Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010

Rokovnik
Razpis
 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
   
 2. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?
  Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 9.11.2010.
   
 3. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata ni preteklo več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je podoktorand doktoriral v letu 2007, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.
   
 4. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da podoktorand ni starejši od 35 let, preverja glede na datum rojstva ali po letnici rojstva?
  Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico rojstva; torej, če je podoktorand rojen v letu 1975, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.
   
 5. Ali pri podoktorskem projektu lahko sodelujejo tudi drugi raziskovalci?
  Ne. Podoktorski projekt je namenjen raziskovalcu – podoktorandu in celotni obseg raziskovalnih ur pripada njemu.
   
 6. Ali mora podoktorand prijaviti podoktorski projekt v drugi raziskovalni skupini, ki ni tista, v kateri je bil zaposlen do doktorata?
  Podoktorand lahko prijavi podoktorski projekt v isti ali v drugi raziskovalni skupini.
   
 7. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v vlogi?
  Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), lahko vpišete v točko 18 prijavne vloge.
   
 8. V razpisu piše: »Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1.6.2011. Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje morebiti tudi krajše?
  Vsi odobreni projekti se bodo začeli financirati istočasno, predvidoma 1.6.2011. Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti.
   
 9. Za podoktorske projekte nikjer nisem zasledil minimalnih kriterijev v zvezi z minimalnim številom točk iz znanstvenih objav in citiranostjo del, ter vsoto A1+A2+A3. Prosim za informacijo, če so ti kriteriji kje (tudi morebiti posredno) opredeljeni.
  Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta v 4. členu določa pogoje podoktorskega raziskovalnega projekta, med drugim:

  Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če je podoktorand mlajši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti.

  Če je podoktorand izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja iz prvega odstavka tega člena dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

  Minimalna vsota A1+A2+A3 pri podoktorskem projektu ni predpisana oz. zahtevana.
   
 10. V razpisu je navedeno: Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B. Ali je torej v vsakem primeru obseg podoktorskega projekta za gospodarstvo 1700 ur, ne glede na to ali je temeljni ali aplikativni, in da v nobenem primeru ni potrebno sofinanciranje. Kakšna bi potem sicer bila razlika med podoktorskim projektom in temeljnim oz. aplikativnim?
  Podoktorski projekt za gospodarstvo obsega 1700 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije B. Ne potrebuje sofinanciranja. Prijavijo ga lahko le gospodarske družbe.
   
 11. Želimo prijaviti večji aplikativni projekt z dvema ali tremi sofinancerji. Ali se delež sofinanciranja 25% potem razdeli med sofinancerje (če sta dva sofinancerja, ali vsak prispeva 12,5%)?
  Ni potrebno, da vsak sofinancer prispeva enak delež, saj je to stvar dogovora med izvajalcem projekta in sofinancerji. Pogoj je, da je skupni delež sofinanciranja najmanj 25% vrednosti aplikativnega raziskovalnega projekta, pri čemer predstavljajo odobrena sredstva agencije 75% vrednosti projekta.
   
 12. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?
  Proste ure je potrebno imeti pred podpisom pogodbe. To bo predvidoma 1.6.2011. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 ur.
   
 13. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?
  Ne, pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe.
   
 14. Ali v projekti skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?
  Ne, minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur.
   
 15. Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?
  Ne, vsak manjši oziroma večji projekt, razen podoktorskega, mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza.
   
 16. Kot registriran raziskovalec sem poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.
  Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec dal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev ARRS. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Službi za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na ARRS.
   
 17. V spletnem portalu mi ne odpre obrazca za izpolnjevanje prijave. Kaj naj storim?
  Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na prijavni strani (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika.
   
 18. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?
  Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge.
   
 19. V humanistiki se izkazuje citiranost kot izpolnjevanje pogoja v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti ob prijavi. Kam in na kakšen način se navede citat oz. za aplikativne projekte dokazane prenose svojih raziskav v prakso ali delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnega pogoja?
  V prijavni vlogi pod točko 17., kjer je potrebno navesti citiranost - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja o citiranosti za vodjo temeljnega oziroma aplikativnega raziskovalnega projekta (obvezno za humanistiko, velja tudi za družboslovje in interdisciplinarne raziskave).
  Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41-992/09). Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.
  Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega.
   
 20. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, zaposlitvi, …?
  Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki D – Izjave prijavitelja.
   
 21. V katerem primeru moram oddati obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2010?
  V primeru, da niste člani nobene programske skupine vpišete podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2010. Obrazec obvezno oddajte do 9. 11. 2010 do 12.00 ure po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec pošljite tudi po običajni pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 9. 11. 2010 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz tega obrazca samo v primeru, če niste član programske skupine.
   
 22. V obrazcu ARRS-RPROJ-JR-PRIJAVA/2010-I ne morem vpisovati podatkov v polju pri 17. točki! (17. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta -Citations – proof of meeting the requirement for a project leader )
  Vnosno polje pri 17. točki je odprto samo za projekte s področja humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga zato v prijavo ni potrebno vpisovati, zato je za ostale vede vnosno polje pri točki 17 "zaprto". Če želite poudariti posebej citiran dosežek, ga lahko vpišete v polje "Dosežki".
   
 23. Ali napoved pogoja za vodje velja za razpis, ki bo objavljen v letu 2011, ali za projekte, ki se bodo začeli v 2011 – torej za razpis, ki je sedaj odprt?
  V metodologiji je pod točko A. SPLOŠNO navedeno: "Napoved pogoja za vodje temeljnih in aplikativnih projektov za razpise v letu 2011: Na prijavi za temeljne in aplikativne projekte kot vodje lahko nastopajo samo raziskovalci, ki so se v preteklih petih letih prijavili kot koordinator, vodja, vodja delovnega paketa ali sodelujoči partner na vsaj en evropski projekt (okvirni programi, ERC, ESF, NORFACE, Intereg,…). Če na razpisu niso bili uspešni, prijavni vlogi priložijo recenzijo, ki so jo dobili na prijavi na evropski projekt. Vodja projekta bo izpolnjeval pogoj tudi, če je v preteklih petih letih pridobil kot koordinator, vodja, vodja delovnega paketa ali sodelujoči partner kak drug mednarodni projekt izven razpisov ARRS (npr NIH, NSF,..).
  Iz metodologije izhaja, da gre za dodatni pogoj, ki bo upoštevan za razpise, objavljene v letu 2011. Letošnji razpis je objavljen v letu 2010 in zato zanj navedeni pogoj ne velja.
   
 24. Ali se izpolnjevanje pogoja za temeljni oz. aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 7 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Pogoj se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je kandidat doktoriral v letu 2003 ali kasneje, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje.
   
 25. Ali se lahko kot vodja projekta prijavi raziskovalec, ki ni slovenski državljan.
  Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov.
  Vendar pa je možno, da kandidat za vodjo projekta (v nadaljevanju: raziskovalec) trenutno ni zaposlen v raziskovalni organizaciji - prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V tem primeru mora biti v primeru odobritve projekta raziskovalec zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje pred podpisom pogodbe o sofinanciranju projekta.
  Po drugi strani mora tudi raziskovalec, ki ni slovenski državljan, v prijavni obrazec vpisati šifro raziskovalca, pod katero je voden v evidencah agencije. Raziskovalci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, pa še nimajo svoje šifre v evidencah agencije, imajo posebno možnost. V tem primeru mora RO prijaviteljica poslati agenciji na posebnem obrazcu zahtevek za pridobitev šifre raziskovalca. Obrazec mora podpisati raziskovalec in odgovorna oseba RO prijaviteljice, kjer se bo raziskovalec v primeru odobritve projekta zaposlil. Obrazcu je treba priložiti tudi izjavo, ki jo podpiše RO prijaviteljica in s katero zagotavlja, da bo raziskovalca v primeru pridobitve projekta zaposlila.
  Osnovni podatki o postopku za pridobitev šifre raziskovalca je opisan na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/evidreg/evid/vpis.asp.
  Po pridobitvi šifre raziskovalca mora raziskovalec čim prej oziroma najkasneje do zaključka javnega razpisa poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS.
  Raziskovalec si mora seveda urediti tudi dokumentacijo, vezano na zaposlitveni status pri raziskovalni organizaciji, kot je dovoljenje za bivanje idr.
   
 26. Ali mora večji temeljni projekt vključevati poleg prijaviteljice vsaj še dve po statusu različni slovenski raziskovalni organizaciji?
  Ne. Poleg prijaviteljice mora večji temeljni projekt vključevati še najmanj eno po statusu različno raziskovalno organizacijo.
   
 27. Ali mora večji aplikativni projekt vključevati poleg prijaviteljice vsaj še tri po statusu različne slovenske raziskovalne organizacije?
  Ne. Poleg prijaviteljice mora večji aplikativni projekt vključevati še najmanj dve po statusu različni raziskovalni organizaciji.
   
 28. Ali mora projekt za 100.000 EUR vključevati vsaj dve po statusu različni slovenski raziskovalni organizaciji?
  Projekt za 100.000 EUR mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta, vendar ni nujno, da so te organizacije različne po statusu.
   
 29. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?
  Pri večjem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 200.000 EUR letno (600.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 200.000 EUR.
  Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 100.000 EUR.
  Sofinanciranje mora biti obvezno zagotovljeno v denarju.