Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Rokovnik
Razpis

Pomoč pri izpolnjevanju Prijavnega obrazca ARIS-RPROJ-CRP-JR-Prijava-2023 na spletnem portalu ARIS Digital Forms

 

Vprašanja glede javnega razpisa posredujte na elektronski naslov razpis-CRP@arrs.si.

 

1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta in mora imeti v evidencah ARIS status raziskovalca in ne strokovnega oziroma tehničnega sodelavca.
 

2. V zadnjih petih letih sem bil/a na starševskem dopustu. Kje lahko to navedem v prijavnem obrazcu?

Daljšo odsotnost, kot npr. starševski dopust, bolniška odsotnost (daljše od šestih mesecev), vpišite v točko 12 prijavnega obrazca.
 

3. Kdaj mora imeti vodja projekta proste kapacitete, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?

Proste kapacitete mora vodja projekta imeti ob podpisu pogodbe. Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 10. 2023 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS, ter drugih nepredvidenih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa.
 

4. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?

Ne, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
 

5. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?

Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.

Pred začetkom izpolnjevanja prijave mora RO prijaviteljica raziskovalca dodati na svoj seznam raziskovalcev na spletnem portalu ARIS Digtal Forms.
 

6. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še nima evidenčne številke v evidenci ARIS?

Ne. Raziskovalec – vodja projekta - mora biti za prijavo na razpis vpisan v evidenco ARIS in mora imeti evidenčno številko raziskovalca. Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati evidenčno številko, pod katero je voden v evidenci ARIS. Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje, a še nimajo svoje evidenčne številke v evidenci ARIS, mora RO prijaviteljica poslati ARIS:

  • zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca,
  • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02-2021-1), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
  • izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata zaposlila, v primeru odobritve projekta, ter navedbo razpisa in naziva projekta.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej, oziroma pred zaključkom javnega razpisa, poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS (glej določila točke 6.1.4. razpisa: » ARIS bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARIS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).«

Za vrednotenje bibliografskih meril raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
 

7. Ali projekt lahko izvaja samo ena raziskovalna organizacija?

Projekt lahko izvaja samo ena ali več raziskovalnih organizacij.

 

8. Na spletnem portalu ARIS Digtal Forms semkot evidentiran raziskovalec poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.

Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev ARIS. Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev ARIS. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Sektorju za pravne in skupne zadeve (evidenca RO, skupin in raziskovalcev) na ARIS.

 

9. Ali je prijavnemu obrazcu potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sodelovanju, zaposlitvi, …?

Ne. S podpisom prijavnega obrazca zagotavljate vse, kar je navedeno v točki E – Izjave prijavitelja. Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, v prijavnem obrazcu k točki 32 priložijo tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARIS-RPROJ-CRP-JR-Prijava/2023-DP v obliki pdf. Pri izpolnjevanju obrazca bodite pozorni, da v prazno polje v točki »1. Gospodarska družba ______________ iz prijave je:«, navedete ime gospodarske družbe. V primeru, da za posamezni prijavni obrazec oddajate več obrazcev za dodeljevanje državnih pomoči, obrazce združite v eno datoteko.
 

10. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 11. točki! (11. Citati - dokazilo o izpolnjevanju citiranosti za vodjo raziskovalnega projekta)

Vnosno polje pri 11. točki je odprto samo za projekte s področij humanistike in družboslovja. V skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo sprejme Znanstveni svet ARIS (v nadaljnjem besedilu: metodologija, ki ureja ocenjevanje prijav), se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz baze SICRIS (COBISS) in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato za ostale vede vnosnega polja ni mogoče izpolnjevati. Za vse vede (tudi za humanistiko in družboslovje) velja, da se izjemnost pri citiranosti navede v točki 23. prijavnega obrazca (Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta – življenjepis). 
 

11. Kako se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti v humanistiki in družboslovju?Kam in na kakšen način se navede citat/e?

V humanistiki in družboslovju se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti skladno z določili  2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022; v nadaljevanju: kriteriji)  v povezavi z določili pogojev iz metodologije v prijavnem obrazcu. Navedeno znanstveno delo in citat morata biti izkazana v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi I k Metodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti/ I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI.

Citate se navede v prijavnem obrazcu pod točko 11. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta.

Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena kriterijev. Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav.

Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena prej navedenih kriterijev, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega.

V primeru, da morate, v skladu z metodologijo, ki ureja ocenjevanje prijav, navesti dokazilo večjega števila citatov v znanstvenih objavah, mora biti za vsak citat nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in znanstvenim citatom le-tega.
 

12. V katerem primeru moram oddati obrazec za vpetost?

Za namen prijave na javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov obrazca ni potrebno oddati, saj je A3 minimalni za vodje vseh projektov enak 0.
 

13. Ali izpolnjujem pogoje za vodjo projekta?

Raziskovalec, ki želi kandidirati na razpisu, mora izpolnjevati pogoje navedene v »Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa« (http://www.arrs.si/sl/akti/kriteriji-vodja-maj22.asp).

Omenjeni kriteriji določajo, da se minimalni oceni (A1 in A3) in število čistih citatov določijo v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav.

Kvantitativni vstopni pogoji za vodjo raziskovalnega projekta so prav tako opredeljeni v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav, v poglavju »A. SPLOŠNO - III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov«.

Izračun kvantitativnih vstopnih pogojev za posameznega raziskovalca  je objavljen na spletnih straneh SICRIS (https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl).

ARIS bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARIS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

Poleg kvantitativnih vstopnih pogojev, je potrebno upoštevati še določila 66. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ga lahko najdete na povezavi: http://www.arrs.si/sl/akti/23/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan23.asp.

Za vrednotenje bibliografskih meril raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
 

14. Ali se seštevek točk pri izračunu ocene A1 zaokrožuje?

V sistemu SICRIS je ocena A1 oziroma njeni posamezni deli izračunana na dve decimalni mesti natančno, pri čemer je upoštevano pravilo zaokroževanja. Tako izračunane ocene predstavljajo eksaktno število, ki ni več predmet zaokroževanja. Dodatno zaokroževanje ocen bi vodilo v manjšo natančnost pri preverjanju izpolnjevanja pogoja minimalne ocene A1 ≥ 0,5.
 

15. Ali lahko raziskovalec sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih obrazcev v okviru enega razpisa?

Raziskovalec  lahko sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih obrazcev v okviru enega razpisa, vendar je treba upoštevati izjave, ki jih prijavitelj z oddajo potrdi, in sicer:

  • so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt;
  • bodo vsi člani projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa zaposlitve (evidence ARIS) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno razbremenjeni/zaposleni za obdobje trajanja raziskovalnega projekta;
  • da bodo člani projektne skupine, katerih dosežki so navedeni v prijavnem obrazcu, ves čas trajanja projekta sodelovali na projektu.