Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Rokovnik
Razpis

Vprašanja - splošno:

 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta in mora imeti v evidencah status raziskovalca in ne strokovnega oziroma tehničnega sodelavca.

 1. Ali je v letošnjem razpisu predvidena možnost neposredne uvrstitve v II. fazo javnega razpisa?

Ne. Letošnji razpis bo potekal v eni fazi.

 1. V letošnjem razpisu v tabeli pod tč. 3.1 javnega razpisa ni alineje "Interdisciplinarna področja". Ali to pomeni, da javni razpis ne predvideva sofinanciranja interdisciplinarnih raziskav?

Ne, tudi v letošnjem javnem razpisu je predvideno sofinanciranje interdisciplinarnih raziskav, in sicer je okvirno 10% sredstev vsake znanstvene vede namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja. V nadaljevanju točke 3.1. javnega razpisa je naveden seznam ciljev trajnostnega razvoja s tematskimi polji oziroma raziskovalnimi področji, ki so objavljeni na spletni strani Kazalniki (stat.si).

 1. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v prijavni vlogi?

Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), vpišite v točko 22 prijavne vloge.

 1. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?

Proste ure je potrebno imeti ob podpisu pogodbe. Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 8. 2021 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije, ter drugih nepredvidenih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O predvidenem datumu začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med razpisom. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 ur na letni ravni, vodje projektov iz Programa dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju Program AD) pa morajo imeti 680 ur na letni ravni.

 1. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?

Ne, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa. Vodja projekta iz Programa AD mora imeti na tem projektu evidentiran vsaj 40 odstotni delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.

 1.  Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?

Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.

 1. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še nima evidenčne številke v evidenci agencije?

Ne. Raziskovalec mora za prijavo na razpis biti vpisan v evidenco agencije in mora imeti evidenčno številko. Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati evidenčno številko, pod katero je voden v evidenci raziskovalcev ARRS. Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje, a še nimajo svoje evidenčne številke v evidenci raziskovalcev, mora RO prijaviteljica poslati agenciji:

 • zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca,
 • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02/2018-1), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
 • zjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata zaposlila, v primeru odobritve projekta,ter navedbo razpisa in naziva projekta.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej, oziroma pred zaključkom javnega razpisa, poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS (glej določila točke 6.1.3. razpisa: » Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).«

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

 1. Ali v projektni skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?

Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 urami).

 1.  Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?

Da, razen večjih raziskovalnih projektov.

 1. Na spletni strani agencije - eObrazci sem kot evidentiran raziskovalec poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.

Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec podal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Sektorju za pravne in skupne zadeve (evidenca RO, skupin in raziskovalcev) na agenciji. Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na spletni strani agencije - eObrazci (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika). 

 1. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?

Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge. 

 1. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, sodelovanju, zaposlitvi, …?

Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki E – Izjave prijavitelja, razen v primeru, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba (glej točko 7 javnega razpisa), je potrebno po pošti poslati izpolnjen, podpisan in žigosan »Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020-DP« in v primeru, da prijavljate raziskovalni projekt na osnovi sporazuma CEUS s tujimi agencijami: Avstrijsko znanstveno fundacijo (Austrian Science Fund, FWF), Češko znanstveno fundacijo (The Czech Science Foundation, GACR) ter Poljskim znanstvenim centrom (National Science Centre, NCN). V tem primeru, morate izpolniti tudi izjavo v točki 38.Priloga 2 – »smo posredovali obrazec ARRS-RPROJ-CEUS-STROSKOVNIK-20 - CEUS preglednica stroškov - primerjalni pregled stroškov posameznih soizvajalcev projekta.« Na dokumentaciji, ki jo ARRS dobi od prijaviteljev v pisni obliki (npr. obrazec za državne pomoči in obrazec »ARRS-RPROJ-CEUS-STROSKOVNIK-20 - CEUS preglednica stroškov - primerjalni pregled stroškov posameznih soizvajalcev projekta), je lahko namesto fizičnega podpisa odgovorne osebe digitalni podpis odgovorne osebe s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 1. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 23. točki! (23. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta)

Vnosno polje pri 23. točki je odprto samo za temeljne in aplikativne projekte s področij humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave, kjer sta humanistika in družboslovje primarni vedi. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato za ostale vede vnosnega polja ni mogoče izpolnjevati. Za vse vede (tudi za humanistiko in družboslovje) velja, da se izjemnost pri citiranosti navede v točki 21. prijavne vloge (Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta – življenjepis). 

 1.  Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti določa, da mora vodja projekta izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje. Kako naj utemeljim izpolnjevanje tega pogoja?

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta določa, da vodja temeljnega oz. aplikativnega projekta izpolnjuje ta pogoj, če:

 • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
 • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ) ali
 • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija).

Podatke in dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja navedite v svojem življenjepisu v okviru 21. točke prijave na razpis.

Vodja podoktorskega projekta izpolnjuje ta pogoj, če predloži izjavo prijavitelja o izpolnjevanju tega pogoja v okviru prijavne vloge na javni razpis (potrdi s podpisom izjave, navedene v okviru tč. E Izjave prijavitelja).

 1. Ali lahko kot vodja projekta nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?

Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev, razen v primeru prijave temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD. Raziskovalec mora za prijavo na razpis biti vpisan v evidenco agencije in mora imeti evidenčno številko.

 1. V prijavnem obrazcu mi je pri »kontroli pravilnosti« pokazalo, da je nekaj narobe s številom ur prijaviteljice: " 2. Število ur organizacije prijaviteljice (507) se ne ujema s številom ur iz priloge A (0)." Priloge A ne najdem.

V obrazcu, ki ga izpolnjujete na portalu in se imenuje ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020/___ najprej izberete cenovno kategorijo v točki 17 (v skladu z navodilom v opombi št. 3).

V točki 14 nato razdelite razpoložljive letne ure med sodelujoče RO (priloga A za prijaviteljico in priloga B za sodelujočo RO).

Obrazec shranite in zaprite.

Pri ponovnem vstopu v aplikacijo boste pred imenom obrazca ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020/____ opazili moder »+«. S klikom na + se vam bosta pokazala obrazca A in B, kamor nato vpišete člane projektne skupine in med njih razdelite raziskovalne ure. Pozorni morate biti, da se ure iz priloge A in B ujemajo z urami, ki ste jih vpisali v točki 14.

 1. V katerih primerih ne morem kandidirati na javnem razpisu?

Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu na koncu ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen tega pravilnika. Prag je določen v metodologiji in razpisu, in sicer 10 točk za temeljni projekt oziroma temeljni podoktorski projekti projekt, oziroma 12 točk aplikativni projekt oziroma aplikativni podoktorski projekti projekt.

Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.

Na javnem razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave vodje največ enega projekta, v to omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 104. člena pravilnika. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena pravilnika ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 145. člena pravilnika, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.

 1. V katerem primeru moram oddati obrazec za vpetost?

Na letošnjem razpisu obrazca ni potrebno oddati, saj je A3 minimalni je za vodje vseh projektov enak 0.

 1. Ali v točkah 4. »Prijavitelj - raziskovalna organizacija (RO)« in 14. »Sodelujoče raziskovalne organizacije iz evidence RO ARRS« izberemo šifro univerze ali šifro fakultete?

Ko navajate raziskovalne organizacije, vedno izberete šifro fakultete in ne šifro univerze, saj vam v nasprotnem primeru aplikacija ne bo ponudila možnosti izbire posamezne fakultete.

 1.  Ali izpolnjujem pogoje za vodjo projekta?

Raziskovalec, ki želi kandidirati na razpisu, mora izpolnjevati pogoje navedene v »Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta« - http://www.arrs.si/sl/akti/prav-kriterij-vodja-rp-avg16.asp . Omenjeni pravilnik določa, da se minimalne ocene in število čistih citatov določijo v metodologiji ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke, ki jo na podlagi akta o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sprejme Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: metodologija, ki ureja ocenjevanje prijav).

Kvantitativni vstopni pogoji za vodjo raziskovalnega projekta so opredeljeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, ki jo najdete na povezavi: http://www.arrs.si/sl/akti/metod-skupna-17-22.asp v poglavju »A. SPLOŠNO - III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov«.

Izračun kvantitativnih vstopnih pogojev za posameznega raziskovalca  je objavljen na spletnih straneh SICRIS (https://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=rsrSearch&opt=2&subopt=3). 

Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

Poleg kvantitativnih vstopnih pogojev, je potrebno upoštevati še določila 89. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki ga lahko najdete na povezavi: http://www.arrs.si/sl/akti/20/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-okt20.aspp .

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

 1. Ali se seštevek točk pri izračunu ocene A1 zaokrožuje?

V sistemu SICRIS je ocena A1 oziroma njeni posamezni deli izračunana na dve decimalni mesti natančno, pri čemer je upoštevano pravilo zaokroževanja. Tako izračunane ocene predstavljajo eksaktno število, ki ni več predmet zaokroževanja. Dodatno zaokroževanje ocen bi vodilo v manjšo natančnost pri preverjanju izpolnjevanja pogoja minimalne ocene A1 ≥ 0,5.

 1. Ali lahko raziskovalec sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa?

Raziskovalec  lahko sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa, vendar je treba upoštevati izjave, ki jih prijavitelj z oddajo potrdi, in sicer:

 • so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt;
 • bomo vse člane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa zaposlitve (evidence ARRS) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno razbremenili/zaposlili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta;
 • da bodo člani projektne skupine, katerih dosežki so navedeni v prijavni vlogi, ves čas trajanja projekta sodelovali na projektu;

 

Vprašanja - temeljni in aplikativni projekti:

 1. V točki 6.1.2. javnega razpisa je opredeljeno sodelovanje s partnerskimi agencijami po principu vodilne agencije. Kaj to pomeni?

Navedeno pomeni, da prijavitelji (v skladu s 4. in 6.1.2. točko javnega razpisa) lahko oddajo skupni slovensko-švicarski, slovensko-madžarski, slovensko-avstrijski, slovensko-češki, slovensko-poljski, slovensko-avstrijsko-češki, slovensko-avstrijsko-poljski in slovensko-češko-poljski raziskovalni projekt. Cilj tovrstnega sodelovanja je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja.

Prijavitelj na slovenski strani mora na ARRS poslati prijavno vlogo skladno z določili javnega razpisa, ki ga objavi ARRS. Prijavitelj v partnerski državi mora običajno v enem tednu od predložitve prijave pri vodilni agenciji predložiti identično prijavno vlogo kot je bila oddana na ARRS tudi na partnersko agencijo. V kolikor navedena prijavna vloga ni poslana ali je poslana prepozno, je to lahko podlaga za neveljavno prijavo. Partnerska agencija lahko po potrebi zahteva tudi oddajo prijavne vloge na vzporedni javni razpis, ki ga objavi skladno s svojimi pravili. Vse agencije, ki bodo sofinancirale skupni raziskovalni projekt pred postopkom evalvacije izvedejo preverjanje izpolnjevanja vstopnih pogojev. Pogoj, da se prijavna vloga uvrsti v nadaljnji evalvacijski postopek pri ARRS je, da so izpolnjeni vstopni pogoji tako pri vodilni, kot tudi pri partnerskih agencijah. ARRS je odgovorna in opravi postopek evalvacije prijavljenih raziskovalnih projektov in izbrane raziskovalne projekte predlaga partnerskim agencijam v sofinanciranje. Partnerske agencije oziroma njihovi organi odločanja praviloma predlagajo sofinanciranje projektov brez dodatne evalvacije na njihovi strani. Slovenski delež odobrenega skupnega raziskovalnega projekta sofinancira ARRS, tujega pa vsaka od partnerskih agencij. Odločitev o sofinanciranju skupnega raziskovalnega projekta mora biti za izvedbo sofinanciranja sprejeta pri obeh oz. vseh treh soudeleženih partnerskih agencijah.

 1. Ali bo projekt sofinanciran v primeru, da se uvrsti na listo za sofinanciranje le pri ARRS, pri tuji agenciji pa ne?

ARRS v tem primeru skupnega projekta ne bo sofinancirala.

 1. Ali lahko prijavimo aplikativni raziskovalni projekt v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s tujimi agencijami?

Ne. Prijava aplikativnega projekta v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s  tujimi agencijami ni mogoča.

 1. Kaj pomeni določilo v javnem razpisu, da  se prijave partnerstva CEUS (FWF, NCN, GAČR), ki so slabše uvrščene od prijav, ki se uvrstijo med 20% najbolje ocenjenih prijavnih vlog, ne uvrstijo v izbor za sofinanciranje?

Prag za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov partnerstva CEUS je določen na način, da se morajo te prijave uvrstiti med 20% najbolje ocenjenih raziskovalnih projektov.  

 1. Ali agencija uvrsti v nadaljnje ocenjevanje projekt kljub temu, da prijava s strani partnerske agencija ne izkazuje izpolnjevanja pogojev?

Ne. Prijava se zaradi neizpolnjevanja pogojev na strani partnerske agencije, tudi na strani vodilne agencije zavrne.

 1. Prijavljamo skupni slovensko- poljski raziskovalni projekt. Kdaj je zadnji rok za oddajo prijavne vloge?

Vodja poljskega dela raziskovalnega projekta mora v skladu z vstopnimi pogoji poljske agencije NCN oddati prijavo na vzporedni razpis poljske agencije NCN do 31. 12. 2020. Za izpolnjevanje vstopnih pogojev pri poljski agenciji NCN, mora biti do 31. 12. 2020 oddana tudi prijava, ki jo odda slovenski vodja projekta pri agenciji.

 1. Ali je lahko sofinancer aplikativnega projekta raziskovalna organizacija, vpisana v evidenco RO?

Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb.

 1. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?

Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 100.000 EUR. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. V letošnjem razpisu je tudi določeno, da je sofinancer aplikativnega projekta lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta,ki ga financira agencija, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta. V primeru, da si sofinancerji delijo deleže sofinanciranja, morajo biti deleži sofinanciranja v % brez decimalnih mest.

 1. V humanistiki in družboslovju se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti skladno z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) v povezavi z določili pogojev iz metodologije v prijavni vlogi. Navedeno znanstveno delo in citat morata biti izkazana v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi I k Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene/ I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI. Kam in na kakšen način se navede citat/e?

Citate se navede v prijavni vlogi pod točko 23. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta.

Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) v povezavi z določili pogojev iz metodologije, objavljene v okviru javnega razpisa. Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije.

Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi znanstvenega citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran.

V primeru, da morate, v skladu z metodologijo, navesti dokazilo večjega števila citatov v znanstvenih objavah, mora biti za vsak citat nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in znanstvenim citatom le-tega.

Opredelitev znanstvenih objav je navedena v Prilogi I k Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti / I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI

 1. Ali se izpolnjevanje pogoja za temeljni oz. aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?

Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (doktorat v letu 2011 ali kasneje). Pri preverjanju navedenega pogoja agencija v skladu s pravilnikom ne podaljšuje obdobja 10 let, zato mora raziskovalec opraviti prvi doktorat v letu 2011 ali kasneje. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.


Vprašanja - večji projekti:

 1. Kateri subjekt lahko na razpisu kandidira za večji raziskovalni projekt?

Prijavitelj večjega raziskovalnega projekta je le raziskovalna organizacija, vpisana v evidence raziskovalnih organizacij pri agenciji.

 1. Ali so lahko večji raziskovalni projekti temeljni ali aplikativni raziskovalni projekti?

Da. Večji raziskovalni projekti so lahko temeljni ali aplikativni raziskovalni projekti.

 1. Ali lahko večji raziskovalni projekt prijavimo v okviru interdisciplinarnih raziskav?

Ne. Večji raziskovalni projekt ne more biti prijavljen v okviru interdisciplinarnih raziskav.

 1. Ali lahko večji raziskovalni projekt prijavimo v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s tujimi agencijami?

Ne. Večji raziskovalni projekt ne more biti prijavljen  v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s tujimi agencijami.

 1. Ali mora večji temeljni projekt vključevati poleg prijaviteljice vsaj še dve po statusu različni slovenski raziskovalni organizaciji?

Ne. Poleg prijaviteljice mora večji temeljni projekt vključevati še najmanj eno po statusu različno raziskovalno organizacijo (npr. univerza, raziskovalni zavod, gospodarska družba....).

 1. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja večjega aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?

Pri večjem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 200.000 EUR letno (600.000 EUR v treh letih), mora sofinancer/ji projekta v treh letih zagotoviti sofinanciranje v skupni vrednosti 200.000 EUR. Sofinanciranje mora biti obvezno zagotovljeno v denarju.

 1. Ali večji raziskovalni projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?

Ne, vsak večji raziskovalni projekt morata izvajati vsaj dve ali več po tipu glede na status različni/e raziskovalni/e organizaciji/e.

Večji aplikativni projekt  mora obvezno vključevati najmanj tri po tipu (glede na status) različne RO (raziskovalni zavod, univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod in gospodarsko družbo) in izkazovati sofinanciranje.

Večji temeljni projekt mora obvezno vključevati najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod ali gospodarsko družbo).


Vprašanja - temeljni raziskovalni projekti – Program AD:

 1. Kateri subjekti lahko na razpisu kandidirajo za temeljne raziskovalne projekte - Program AD?

  Temeljne raziskovalne projekte – Program AD lahko prijavijo le raziskovalne organizacije, vpisane v evidence raziskovalnih organizacij pri agenciji.
 1. Ali morajo vodje temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD izpolnjevati tudi pogoje za vodjo temeljnega projekta?

  Vodje temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD, morajo poleg pogojev za prijavo temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD, ki so določeni v Metodologiji in v točki 6.2. javnega razpisa, izpolnjevati tudi pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 1. V primeru, da se na razpisu prijavim kot kandidat za temeljni raziskovalni projekt - Program AD, ali se moja prijava upošteva tudi kot prijava za manjši temeljni raziskovalni projekt (ki ni v okviru Programa AD)?

  V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD, v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor manjših temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
 1. Kakšna so merila za ocenjevane temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD?

  Temeljni raziskovalni projekti - Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih projektov, kot so opredeljeni v 99. členu Pravilnika.
 1. Ali lahko kot vodja temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?

  Ne. Temeljni raziskovalni projekti – Program AD so namenjeni vračanju slovenskih raziskovalcev v Republiko Slovenijo.


Vprašanja - podoktorski projekti:

 1. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?

  Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 12. 2. 2021.
   
 2. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata niso pretekla več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata in ali se pri preverjanju lahko upošteva širitev obdobja?

  Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2018 – 12. 2. 2021). Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev. Širitev obdobja od zagovora doktorata je mogoča na podlagi ustreznega vnosa podatkov v točko 22 prijavne vloge.
   
 3. Ali mora podoktorski kandidat izpolnjevati tudi starostni pogoj (ni starejši od 35 let)?

  Za vodjo podoktorskega projekta ni starostne omejitve.
   
 4. V razpisu piše: »Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje morebiti tudi krajše?

  Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti.
   
 5. Ali lahko kandidiram za podoktorski projekt, če sem že prejel sredstva na javnem razpisu MIZŠ »Raziskovalci na začetku kariere«?

  Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more prijaviti podoktorskega projekta.
   
 6. Ali v primeru prijave podoktorskega projekta lahko v skupini sodelujejo tudi drugi raziskovalci?

  V primeru prijave podoktorskega projekta projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki je edini izvajalec podoktorskega projekta. V prilogo ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020-A vpišete samo enega raziskovalca, t.j. vodjo podoktorskega projekta kot izhaja iz izjave v toči 33. prijavne vloge.