Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

Rokovnik
Razpis

Vprašanja - splošno:

 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
   
 2. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v vlogi?
  Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), lahko vpišete v točko 27 prijavne vloge.
   
 3. Kot registriran raziskovalec sem poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.
  Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec dal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Službi za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na agenciji. Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na spletni strani agencije - eObrazci (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika).
   
 4. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?
  Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge.
   
 5. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sodelovanju, zaposlitvi, …?
  Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki E – Izjave prijavitelja
   
 6. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov pri 26. točki! (26. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta).
  Pri 26. točki se vpisujejo podatki samo za projekte s področij humanistike in družboslovja. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato je za ostale vede pri točki 26 "zaprt vnos podatkov".
   
 7. Ali se izpolnjevanje pogoja za aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let (kandidat za mladega doktorja), preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na poziv poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (doktorat v letu 2007 ali kasneje). Pri preverjanju navedenega pogoja agencija v skladu s pravilnikom ne podaljšuje obdobja 10 let, zato mora raziskovalec opraviti prvi doktorat v letu 2007 ali kasneje. Raziskovalec, ki je že izvajal CRP projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti CRP projekta kot mladi doktor.
   
 8. V razpisu je pod točko 5.3.1, kjer so določeni kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta, je navedeno, da je vstopni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati raziskovalci A1>0,3; CI<1 in A3>0. Ali to pomeni, da kandidat za vodjo raziskovalnega projekta mora izpolnjevati samo ta pogoj?
  Ne. Kandidati za vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.

  Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj.

  Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih projektov je:
  A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.

  V nadaljevanju so v tabelah prikazani pogoji za vede in posamezna področja. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.

  1. Ocena A1

a. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:

Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:

Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,4
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
   

2. Čisti citati

Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je navedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo.

a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje raziskovalnih projektov določeno v naslednji tabeli:

Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije,  Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali 100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega doktorja, določeno v naslednji tabeli:

Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo 5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava, Geografija 10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20

Vodje vseh raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da je vrednost A' več kot 0. Minimalna vrednost A3 je za vodje aplikativnih projektov enaka 0.

Ne glede na vse prejšnje določbe je vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov, da imajo A1 > 0 in A' > 0.

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2014 – 13. 11. 2017). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 13. 11. 2017. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.