Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Prejšnja objava: Uradni list RS, št. 73/06, v veljavi do 27.03.2009. Od 02.06.2009 velja dopolnjeni in spremenjeni pravilnik.


Podatki o predpisu: Uradni list RS št. 73/06, datum objave: 13.07.2006  Veljavnost: 14.07.2006

Uradni list RS št. 23/09, datum objave: 27.03.2009 Veljavnost:28.3.2009 - Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:

Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov - v veljavi do 01.06.2009

I. Splošne določbe

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji, kazalci ter postopek evalvacije prijav predlogov temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov za (so)financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov in način obveščanja javnosti o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela.

2. člen

(definicije projektov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 1. temeljni projekt je izvirno eksperimentalno in/ali teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev;
 2. aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Aplikativni projekti so lahko tudi projekti na področjih industrijskih raziskav, ki so načrtno raziskovanje za pridobitev novega znanja s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju novih proizvodov, postopkov ali storitev ali v uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve;

 1. podoktorski projekt je lahko temeljni ali aplikativni raziskovalni projekt, ki se izvaja zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja ter omogoča tudi dodatno usposabljanje Slovencev z ali brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov, ki lahko konkurirajo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Temeljni, aplikativni in podoktorski projekti so lahko tematsko usmerjeni z raziskovalnimi temami, ki jih določi javni razpis.

3. člen

(nevtralna slovnična oblika)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

4. člen

(sestava projektne skupine)

Raziskovalni projekt ( v nadaljnjem besedilu: projekt) izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci, ter strokovni in tehnični sodelavci. Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje takega projekta.

5. člen

(proste raziskovalne kapacitete)

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v raziskovalni organizaciji izvajalki projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Oba pogoja se preverita ob podpisu pogodbe o izvajanju in financiranju raziskovalnega projekta (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Vodja projekta mora imeti najmanj 170 (0,1 FTE) prostih raziskovalnih ur.

6. člen

(obseg)

V javnem razpisu morata biti opredeljeni najmanj dve različni finančni višini velikosti projektov in njihovo število. Minimalni obseg temeljnega projekta je praviloma 1360 letnih raziskovalnih ur (0,8 FTE).

Minimalni obseg aplikativnega projekta je praviloma 680 letnih raziskovalnih ur (0,4 FTE). Obseg temeljnega podoktorskega projekta je praviloma 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE), obseg aplikativnega podoktorskega projekta pa praviloma 1275 (0,75 FTE) raziskovalnih ur cenovne kategorije B.

Če projekt izvajata javni raziskovalni zavod in visokošolska organizacija, ki sta soizvajalki raziskovalnega projekta in je projektna skupina sestavljena iz raziskovalcev, zaposlenih v javnem raziskovalnem zavodu in raziskovalcev, ki so zaposleni v visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev na projektu lahko poveča visokošolski organizaciji. Pri izračunu povečanega obsega sredstev na projektu se upošteva vsakega raziskovalca v projektni skupini, ki je zaposlen na javnem raziskovalnem zavodu (vsaj 60% polnega delovnega časa) in je na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z visokošolsko organizacijo vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom na visokošolski organizaciji za pedagoško delo.

Če projekt izvaja visokošolska organizacija in je projektna skupina sestavljena samo iz zaposlenih raziskovalcev na visokošolski organizaciji se odobreni obseg sredstev lahko poveča za vsakega visokošolskega raziskovalca, ki je zaposlen v tej visokošolski organizaciji za polni delovni čas (vsaj 60% polne zaposlitve za raziskovalno delo), če je že vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu izvajal pedagoško delo v tej visokošolski organizaciji v okviru redne zaposlitve.

Povečan obseg sredstev na projektu, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se določi glede na obseg novo prevzetih pedagoških obveznosti na visokošolski organizaciji. Novo pridobljeni odstotek zaposlitve za pedagoško delo ne sme biti večji od novo pridobljenega odstotka zaposlitve za raziskovalno delo. Povečan obseg sredstev s projekta se nameni raziskovalnemu delu visokošolske organizacije.

7. člen

(financiranje)

Temeljne projekte Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) financira do 100% utemeljenih stroškov projekta.

Aplikativne projekte agencija sofinancira do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov. Prijavitelj aplikativnega projekta mora pred podpisom pogodbe z agencijo predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja.

Projekte na področju industrijskih raziskav agencija sofinancira do višine 50% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj projekta s področja industrijskih raziskav mora zagotoviti pokritje vsaj 50% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov. Prijavitelj projekta mora pred podpisom pogodbe z agencijo predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja.

Delež sofinanciranja projekta na področju industrijskih raziskav s strani agencije se lahko poveča:

 • za fizične osebe oziroma majhne in srednje velike gospodarske družbe (skladno z definicijo gospodarskih družb iz veljavnega zakona o gospodarskih družbah, za 10 odstotnih točk);
 • če se raziskovalni projekt izvaja na območjih, na katerih se lahko skladno s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči dodeljujejo državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost, za 10 odstotnih točk, oziroma, če se projekt izvaja na območjih, na katerih se lahko skladno s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči dodeljujejo državne pomoči za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti in določenih gospodarskih območij, za 5 odstotnih točk;
 • ko je raziskovalni projekt v skladu s cilji posameznega projekta ali programa, ki poteka kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj in v njem sodelujejo člani raziskovalne skupine, za 15 odstotnih točk (če projekt vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami in so rezultati široko dostopni in objavljeni ob upoštevanju pravic intelektualne lastnine, za 25 odstotnih točk); - ko raziskovalni projekt ni v skladu s cilji ali posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, za 10 odstotnih točk, ob izpolnjevanju enega izmed naslednjih pogojev:
  • da projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, posebno z vidika koordinacije nacionalnih usmeritev raziskovanja in tehnološkega razvoja,
  • da so rezultati projekta široko dostopni in objavljeni, licence za patente podeljene ali potekajo druge dejavnosti pod pogoji, ki so podobni določilom razširjanja rezultatov programov EU za raziskovanje in tehnološki razvoj.

Odstotne točke iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar višina sofinanciranja s strani agencije ne sme preseči 75% utemeljenih stroškov projekta.

Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja, se taka pomoč pred dodelitvijo priglasi Evropski komisiji.

Če gospodarska(e) družba(e) samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt ali projekt na področju industrijskih raziskav (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebuje(jo) dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo) pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnem predračunu ob prijavi projekta ter v finančnih poročilih.

8. člen

(utemeljeni stroški projekta)

Podlaga za določitev obsega sredstev za izvedbo projektov je opredeljena z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ob upoštevanju omejitev iz 7. člena tega pravilnika.

Utemeljene stroške projekta predstavljajo:

 • plače osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci ter ostalo podporno osebje);
 • stroški instrumentov, opreme, najema opreme, zemlje, nasadov, črede ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in stalno za raziskovalno dejavnost;
 • stroški svetovanja in ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem, patenti itd., ki so kupljeni iz zunanjih virov;
 • dodatni skupni stroški, ki bodo predvidoma nastali v zvezi z izvajanjem raziskovalnega dela;
 • ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, energentov in podobnih proizvodov), ki bodo nastali v zvezi z izvajanjem raziskovalnega dela.

II. Javni razpis

9. člen

(izhodišča razpisa)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

10. člen

(objava razpisa)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

11. člen

(vsebina razpisa)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

 

12. člen

(razpisna dokumentacija)

Prijavitelj se prijavi na razpis z oddajo predpisane razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija vsebuje usmeritve ministra, metodologijo ocenjevalnega postopka ter obrazec Prijava predloga projekta s prilogami.

Obrazci za prijavo na razpis vsebujejo:

 1. podatke o prijavitelju;
 2. podatke o organizaciji(ah) sofinancerju(ih) projekta;
 3. ime in priimek vodje projekta;
 4. podatke o projektni skupini, v kateri se organizira izvajanje projekta, raziskovalnih skupinah, ki sodelujejo pri izvajanju projekta ter o drugih soizvajalcih projekta;
 5. naslov projekta;
 6. cilje in kratko vsebino projekta;
 7. raziskovalno oziroma tematsko področje projekta ter vrsto projekta;
 8. trajanje projekta;
 9. časovno opredeljena potrebna sredstva za izvedbo projekta;
 10. podatke o domačem ali tujem sofinanciranju;
 11. predlog projekta, ki vsebuje predstavitev predmeta raziskave; usklajenost predmeta raziskave z razpisanimi raziskovalnimi temami; pregled relevantnih lastnih in tujih raziskav; predstavitev hipoteze in/ali izvirnih doprinosov znanosti; podroben opis znanstvenih metod za dosego ciljev; pričakovani rezultati in njihov pomen za razvoj znanosti in za gospodarsko in drugo uporabo; časovno razporeditev raziskovalnega dela;
 12. podatke o raziskovalni opremi: razpoložljiva raziskovalna oprema, vrednosti nad 5.000 EUR v tolarski protivrednosti na dan vložitve zahteve, ki je potrebna za izvedbo projekta; najem potrebne raziskovalne opreme; manjkajoča raziskovalna oprema, vrednosti nad 5.000 EUR v tolarski protivrednosti na enoto na dan vložitve zahteve, ki je pogoj za izvajanje projekta in je zanjo vložen zahtevek za nabavo iz proračunskih sredstev;
 13. predstavitev mednarodnih povezav: sodelovanje v mednarodnih projektih; druge oblike mednarodnega sodelovanja;
 14. podatke o raziskovalcih oziroma strokovnih ter tehničnih sodelavcih projektne skupine;
 15. dokazila o izpolnjevanju evalvacijskih pogojev iz 23., 24. in 25. člena tega pravilnika;
 16. reference o kvalificiranosti vodje projekta, in sicer do pet najpomembnejših raziskovalnih in/ali razvojnih dosežkov vodje projekta v zadnjih petih letih. Petletni rok se lahko podaljša v primeru porodniškega dopusta ali daljše bolniške odsotnosti, za kar je potrebno predložiti ustrezna dokazila;
 17. podpis prijavitelja in pooblaščene osebe naročnika oziroma sofinancerja;
 18. dopolnilne podatke, kolikor gre za projekte na področju industrijskih raziskav:
 • 18.1. podatek, ali projekt izvaja fizična oseba oziroma majhna ali srednje velika gospodarska družba, skladno z definicijo gospodarskih družb iz veljavnega zakona o gospodarskih družbah;
 • 18.2. če se projekt izvaja na območjih, na katerih se lahko skladno s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči dodeljujejo državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost oziroma, če se projekt izvaja na območjih, na katerih se lahko skladno s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči dodeljujejo državne pomoči za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti in določenih gospodarskih območij;
 • 18.3. v primeru, ko je vsebina projekta v skladu s cilji posameznega projekta ali programa, ki poteka kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, podatke o naslednjem:
  • 18.3.1. ali projekt vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami,
  • 18.3.2. ali so rezultati široko dostopni in objavljeni ob upoštevanju pravic intelektualne lastnine;
 • 18.4. v primeru, ko vsebina projekta ni v skladu s cilji ali posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, podatke o naslednjem:
  • 18.4.1. ali projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, posebno z vidika koordinacije nacionalnih usmeritev raziskovanja in tehnološkega razvoja,
  • 18.4.2. ali so rezultati projekta široko dostopni in objavljeni, licence za patente podeljene ali potekajo druge dejavnosti pod pogoji, ki so podobni določilom razširjanja rezultatov programov EU za raziskovanje in tehnološki razvoj. Podatki se predložijo na obrazcih, ki jih predpiše agencija za posamezne vrste projektov.

 

13. člen

(razpisni pogoji)

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s tem pravilnikom. Na posamezni razpis lahko vodja projekta kandidira samo z enim predlogom projekta.

14. člen

(oblika prijave)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

**************************************** 

III. Vodenje postopka 15. člen

(uradna oseba)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

16. člen

(obravnava prijav)

****************************************

Preneha veljati

(Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

17. člen

(komisija za odpiranje prijav)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

18. člen

(naloge komisije)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

19. člen

(zapisnik komisije)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

20. člen

(nepopolna dokumentacija – dopolnitev prijav)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

21. člen

(popolne prijave)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

22. člen

(internost podatkov in dokumentacije)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

IV. Evalvacijski pogoji, kriteriji in kazalci za ocenjevanje projektov

23. člen

(usposobljenost članov projektne skupine temeljnega projekta)

Projektna skupina temeljnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev, ki sodelujejo na projektu s prostimi kapacitetami, izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega projekta, opredeljene v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti;
 2. raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo temeljnega projekta.

24. člen

(usposobljenost članov projektne skupine aplikativnega projekta)

Projektna skupina aplikativnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja aplikativnega projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev, ki sodelujejo na aplikativnem projektu s prostimi kapacitetami, izpolnjujejo pogoje za vodjo aplikativnega projekta, opredeljene v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti;
 2. raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo aplikativnega projekta.

25. člen

(pogoji podoktorskega raziskovalnega projekta)

Podoktorski projekt izkazuje ustreznost, če:

 1. je podoktorand mlajši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), opredeljeno v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, oziroma
 2. je podoktorand raziskovalec slovenskega rodu, z ali brez slovenskega državljanstva, ki živi v tujini. V tem primeru starostna omejitev ne velja.

V primeru, da je podoktorand izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto - se starostna meja iz prve točke prvega odstavka tega člena dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.

26. člen

(kriteriji ocenjevanja)

Kriteriji za ocenjevanje predlogov projektov so:

 • relevantnost projekta,
 • kakovost vsebine projekta,
 • raziskovalna kakovost in
 • upravljavska sposobnost vodje projekta.

27. člen

(kazalec relevantnosti)

Relevantnost predloga projekta se ocenjuje na podlagi skladnosti ciljev predloga projekta in ciljev razpisa oziroma z raziskovalnimi temami v primeru tematskega razpisa in na podlagi podatkov o višini sredstev za izvedbo projekta, zagotovljenih s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

28. člen

(kazalci kakovosti vsebine)

Kakovost vsebine predloga projekta se ocenjuje z naslednjimi kazalci:

 • znanstvena pomembnost teme,
 • aktualnost teoretičnih izhodišč (hipoteze) in metodološka primernost,
 • potencialni družbeno-ekonomski učinki, pomembnost za slovenski prostor ali prispevek k utrjevanju slovenske nacionalne samobitnosti in razumevanju duhovnih, kulturnih in družbenih procesov,
 • izvedljivost projekta glede na razpoložljive infrastrukturne, materialne in kadrovske zmožnosti skupine,
 • primerna finančna in časovna ocena.

29. člen

(kazalci raziskovalne kakovosti)

Kakovost vodje projektne skupine in vseh raziskovalcev v projektni skupini se ocenjuje s kazalci raziskovalne in razvojne kakovosti, kot so opredeljeni v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti.

30. člen

(kazalci upravljavske sposobnosti)

Upravljavska sposobnost vodje projektne skupine se oceni na osnovi naslednjih kazalcev:

 • uspešno končani raziskovalni projekti,
 • infrastrukturno okolje projektne skupine,
 • vpetost projektne skupine v domača gospodarska in lokalna socialna omrežja in
 • vpetost projektne skupine v mednarodne aktivnosti;
 • ter s skladnostjo predloga projekta z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

 

V. Evalvacijski postopek

31. člen

(vodenje postopka)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

32. člen

(recenzenti)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

33. člen

(Znanstveni svet)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

34. člen

(predlog sklepa o izboru)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

35. člen

(sklep o izboru)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

36. člen

(obvestilo o rezultatih izbora)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

37. člen

(pritožba)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

38. člen

(odločitev o pritožbi)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

39. člen

(sklenitev pogodbe)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

40. člen

(podpis pogodbe)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

41. člen

(pomanjkljivosti in odstop od sklenitve pogodbe)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

VII. Spremljanje izvajanja projektov

42. člen

(verodostojnost podatkov)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

43. člen

(spremljanje in nadzor)

Agencija skupaj s stalnimi strokovnimi telesi spremlja in nadzoruje izvajanje projekta v vseh fazah njegovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih sredstvih, in sicer v skladu z veljavnimi splošnimi akti agencije. Agencija lahko izvaja tudi nadzor izvajanja projektov z obiski na organizacijah izvajalkah.

Za aplikativne projekte in projekte s področja industrijskih raziskav je treba k letnim in zaključnim poročilom priložiti oceno sofinancerja z vsebinsko obrazložitvijo o potencialnih učinkih rezultatov projekta. Agencija lahko zahteva od nosilca aplikativnega projekta oziroma projekta s področja industrijskih raziskav poročilo sofinancerja o gospodarskih in drugih učinkih uporabe rezultatov še pet let po končanem projektu.

44. člen

(redno poročanje)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

45. člen

(vsebina letnega poročanja)

Letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu obsega poleg naslova projekta, imena oziroma naziva in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje projekta in številke pogodbe, tudi kratko vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede na:

 1. cilje projekta;
 2. realizacijo predloženega programa dela;
 3. izkoriščanje dobljenih rezultatov;
 4. utemeljitve eventualnih sprememb programa;
 5. mednarodno sodelovanje;
 6. raziskovalne in druge rezultate.

****************************************

Drugi odstavek preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

46. člen

(vsebina zaključnega poročila)

Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu obsega poleg naslova projekta, imena oziroma naziva in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje projekta, številke pogodbe tudi poročilo sofinancerja ter zbirno poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti za vsa leta trajanja projekta, in sicer glede na:

 1. cilje projekta;
 2. realizacijo predloženega programa dela;
 3. izkoriščanje dobljenih rezultatov;
 4. mednarodno sodelovanje;
 5. raziskovalne in druge rezultate.

****************************************

Drugi odstavek preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

47. člen

(finančno poročilo)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

48. člen

(začasna prekinitev izvajanja projekta)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

49. člen

(prekinitev izvajanja projekta)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

50. člen

(navodilo o izvajanju sprememb)

Na podlagi določil tega pravilnika izda agencija navodilo za izvajanje postopkov pri spremembah na projektih.

VIII. Obveščanje javnosti in uporabnikov

51. člen

(način obveščanja javnosti)

****************************************

Preneha veljati (Uradni list RS, št. 23-986/2009)

****************************************

52. člen

(objava rezultatov projekta)

Izvajalec projekta je dolžan pri objavi rezultatov projekta oziroma pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev državnega proračuna, ter na zahtevo agencije sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira agencija.

Navedba v objavi, da je bil projekt (so)financiran iz sredstev državnega proračuna se v slovenskem jeziku glasi:

Projekt št. …. je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Navedba v objavi, da je bil projekt (so)financiran iz sredstev državnega proračuna se v angleškem jeziku glasi:

"The authors acknowledge the financial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (project No. …)"

IX. Obrazci

53. člen

(obrazci in navodila)

Vse potrebne obrazce z navodili za izpolnjevanje, ki jih določa ta pravilnik, sprejme direktor agencije.

Obrazci in navodila morajo biti javno dostopni na spletni strani agencije.

X. Končni določbi

54. člen

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05).

55. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.