Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/12 -ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg; v nadaljevanju: zakon) objavlja

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
   
 2. Predmet in cilj javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu1 in je bilo plačilo stroškov izvedeno v letu 2018. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A'.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, objavljenih v zlatem odprtem dostopu za vzpostavitev inovativnega orodja za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 ter s četrtim načelom Načrta S (angl. Plan S)2 Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU (koalicija S, angl. Coalition S).
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi agencije. Prijavitelj lahko vloži vlogo za povračilo stroškov znanstvenih objav, objavljenih v zlatem odprtem dostopu. 
   
 2. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina povračila stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu

Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 300.000 EUR.

ARRS bo v okviru javnega razpisa za izplačilo povračila stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu povrnila strošek znanstvene objave v zlatem odprtem dostopu. V primeru, da bo vsota zneskov vseh prijav višja od razpisanih sredstev javnega razpisa, se vrednost povračila za posamezno objavo proporcionalno zniža glede na razpisana sredstva in vrednosti vseh prejetih prijav.

 1. Čas trajanja javnega razpisa

Predvideni čas trajanja javnega razpisa  je od 19. 10. 2018 do 2. 11. 2018. 
ARRS in izbrani prijavitelj bosta medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja povračila stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu uredila s pogodbo.

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

  Do povračila stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu so upravičeni prijavitelji pod naslednjimi pogoji:

(1) Prijavitelji so v letu 2018 plačali objave znanstvenih člankov v zlatem odprtem dostopu.

(2) Znanstvene objave morajo biti skladno s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A'.

(3) Znanstvena objava, objavljena v zlatem odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava skladno z 82. oziroma 105. členom pravilnika.

 1. Razpisna dokumentacija

Prijava mora obvezno vsebovati:

(1) Izpolnjeno prijavno vlogo na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2018.

(2) Kopijo dokazila o plačilu stroška znanstvene objave v zlatem odprtem dostopu v letu 2018, iz katerega je razviden naslov znanstvene objave.

(3) Kopijo znanstvene objave v zlatem odprtem dostopu, za katero prijavitelj kandidira za povračilo stroškov znanstvene objave v zlatem odprtem dostopu v letu 2018, z jasno razvidno navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava.

(4) Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (izpolnitev obrazca je potrebna le, če je prijavitelj gospodarska družba).

 1. Postopek izbora

  V postopku izbora prijav komisija preveri formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev s pisnim sklepom imenuje direktor agencije. Pri obravnavi prijav se komisija lahko posvetuje z znanstvenoraziskovalnimi sveti za posamezne vede. Na podlagi finančno ovrednotenega predloga seznama prijav strokovne komisije  Znanstveni svet ARRS sprejme predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, na podlagi katerega direktor ARRS sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo izbrani za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu po pogojih iz točke 6. in ob upoštevanju omejitev iz točke 4. tega javnega razpisa.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijave

9.1. Oddaja prijave

Prijava se izpolni (obrazec: Prijavna vloga ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2018) in odda v elektronski obliki na naslov: od.apc2018@arrs.si - obvezno v obliki Word in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje projekta/programa ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

V tiskani obliki je treba oddati celotno prijavno dokumentacijo (prijavna vloga s pripadajočimi predpisanimi prilogami), v elektronski obliki pa le prijavno vlogo (izpolnjen obrazec: ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2018).

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu v letu 2018"  ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava v elektronski obliki se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov: od.apc2018@arrs.si do vključno 2. novembra 2018 do 14.00in je v tiskani obliki prispela v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 2. novembra 2018 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 2. novembra 2018 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

V primeru, da prijavitelj na javnem razpisu kandidira z več prijavami, je treba dostaviti vse tiskane prijave skupaj v eni ovojnici ter vse prijave v elektronski obliki skupaj poslati v enem elektronskem sporočilu.

9.2. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu s priloženo obvezno dokumentacijo iz 7. točke tega javnega razpisa ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom.

 1. Datum, čas in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 6. 11. 2018 ob 10.00 v prostorih ARRS, soba št. 3M17.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejetja sklepa direktorja ARRS (predvidoma v novembru 2018).
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo

  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom je možno pridobiti na agenciji pri dr. Poloni Pečnik, po telefonu (01) 400 5932, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ali po e-pošti: polona.pecnik@arrs.si

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Številka: 6316-14/2018-2
Datum: 16. 10. 2018

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 67/2018, z dne 19. 10. 2018.

 

Razpisna dokumentacija:


1 Objava v odprto dostopni reviji (imenovana tudi zlati odprti dostop) omogoči, da je članek odprto dostopen takoj ob objavi, avtorskopravni vidik je upravljan s prostimi licencami (avtorji zadržijo materialne avtorske pravice, v repozitorij je lahko shranjen objavljeni članek). Morebitni strošek objave odprtega članka (Article Processing Charges, APC) plača avtor, bralec nima stroškov. Sredstva za plačilo stroškov objave odprtega članka lahko avtorju zagotovijo matična raziskovalna organizacija, financer raziskave ali druga organizacija (vir: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020).

https://www.scienceeurope.org/coalition-s/