Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

Višina financiranja

      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012) in Pogodbe o rednem financiranju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2014 se objavi

Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2014

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2014 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 288,46 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2014 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
 

2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 32.725 32.725 32.725 32.725 32.725 32.725
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.270 5.270 5.270 5.270 5.270 5.270
BLAGA IN STORITEV 9.792 13.804 18.360 22.967 27.370 31.773
AMORTIZACIJE 2.771 5.168 8.755 11.628 14.569 17.527
SKUPAJ 50.558 56.967 65.110 72.590 79.934 87.295

 
2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 29.529 29.529 29.529 29.529 29.529 29.529
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760
BLAGA IN STORITEV 9.792 13.804 18.360 22.967 27.370 31.773
AMORTIZACIJE 2.771 5.168 8.755 11.628 14.569 17.527
SKUPAJ 46.852 53.261 61.404 68.884 76.228 83.589
 

2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.792 13.804 18.360 22.967 27.370 31.773
AMORTIZACIJE 2.771 5.168 8.755 11.628 14.569 17.527
SKUPAJ 12.563 18.972 27.115 34.595 41.939 49.300
 

2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

ZA POKRIVANJE STROŠKOV vrednost
v EUR/FTE
PLAČ 18.411
PRISPEVKOV DELODAJALCA 2.958
SKUPAJ 21.369

 
Številka: 410-2/2014-1
Ljubljana: 08.01.2014
 
dr. Franci Demšar,
direktor ARRS