Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »»Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022

Rokovnik
Razpis

1. V spletni aplikaciji ARRS Digital Forms ne vidimo možnosti oddaje prijave. Na kakšen način oddamo prijavo na javni razpis?

Prijave ni možno oddati preko elektronskega prijavnega sistema, tj. ARRS Digital Forms.
Prijava se odda v tiskani in elektronski obliki, način in oblika prijave pa sta podrobneje navedena v 9. točki javnega razpisa.
 

2. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
 

3. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v prijavni vlogi?

Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezensko odsotnost, lahko vpišete v točko 14 prijavne vloge – Obrazec 1.
 

4. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?

Proste ure je potrebno imeti ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.
 

5. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?

Ne, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
 

6. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?

Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.
 

7. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še nima evidenčne številke v evidenci agencije?

Ne. Raziskovalec mora za prijavo na razpis biti vpisan v evidenco agencije in mora imeti evidenčno številko. Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati evidenčno številko, pod katero je voden v evidenci raziskovalcev ARRS. Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje, a še nimajo svoje evidenčne številke v evidenci raziskovalcev, mora RO prijaviteljica poslati agenciji:

 • zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca,
 • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02-2021-1), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
 • izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata zaposlila, v primeru odobritve projekta, ter navedbo razpisa in naziva projekta.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej, oziroma pred zaključkom javnega razpisa, poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS (glej določila točke 5.3.3 razpisa: » »Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).« Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.


8. Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?

Da.
 

9. Ali v prijavnem obrazcu vpisujem podatke v polju pri 13. točki – Obrazec 1 (Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta) tudi, če v točki 7 ne navedem področje družboslovje ali humanistika?

Vnosno polje je pri 13. točki namenjeno samo za projekte s področij humanistike in družboslovja. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato za ostale vede vnosnega polja ne izpolnjujete.

 

10. Kako naj utemeljim izpolnjevanje pogoja, da vodja projekta mora izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje?

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta določa, da vodja aplikativnega projekta izpolnjuje ta pogoj, če:

 • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
 • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ) ali
 • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija).

Podatke in dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja navedite v svojem življenjepisu v okviru 26. točke prijave na razpis (Obrazec 2).

 

11. Ali lahko kot vodja projekta nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?

Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev. Za prijavo na razpis mora biti raziskovalec vpisan v evidenco agencije in imeti evidenčno številko.

 

12. V katerem primeru moram oddati obrazec za vpetost?

Na letošnjem razpisu obrazca ni potrebno oddati, saj je A3 minimalni za vodje vseh projektov enak 0.

 

13. Ali lahko raziskovalec sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa?

Raziskovalec lahko sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa, vendar je treba upoštevati izjave, ki jih prijavitelj z oddajo potrdi, in sicer:

 • so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt;
 • bomo vse člane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa zaposlitve (evidence ARRS) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno razbremenili/zaposlili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta;
 • da bodo člani projektne skupine, katerih dosežki so navedeni v prijavni vlogi, ves čas trajanja projekta sodelovali na projektu;

 

14. Ali se izpolnjevanje pogoja za projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?

Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (doktorat v letu 2012 ali kasneje). Pri preverjanju navedenega pogoja agencija v skladu s pravilnikom ne podaljšuje obdobja 10 let, zato mora raziskovalec opraviti prvi doktorat v letu 2012 ali kasneje. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.
 

15. Kje lahko preverimo, v kateri fazi je postopek izvedbe javnega razpisa?

Okvirni datumi so objavljeni v rokovniku za javni razpis na spletnem naslovu: http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/22/razp-crp-hrana-22.asp?Rokovnik=Da

 

16. Ali v elektronski obliki prijavitelj odda Prijavno vlogo in obrazec ARRS-RPROJ-CRP-HRA-DP-2022 v pdf ali Word obliki?

V elektronski obliki mora prijavitelj oddati izpolnjene obrazce iz 9. točke javnega razpisa (Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3) na elektronski naslov Prijava-RPROJ-CRP-HRA-2022@arrs.si, pri čemer obrazce odda v naslednjih oblikah in poimenovanjih:

 • Obrazec 1 v obliki Word (.doc) poimenovanje Obrazca 1: ARRS-CRP-JR-Prijava-2022-Obr1_priimek vodje projekta.doc;
 • Obrazec 2 v obliki Word (.doc) ali obliki PDF (.pdf) poimenovanje Obrazca 2: ARRS-CRP-JR-Prijava-2022-Obr2_priimek vodje projekta.ustrezna končnica;
 • Obrazec 3 v obliki Excell (.xls) poimenovanje Obrazca 3: ARRS-CRP-JR-Prijava-2022-Obr3.xls.

 

17. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, sodelovanju, zaposlitvi, …?

Ne. S podpisom prijavne vloge – Obrazec 1 (17. točka) zagotavljate vse, kar je navedeno v poglavju »IZJAVE PRIJAVITELJA«, razen v primeru, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba (glej točko 9 javnega razpisa), je skladno s 16. točko Obrazca 1, treba po pošti poslati izpolnjen, lastnoročno podpisan in žigosan »Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-CRP-HRA-DP-2022«.