Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Strokovni svet Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir 2006-2010« je na svoji 2. seji 17. februarja 2006 na podlagi Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS št. št. 96/02 in 115/05) in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstva za obrambo v zvezi s pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir" 2006-2010« v letu 2006 šifra MO: 808-00-2/2002-7, šifra MVZT: 6311-59/2005/2 z dne, 13.1.2006 sprejel predlog

Metodologije ocenjevanja prijav na javni razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010 (CRP MIR) v letu 2006
 

1.

(okvirni obseg sredstev po področjih)

Okvirni obseg sredstev po posameznih področjih CRP MIR je:

 1. področje: Slovenska vojska 21.stoletja - 40%
 2. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti - 20%
 3. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja - 20%
 4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema – 20%

2.

(merila za ocenjevanje)

Strokovni svet CRP MIR (v nadaljevanju: Svet) oblikuje predlog izbora projektov na podlagi skupne ocene prijavljenega projekta, ki jo sestavljata dve skupini meril:

 1. Skladnost projekta s cilji CRP MIR in s cilji razpisanega tematskega sklopa in teme v okviru sklopa. V tej skupini so merila, ki vrednotijo prijavo s kazalci skladnosti predloga z razpisanimi cilji področja in tematskih sklopov oziroma tem v okviru področja z upoštevanjem potencialnega vpliva, ki ga bodo imeli rezultati projekta na razvoj obrambnega področja in področja zaščite in reševanja v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oceno po kazalcih iz te skupine kriterijev izdelajo člani recenzentske skupine iz MO - ocenjevalni list A.
 2. Raziskovalna kakovost in izvedljivost projekta. V tej skupini so merila, ki vrednotijo projekt s kazalci spoznavne raziskovalne kakovosti projekta in kazalci izvedljivosti projekta (kakovost predlagane projektne skupine in organizacija projekta, ki vključuje časovni plan in stroške projekta). Oceno po kazalcih kriterijev iz te skupine izdelajo člani recenzentske skupine iz vrst raziskovalcev – ocenjevalni list B.

Skupna ocena posamezne prijave predstavlja skupno oceno kazalcev za merila v skupini A in skupno oceno kazalcev za merila v skupini B. Skupna ocena je podlaga za razvrstitev prijav na prednostni seznam projektov CRP MIR v letu 2006.

Na prednostni seznam projektov CRP MIR se ne uvrstijo prijave, ki jih recenzenti ocenijo kot:

 • prijave, ki so neusklajene z razpisanimi cilji in zato za uporabnika nerelevantne,
 • prijave, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev z vidika raziskovalne kakovosti in izvedljivosti projekta.

Recenzenti za oceno A in recenzenti za oceno B izdelajo oceno v pisni in v elektronski obliki.

3.

(ocenjevalni list A)

Z ocenjevalnim listom A se ocenjuje skladnost prijavljenega projekta s cilji CRP MIR in s cilji razpisanega tematskega sklopa in teme v okviru sklopa.

Z oceno od 1-4 se ocenjuje:

 • Strateška pomembnost projekta
 • Skladnost s cilji področja, umeščenost v tematski sklop in usklajenost s cilji razpisane teme
 • Pričakovana uporabnost projekta
 • Prispevek rezultatov projekta k razvoju obrambnih zmogljivostim in obrambnih sil ali razvij obrambnega sistema oziroma sistema zaščite in reševanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Možnost vključevanja projekta v razvojne projekte NATO in EU

Maksimalno število točk je: 20
Minimalno število točk je: 5

Recenzent poleg točkovanja posameznih kazalcev za oceno A poda tudi kratko pisno utemeljitev ocene s predlogi za potrebne spremembe oziroma dopolnitve predloga. Recenzent lahko predlaga tudi morebitno združevanje posameznih prijav oziroma posameznih vsebinsko in finančno opredeljenih delovnih sklopov prijav.

Z oceno 0 (NE) se oceni prijava, ki ni usklajena z razpisanimi cilji in nerelevantna za MO (uporabnika).

Ocenjevalni list A izpolnjujejo predstavniki MO, ki se združujejo v recenzentske skupine po posameznih področjih CRP MIR. V recenzentski skupini za posamezno področje je največ pet predstavnikov MO. Za vsako prijavo v okviru področja je s strani predstavnikov MO izdelana ena ocena.

Člani Sveta iz MO, ki jih določi vodja Sveta kot predstavnike posameznega področja, v sodelovanju s strokovno službo MO, na podlagi zbranih ocen recenzentov pripravijo poročilo o ocenjevanju za posamezno področje, ki vključuje:

 • Vrstni red prijavljenih projektov glede na zbrano število ocenjevalnih točk,
 • Seznam projektov, ki so bili ocenjeni z oceno 0,
 • Zbirni predlog za morebitne spremembe: trajanje projekta glede na časovne faze, obseg potrebnih sredstev glede izvedbo posameznih faz in posameznih vsebinskih oziroma delovnih sklopov, sestava projektne skupine ter predlogi za morebitno združevanje prijav ali posameznih vsebinskih sklopov prijav v skupne projekte.

4.

(ocenjevalni list B)

Z ocenjevalnim listom B se ocenjuje raziskovalna ali razvojna kakovost prijave in izvedljivost predlaganega projekta. Ocenjevalni list B je sestavljen iz dveh delov B1 in B2.

B1: Raziskovalna kakovost prijavljenega projekta

Z oceno od 1-4 se ocenjuje:

 • Metodološka kakovost in utemeljenost projekta,
 • Jasnost predlaganih rešitev glede na razpisane tematike in cilje
 • Aktualnost projekta glede na nove tehnologije in znanstvene dosežke
 • Kakovost, preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov in njihove uporabe
 • Pričakovan odmev zunaj meja Slovenije.

Maksimalno število točk je: 20
Minimalno število točk je: 5

B2: Izvedljivost in organizacija prijavljenega projekta

Z oceno od 1-4 se ocenjuje:

 • Kakovost vodje projekta
 • Sestava in kakovost projektne skupine
 • Kakovost predvidene projektne organizacije in načrta dela
 • Opremljenost projektne skupine
 • Primernost predlaganih skupnih stroškov projekta glede na pričakovani rezultat zastavljenega cilja projekta (in struktura teh stroškov)

Maksimalno število točk je: 20
Minimalno število točk je: 5

Recenzent poleg točkovanja posameznih kazalcev za oceno B poda tudi kratko pisno utemeljitev ocene s predlogi za potrebne spremembe oziroma dopolnitve predloga. Recenzent lahko predlaga tudi morebitno združevanje posameznih prijav oziroma posameznih vsebinsko in finančno opredeljenih delovnih sklopov prijav

Z oceno 0 (NE) se oceni prijava, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev z vidika raziskovalne kakovosti in izvedljivosti projekta.

Ocenjevalni list B izpolnjujejo predstavniki iz vrst raziskovalcev, ki se združujejo v recenzentske skupine po posameznih področjih CRP MIR. V recenzentski skupini sta praviloma po dva recenzenta. Vsaka prijava v okviru področja je s strani predstavnikov iz vrst raziskovalcev ocenjena obeh recenzentov. Upošteva se njuna skupna povprečna ocena.

Člani Sveta iz vrst raziskovalcev, ki jih določi vodja Sveta kot predstavnike posameznega področja, v sodelovanju z ARRS, na podlagi zbranih ocen recenzentov pripravijo poročilo o ocenjevanju za posamezno področje, ki vključuje:

 • Vrstni red prijavljenih projektov glede na zbrano število ocenjevalnih točk,
 • Seznam projektov, ki so bili ocenjeni z oceno 0,
 • Zbirni predlog za morebitne spremembe: trajanje projekta glede na časovne faze, obseg potrebnih sredstev glede izvedbo posameznih faz in posameznih vsebinskih oziroma delovnih sklopov, sestava projektne skupine ter predlogi za morebitno združevanje prijav ali posameznih vsebinskih sklopov prijav v skupne projekte.

5.

(skupna ocena)

Skupna ocena projekta predstavlja vsota ocen A in B:

 • Maksimalno število točk je: 2 x A + B1 + B2 = 80
 • Minimalno število točk je: 2 x A + B1 + B2 = 20

ARRS zbere ocenjevalne liste in poročila o ocenjevanju za posamezna področja ter pripravi skupno oceno.

6.

(prednostni seznami po področjih)

Predstavniki posameznih področij v Svetu s strani MO in s strani raziskovalcev:

 • na podlagi skupnih ocen pripravijo prednostne sezname po posameznih področjih in ob upoštevanju okvirnih deležev sredstev za posamezno področje predlagajo prag števila ocenjevalnih točk za uvrstitev v izbor na področju,
 • za obravnavo na Svetu pripravijo predlog obsega in trajanje posameznih projektov ter predlog združevanja prijav ali posameznih delovnih sklopov prijav v skupne projekte.

Projekti, ki ne zberejo dovolj ocenjevalnih točk, se ne morejo uvrstiti v izbor za financiranje, razen v primerih, ko je projekt v celoti ali deloma predlagan za vključitev v projekt, ki je dosegel zadostno število točk. V tem primeru se prijavitelj priključi v izvajanje projekta kot soizvajalec.

7. člen

(prednostni seznam)

Svet na podlagi poročil in predlogov članov za posamezno področje pripravi finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama za izbor projektov.