO)FINANCIRANJE MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA SODELOVANJA

6. člen

Mednarodno sodelovanje iz 2. člena tega pravilnika (so)financira agencija na podlagi sklepa upravnega odbora agencije. (So)financiranje poteka na podlagi obvestila o rezultatih izbora prijav z navedbo odobrenih sredstev, ki jih prejmejo izvajalci, ali na podlagi posebne pogodbe med agencijo in izvajalcem.

7. člen

Vsi izvajalci, ki jim je predhodno odobrena sredstva za mednarodno sodelovanje (so)financirala agencija, so v 15 dneh po realizirani aktivnosti dolžni agenciji predložiti zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov, kopije obračunske dokumentacije in vsebinsko poročilo o realiziranih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti, kolikor sklenjena pogodba med agencijo in izvajalcem ne določa drugače. Na tej podlagi agencija sredstva praviloma izplačuje mesečno.

Poročilo iz prejšnjega odstavka lahko agencija uporablja v promocijske namene.

8. člen

Prejemniki sredstev po pogodbi morajo omogočiti agenciji nadzor nad porabo sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev.

Če agencija ugotovi nenamensko porabo sredstev, prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Če pri izvajanju mednarodne raziskave ali projekta pride do sprememb, je prejemnik sredstev dolžan v 15 dneh o teh spremembah obvestiti odgovorno osebo agencije, sicer se lahko šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.

Če se ugotovi, da je bilo znanstvenoraziskovalno sodelovanje zaključeno, pri tem pa sredstva niso bila namensko porabljena, agencija zahteva vrnitev izplačanih sredstev, ki so bila nenamensko porabljena, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

9. člen

Mednarodno sodelovanje raziskovalcev iz tujine, ki prihajajo na obisk v Republiko Slovenijo na podlagi 1. in 5. točke 2. člena tega pravilnika, agencija (so)financira v višini stroškov bivanja in dnevnic, določenih z veljavno uredbo, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (v nadaljnjem besedilu: uredba), kolikor ni v mednarodnem aktu določeno drugače.

Stroški bivanja se sofinancirajo v višini stroškov namestitve v domu podiplomcev ali izjemoma, v primeru zasedenosti doma podiplomcev ali izven Ljubljane in Maribora, največ v višini stroškov nočnine v hotelu B kategorije.

Agencija (so)financira mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način za slovenske sodelavce na projektu iz 1. točke 2. člena tega pravilnika, kolikor ni v mednarodnem aktu določeno drugače. V primeru enostranskih javnih razpisov iz 5. člena tega pravilnika agencija lahko (so)financira tudi dnevnice za čas obiska v tujini, kot jih določa uredba.

10. člen

Agencija izplača enkratni finančni prispevek k stroškom prijave projekta slovenskim organizacijam, ki so kot prijaviteljice ali glavne koordinatorke prijavile projekt ali sodelujejo kot partnerke pri projektu, ki ga je Evropski komisiji prijavila tuja ali slovenska organizacija na objavljene javne razpise okvirnih programov EU oziroma okvirnega programa EURATOM. Za prijavo projekta, za katero je Evropska komisija ugotovila, da je pravno-formalno popolna in jo je posredovala v ocenjevanje recenzentom, agencija izplača enkratni finančni prispevek k stroškom prijave projekta v znesku 4.000 eurov slovenski organizaciji, ki je projekt prijavila kot koordinatorka, in 1.000 eurov slovenski organizaciji, ki je pri projektu sodelovala kot sodelujoča organizacija v mednarodnem konzorciju oziroma je prijavila projekt samostojno, kadar javni razpis predvideva tudi enega samega prijavitelja. Do prispevka niso upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo polovico največjega možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku ali manj.

11. člen

Pri projektih, ki so vključeni v programe mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja in je v tem okviru opravljeno mednarodno strokovno ocenjevanje, se postopek ocenjevanja, ki ga določa pravilnik, ki ureja (so)financiranje temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektov v delu, ki se nanaša na recenzijo, ne opravi, če je recenzija dostopna agenciji.

Če recenzija pri prijavah s slovenskim nosilcem mednarodnega projekta (npr. na javne razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), projektov ERA-NET, v katerih sodeluje Republika Slovenija, ter shem EUROCORES pri Evropski znanstveni fundaciji (ESF), ali s slovenskim koordinatorjem projekta na javne razpise okvirnih programov EU) preseže prag za možno sofinanciranje (threshold), ni pa projekt izbran za sofinanciranje pri Evropski komisiji ali ESF, oziroma je bil v primeru ERC pozitivno ocenjen v prvem krogu in/ali predlagan za drugi krog ocenjevanja, lahko agencija prevzame sofinanciranje v obsegu, ki ga predlaga znanstveni svet agencije in potrdi upravni odbor agencije.

12. člen

Financiranje recenzij mednarodnih projektov, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije, prijavljenih na javne razpise drugih držav ali mednarodnih organizacij je mogoče, če je recenziranje dogovorjeno v okviru mednarodnega akta.

Za recenziranje v Republiki Sloveniji se za posamezen projekt lahko izplača honorar na podlagi avtorske pogodbe.

13. člen

Slovenskim raziskovalcem, izvoljenim za predsednike, podpredsednike in člane vodstvenih organov ali generalne sekretarje mednarodnih znanstvenih združenj iz 3. točke 2. člena tega pravilnika, agencija lahko (so)financira mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način in dnevnice, kot jih določa uredba, za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, vendar ne več kot trikrat letno. Agencija ne (so)financira udeležb na sestankih delovnih skupin in drugih ad hoc teles.

Slovenskim raziskovalcem lahko agencija (so)financira nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih znanstvenih združenj največ do 900 eurov letno, vendar posamezno slovensko znanstveno združenje ne more prejeti več kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v mednarodnih znanstvenih združenjih letno.

14. člen

Agencija lahko (so)financira mednarodne članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih od 200 eurov do 800 eurov letno. Agencija zagotovi sredstva za članarine na podlagi zahtevkov za izplačilo s priloženo kopijo računov.

Agencija ne (so)financira mednarodnih članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih, gospodarskim družbam in zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom.

15. člen

Agencija zagotavlja sredstva za financiranje stroškov, ki nastanejo pri uresničevanju programov mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije z obiski tujih delegacij v Republiki Sloveniji in slovenskih v tujini. Pri zagotavljanju sredstev se upošteva načelo recipročnosti.

Sodelovanje delegatov agencije v meddržavnih telesih in odborih mednarodnih organizacij, katerih partner je Republika Slovenija, se financira v celoti in v višini, kot je določeno z uredbo.

16. člen

Agencija lahko sofinancira stroške udeležb slovenskih raziskovalcev s predavanjem na mednarodnih znanstvenih srečanjih v tujini, in sicer do 100 % prevoznih stroškov na najbolj ekonomičen način. Prednost pri sofinanciranju imajo raziskovalci z vabljenimi predavanji, ki jim organizator krije stroške bivanja.

Agencija sofinancira stroške udeležbe samo enemu, praviloma prvemu avtorju istega predavanja na isti mednarodni konferenci.

Agencija sofinancira posameznemu raziskovalcu udeležbo praviloma na največ enem mednarodnem znanstvenem srečanju v tujini letno.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Agencija bo v letu 2009 (so)financirala mednarodne projekte European Cooperation in Science and Technology (COST), za katere se ne plačuje članarina, letno do 25 % vrednosti slovenskega deleža v mednarodnem projektu. Višina (so)financiranja se bo izoblikovala v razmerju s skupno vrednostjo projekta in dejansko udeležbo slovenskih izvajalcev pri projektu.

Upravičeni stroški, ki se (so)financirajo neposrednim izvajalcem mednarodnih projektov COST na podlagi tega člena, so stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi, stroški inštrumentov in opreme, ki se izključno in stalno uporabljajo za raziskovalne aktivnosti, stroški za svetovalne in podobne storitve, dodatni skupni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja ter drugi operativni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja.

18. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07).

19. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-17/2009-1
Ljubljana, dne 15.7.2009
EVA 2009-1647-0007

dr. Peter Venturini
Predsednik Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije