Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020,6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020 in 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

 1. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)
 2. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: podoktorski temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
 3. manjših temeljnih raziskovalnih projektov - Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti - Program AD)
 4. večjih temeljnih in večjih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: večji projekti).
   
 1. Višina sredstev javnega razpisa

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in b tega javnega razpisa znaša 16.400.000,00 EUR. Pri izvedbi javnega razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2021 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2020.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega javnega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR.

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.d tega javnega razpisa znaša 1.600.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
 

3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v višini 16.400.000,00 EUR po znanstvenih vedah:

 

Znanstvene vede Razmerje sredstev v 2020 (v %) Razmerje sredstev na javnem razpisu (v %)
Naravoslovno–matematične vede 21,1 21,9
Tehniške vede 27,9 28,2
Medicinske vede 13,7 13,4
Biotehniške vede 11,3 10,4
Družboslovne vede 10,7 10,4
Humanistične vede 15,3 15,7
SKUPAJ 100,0 100,0

Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10% sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu cilju trajnostnega razvoja sledi predlog raziskovalnega projekta.

Seznam ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost:

 1. Odprava revščine
 2. Odprava lakote
 3. Zdravje in dobro počutje
 4. Kakovostno izobraževanje
 5. Enakost spolov
 6. Čista voda in sanitarna ureditev
 7. Cenovno dostopna in čista energija
 8. Dostojno delo in gospodarska rast
 9. Industrija, inovacije, infrastruktura
 10. Zmanjšanje neenakosti
 11. Trajnostna mesta in skupnosti
 12. Odgovorna poraba in proizvodnja
 13. Podnebni ukrepi
 14. Življenje v vodi
 15. Življenje na kopnem
 16. Mir, pravičnost in močne institucije
 17. Partnerstva za doseganje ciljev

Krajši opisi ciljev trajnostnega razvoja s tematskimi polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na spletnih straneh (Kazalniki (stat.si)).

Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.
 

3.2. Višina (so)financiranja

Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.

Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 3069 letnih ur cenovnega razreda A (1535 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2726 letnih ur cenovnega razreda B (1363 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2384 letnih ur cenovnega razreda C (1192 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2139 letnih ur cenovnega razreda D (1070 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 1942 letnih ur cenovnega razreda E (971 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 1779 letnih ur cenovnega razreda F (889 za projekte v vrednosti 50.000 EUR).

Temeljni raziskovalni projekti - Program AD bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 3069 letnih ur cenovnega razreda A, 2726 letnih ur cenovnega razreda B, 2384 letnih ur cenovnega razreda C, 2139 letnih ur cenovnega razreda D, 1942 letnih ur cenovnega razreda E ali 1779 letnih ur cenovnega razreda F.

Večji projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 200.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 6139 letnih ur cenovnega razreda A, 5451 letnih ur cenovnega razreda B, 4769 letnih ur cenovnega razreda C, 4278 letnih ur cenovnega razreda D, 3884 letnih ur cenovnega razreda E ali 3557 letnih ur cenovnega razreda F.

Temeljne projekte, temeljne raziskovalne projekte - Program AD in večje temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte in večje aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B, pri čemer znaša sofinanciranje aplikativnega podoktorskega projekta s strani agencije 1275 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Prijavitelj večjega aplikativnega projekta, aplikativnega projekta oziroma aplikativnega podoktorskega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju.

Sofinancer večjega aplikativnega projekta in aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, ki ga financira agencija, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta.

Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi urami raziskovalnega dela, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Temeljne raziskovalne projekte – Program AD in večje projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju. Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.

 

 1. Cilji javnega razpisa

5.1. Cilj javnega razpisa je izbor:

 • manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov
 • podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov

V okviru vsake vede mora biti za podoktorske projekte dodeljenih vsaj 10 % sredstev glede na obseg financiranja izbranih prijav v okviru vede. Vsaj 30 % sredstev za projekte v okviru vede tehnika, vsaj 20% v okviru vede biotehnika, vsaj 10% v okviru vede družboslovje ter vsaj 5% v okviru ved naravoslovje in medicina, mora biti dodeljenih za aplikativne projekte. Vsaj 20% odobrenih sredstev na razpisu mora biti dodeljenih za projekte, katerih nosilci so mladi doktorji (največ 10 let po letu zagovoru doktorata).

Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih največ 10% za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.

Na medicinskih vedah morajo klinične raziskave izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30% raziskovalnih ur. Pri vsaki prijavi projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka.
 

5.2. Cilj javnega razpisa je tudi izbor:

 • temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD.

Na raziskovalno vedo se v izhodišču odobrita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede.

V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD, v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.   
 

5.3. Cilj javnega razpisa je tudi izbor:

 • večjih projektov.

Večji aplikativni projekti obvezno vključujejo najmanj tri po tipu (glede na status) različne RO (raziskovalni zavod, univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod in gospodarsko družbo) in izkazujejo sofinanciranje. Večji temeljni projekti obvezno vključujejo najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod ali gospodarsko družbo). V izbor za sofinanciranje se uvrstita:

 • dva najbolje ocenjena večja  projekta v okviru naravoslovnih ved;
 • dva najbolje ocenjena večja  projekta v okviru tehniških ved;
 • en najbolje ocenjeni večji  projekt v okviru medicinskih ved;
 • en najbolje ocenjeni večji  projekt v okviru biotehniških ved;
 • en najbolje ocenjeni večji  projekt v okviru družboslovnih ved;
 • en najbolje ocenjeni večji  projekt v okviru humanističnih ved;

Večjih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH in švicarsko agencijo SNSF ter na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo GACR. Večjih projektov se ne prijavlja kot interdisciplinarne raziskave.
 

 1. Pogoji

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske temeljne in aplikativne projekte so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na spletni strani agencije.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne raziskovalne projekte - Program AD so določeni v Metodologiji.

6.1. Pogoji za večje projekte, temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske (temeljne in aplikativne) projekte

6.1.1. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta

Večji projekt, temeljni in aplikativni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj v skladu s 4. točko javnega razpisa. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, mora imeti prijavitelj z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih RO, kar mora navesti že ob prijavi – tč. 28 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).

Prijavitelj aplikativnega projekta, večjega aplikativnega projekta in podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija. Prijavitelj mora za vodjo projekta, ki še nima številke raziskovalca, izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, ki mu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.

Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, ki ga je vodil, je na predhodnem razpisu (ki je bil izveden v enofaznem postopku) v postopku ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen pravilnika.

Na javnem razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave vodje največ enega projekta, v to omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 104. člena pravilnika. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena pravilnika ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 145. člena pravilnika, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.

Mladi doktor je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata v obdobju 1.1. 2018 - zaključka javnega razpisa). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 12. 2. 2021. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.

Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.

V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
 

6.1.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH in švicarsko agencijo SNSF ter na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo GACR

6.1.2.1. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH in švicarsko agencijo SNSF

Na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH in švicarsko agencijo SNSF lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z madžarskimi oziroma švicarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v madžarskih oziroma švicarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Madžarski oziroma švicarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa NKFIH oziroma SNSF pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva NKFIH oziroma SNSF. Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in NKFIH oziroma SNSF. V primeru sofinanciranja s strani NKFIH mora obseg sredstev NKFIH biti manjši od obsega slovenskega dela. Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z navedenima partnerskima agencijama so lahko le manjši temeljni raziskovalni projekti kot so opredeljeni v točki 2.a javnega razpisa.

6.1.2.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo GACR

Na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN in češko agencijo GACR lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, poljskimi oziroma češkimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih, poljskih oziroma čeških raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo z:

 • avstrijskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na FWF, kot jo zahteva FWF
 • poljskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na NCN, kot jo zahteva NCN
 • češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na GACR, kot jo zahteva GACR
 • avstrijskimi in poljskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na FWF in NCN, kot jo zahtevata FWF in NCN
 • avstrijskimi in češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na FWF in GACR, kot jo zahtevata FWF in GACR
 • poljskimi in češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na NCN in GACR, kot jo zahtevata NCN in GACR

Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in partnerska agencija, kadar sodelujeta dve agenciji, oziroma agencija in obe partnerski agenciji, kadar sodelujejo tri agencije. V primeru, ko projekt financirata dve agenciji, mora biti obseg financiranja slovenskega izvajalca najmanj 40 % sredstev celotnega projekta. V primeru, ko projekt financirajo tri agencije, mora biti obseg financiranja slovenskega izvajalca najmanj 25 % sredstev celotnega projekta. Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z navedenimi partnerskimi agencijami so lahko le manjši temeljni raziskovalni projekti kot so opredeljeni v točki 2.a javnega razpisa.

Prijavitelji, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma CEUS z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN oziroma češko agencijo GACR, predložijo tudi izpolnjen podpisan in žigosan obrazec Preglednico stroškov za prijave v okviru CEUS: ARRS-RPROJ-CEUS-STROSKOVNIK-20 - CEUS.xlsl

6.1.2.3. Skupne določbe za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazumov s partnerskimi agencijami

Prijava skupnega projekta je sestavljena iz skupnega znanstvenega opisa projekta, ki opisuje znanstvene prispevke posameznih partnerjev. Izračuni stroškov morajo biti navedeni ločeno za vsak nacionalni del projekta in morajo upoštevati smernice partnerske agencije za financiranje. V primeru odobritve skupnega projekta, bo projektne dele financirala agencija in partnerska/i agencija/i  v skladu s svojimi predpisi.

Po zaključenem postopku ocenjevanja agencija o rezultatih ocenjevalnega postopka obvesti partnersko/i agencijo/i, ki po obravnavi na svojih organih odločanja posreduje/ta potrditev odločitve agencije ali obrazloženo zavrnitev. Vsaka partnerska agencija o izidu ocenjevalnega postopka obvesti prijavitelje svojega nacionalnega dela skupnega projekta.

Če vstopni pogoji ene od sodelujočih agencij niso izpolnjeni, se šteje, da so prijavo zavrnile vse sodelujoče agencije.

V primeru, da bo uspešnost prijav na javni razpis (število odobrenih projektov glede na prejete prijave) večja od 20 %, se na podlagi dogovora med partnerskimi agencijami, prijave, ki so slabše uvrščene od prijav, ki se uvrstijo med navedenih 20 % prijav ob upoštevanju v odstotku določene vrednosti razmerja ocene prijave glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave, ne uvrstijo v izbor za sofinanciranje.

6.1.2.4. SODELOVANJE S POLJSKIMI RAZISKOVALCI

Vodja poljskega dela raziskovalnega projekta mora v skladu z vstopnimi pogoji poljske agencije NCN oddati prijavo na vzporedni razpis poljske agencije NCN do 31. 12. 2020. Za izpolnjevanje vstopnih pogojev pri poljski agenciji NCN, mora biti do 31. 12. 2020 oddana tudi prijava, ki jo odda slovenski vodja projekta pri agenciji.
 

6.1.3. Proste kapacitete in zaposlitev

Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Ob podpisu pogodbe mora imeti vodja projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) mora ob podpisu pogodbe sodelovati z najmanj 17 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,01 FTE) na letni ravni.

Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov, razen pri zamiku začetka sofinanciranja. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
 

6.1.4. Raziskovalna uspešnost vodij projektov

Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.

Pogoji za vodje temeljnih in aplikativnih projektov ter večjih projektov so:

 • Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata 2. oziroma 3. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,
 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj,
 • Vrednost A' > 0.

Osnovni pogoj za kandidate za vodje projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.

V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.

 1. Ocena A1
 1. A1 minimalni je naslednji:
   
Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

 

 1. Za vodje projektov, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni naslednji:
   
Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,4
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
 1. Čisti citati
 1. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je  naslednji:
   
Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije,  Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali 100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200
 1. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje projektov, ki imajo status mladega doktorja, naslednji:
   
Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo 5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava, Geografija 10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20
 1. Drugi kvantitativni pogoji

A3 minimalni je za vodje projektov enak 0.

Pogoji za vodje podoktorskih projektov so:

 • Izkazovanje vsaj ene znanstvene objave, določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
 • Izkazovanje sposobnosti za organiziranje in vodenje,
 • Vrednost A1 > 0,
 • Vrednost A' > 0.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

6.2. Pogoji za temeljne raziskovalne projekte – Program AD

 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini, in ne sme biti zaposlen v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu 2020 oziroma do zaključka javnega razpisa.
 • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
 • Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40% od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljenega na javnem razpisu, mora imeti evidentiran vsaj 40% delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
 • Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 • V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.
 1. Prijava na javni razpis

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020 izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjen mora biti v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost. Kot poslovna skrivnost se na podlagi 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 , 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti.

Sestavni del prijave je tudi sestava projektne skupine. Projektne skupine iz prijavne vloge do konca leta, v katerem se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi ali smrti člana projektne skupine oziroma zaradi drugih pisno utemeljenih razlogov.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11, objavljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4. 2016, predložijo tudi izpolnjen podpisan in žigosan Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020-DP.

 

 1. Kriteriji in merila za ocenjevanje

Evalvacijski kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.

Kriteriji in kazalci za ocenjevanje raziskovalnih projektov so opredeljeni v 99. in 100. členu Pravilnika, in so:

 • za temeljni projekt, večji temeljni projekt in podoktorski temeljni projekt:
 • Znanstvena odličnost raziskovalcev
 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
 • za aplikativni projekt, večji aplikativni projekt in podoktorski aplikativni projekt:
 • Znanstvena odličnost raziskovalcev
 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja

Temeljni raziskovalni projekti - Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih projektov, kot so opredeljeni v 99. členu Pravilnika.

 

 1. Ocenjevanje projektov

Postopek ocenjevanja prijav poteka v eni fazi. Ocenjevanje se izvede v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi.

Prijave za večje projekte, temeljne in aplikativne projekte, podoktorske temeljne in aplikativne projekte ter temeljne raziskovalne projekte - Program AD ocenjujeta dva tuja recenzenta po postopku iz 93. člena pravilnika. V primeru neusklajenega poročila občasno strokovno telo določi tretjega recenzenta.

 

 1. Čas trajanja raziskovalnih projektov

Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 8. 2021 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije, ter drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O spremembi predvidenega datuma začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med razpisom.

Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg efektivnih ur raziskovalnega dela za vsa leta trajanja projekta na tem javnem razpisu.
 

 1. Izbor projektov

V izbor projektov za sofinanciranje se ne morejo uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno nižjo od praga, določenega v Pravilniku in Metodologiji.

Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

Pri izboru temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD velja naslednji postopek:

 • Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov, in sicer se na raziskovalno vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede. V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti z enega področja, se uvrstita dva najbolje ocenjena projekta znotraj istega področja.
 • V primeru, da na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo dveh prijav projektov.
 • V primeru, da temeljni raziskovalni projekt - Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
 • Panel za vsako posamezno vedo, na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama na podlagi prve ali tretje alineje tega odstavka, dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na predlog prednostnega seznama lahko na raziskovalno vedo uvrščena več kot dva projekta.
 • V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva, se  v izbor uvrsti vse prijave.
   
 1. Pravna sredstva

Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

 

 1. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020* morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta skladno s 105. členom pravilnika.

Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oz. podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava  projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa  ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

*Spletni naslov
 

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav

Prijava na javni razpis se izvede v okviru elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom.

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 14.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali iz upravičenih razlogov na način določen v točki 14.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Recenzentu se posreduje v ocenjevanje v angleškem jeziku izpolnjena prijava, kot jo na portalu ARRS izpolni prijavitelj. Navedeno pomeni, da bo recenzent prejel izključno navedbe prijave v vnosnih poljih, namenjenih angleškemu besedilu, in priponke, pripete na mesto, namenjeno angleškemu besedilu. Odgovornost prijavitelja je, da prijavo pravilno izpolni ter da sta prijavi v slovenskem in angleškem jeziku vsebinsko enaki. Agencija pravilnosti izpolnitve prijave, vključno s priponkami, ne bo preverjala.

14.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020 na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima  podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 12. 2. 2021 do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 12. 2. 2021 do 14. ure.

 

14.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 – št. prijave_____" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 12. 2. 2021 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 12. 2. 2021 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 12. 2. 2021 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
 

 1. Odpiranje prijav

Komisija za odpiranje prijav bo 16. 2. 2021, ob 10.00 uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku oddane in pravilno označene prijave.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v juliju 2021.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9:00 do 12:00.

Kontaktne osebe: ga. Vanja Rodič, ga. Almira Bremec, ga. Alja Kastelic Primc, ga. Mateja Gašpirc in ga. Tina Valenci (elektronski naslovi so objavljeni na spletni povezavi: ARRS - Raziskovalni projekti - Kontaktne osebe); za projekte, kjer ARRS nastopa kot vodilna agencija, v zvezi s partnersko agencijo: Mojca Boc).

Povezave do razpisov na partnerskih agencijah:

 

Številka:  6316-16/2020-7
Datum:    8. 12. 2020

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prof. dr. Robert Repnik
direktor
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 184/2020, z dne 11. 12. 2020.

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija:

 • Vzorec prijavne vloge:
 • Vzorec pogodbe:

 

 • Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči:
 • Obrazec - Preglednica stroškov za prijave v okviru CEUS:

 

 • Vzorec ocenjevalnega lista:

 

 • Obrazec za pridobitev šifre raziskovalca: