Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "ZNANJE ZA VARNOST IN MIR" (CRP "MIR") v obdobju 2006 do 2010 (šifra: 631-8/2005-1, šifra: 6311-59/2005/1 in šifra: 6311-58/2005/1 z dne 14.12.2005) minister za obrambo in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sprejmeta

Usmeritve za pripravo javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR« (CRP »MIR«) 2006
 

I.
(predmet razpisa)

Kot pomemben proračunski uporabnik sredstev za financiranje in sofinanciranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti je poleg Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: MVZT) s proračunom za leto 2006 in 2007 določeno tudi Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: MO). Sredstva MO so namenjena financiranju znanstveno-raziskovalne dejavnosti za potrebe nacionalno-varnostnega sistema s poudarkom na obrambnem področju, v okviru tega programa pa bo MO spodbujalo in zagotavljalo izvajanje aplikativnih raziskav tako na obrambnem področju, kot na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predmet javnega razpisa CRP "MIR" 2006 (v nadaljevanju: razpis) so raziskovalne teme, ki sledijo razvojnim ciljem in zagotavljajo razvoj zmogljivosti, opredeljenih v Resoluciji o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do 2015, Srednjeročnem obrambnem programu 2005-2010 ter Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

II.

(področja in tematski sklopi razpisa)

Tematski sklopi, ki predstavljajo okvir za razpis raziskovalnih tem, so po posameznih področjih naslednji:

 1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja
  prednostni tematski sklopi
  1.1. Novi materiali in tehnologije obdelave
  1.2. Bojevnik in oprema bojevnika (fiziološke sposobnosti, vadba, obleka in oprema bojevnika, prehrana, itd.)
  1.3. Eksplozivna sredstva in viri energije
  1.4. Laserski, radarski in optični sistemi
  1.5. Senzorski in merilni sistemi
  1.6. Druge teme
 2. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti prednostni tematski sklopi
  2.1. Govorne tehnologije
  2.2. Varnost omrežij, varnost podatkov in kriptografija
  2.3. Informacijski in inteligentni sistemi
  2.4. Komunikacijski sistemi
  2.5. Druge teme
 3. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja prednostni tematski sklopi
  3.1. Biometrični sistemi
  3.2. Odkrivanje nevarnosti terorističnega napada
  3.3. Zaščita ljudi, živali in sredstev
  3.4. Varovanje in remediacija okolja
  3.5. Vpliv bolezni, bojnih strupov in sevanja na človeka
  3.6. Druge teme
 4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema prednostni tematski sklopi
  4.1. Pridobivanje in razvoj človeških virov (poklicna vojska, prostovoljna rezerva, obvezna rezerva)
  4.2. Izobraževanje in usposabljanje
  4.3. Krizno upravljanje in človeški dejavniki v kriznih situacijah
  4.4. Vojaška zgodovina in vojne veščine
  4.5. Obrambna ekonomika in obrambno načrtovanje
  4.6. Politika in delovanje varnostnih struktur
  4.7. Civilno vojaški odnosi
  4.8. Druge teme
   

Tematski sklop "Druge teme" obsega teme, ki niso razpisane, in jih lahko prijavitelji v okviru posameznega področja dodatno prijavijo. V tem primeru morajo prijavitelji predlog dodane teme posebej utemeljiti.

Ob upoštevanju navedenih prioritetnih tematskih sklopov predlog razpisa z navedbo tem po posameznih tematskih sklopih pripravi Strokovni svet CRP "MIR" (v nadaljevanju: Svet), ki lahko prednostni seznam tematskih sklopov tudi dopolni.

III.

(obseg sredstev razpisa)

Skupna okvirna vrednost razpisa je 3.000.000.000,00 SIT.

Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji:

 • 2006: 1.500.000.000,00 SIT,
 • 2007: 1.000.000.000,00 SIT in
 • 2008: 500.000.000,00 SIT.

Predlog okvirnih deležev sredstev po posameznih področjih pripravi Svet.

IV.

(trajanje projektov)

Projekti so lahko enoletni, dvoletni ali triletni. V primeru dvoletnih ali triletnih projektov je potrebno za vsako leto posebej prikazati program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni letni fazi projekta. Pogodba se bo v teh primerih sklepala samo za obdobje prve zaključene letne faze projekta, na podlagi pozitivne ocene zaključene prve oziroma druge faze projekta pa se bo sklepal ustrezen aneks za nadaljevanje oziroma zaključek projekta.

V.

(obseg sredstev raziskovalnih projektov)

Glede na obseg potrebnih sredstev za izvedbo projekta je vrednost prijavljenega projekta za prvo, drugo in tretje področje od 10.000.000,00 SIT do 35.000.000,00 SIT na leto in za četrto področje od 2.000.000,00 SIT do 10.000.000,00 SIT na leto.

Morebitno odstopanje od danih finančnih okvirjev za posamezni projekt je treba pri prijavi na razpis oziroma v fazi izbora projekta posebej utemeljiti.

VI.

(izvajalci raziskovalnih projektov)

Izvajalci raziskovalnih projektov v okviru CRP "MIR" morajo izpolnjevati naslednje pogoje: a) Vodja projekta mora imeti doktorat znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oz. knjigi, kar je razvidno iz baze SICRIS. b) Vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 170 raziskovalnih ur. Pogoj pod točko b) mora biti izpolnjen pred podpisom pogodbe.

VII.

(osnovni elementi evalvacijskega postopka)

Evalvacijski postopek za ocenjevanje in izbor prijavljenih projektov se izvede z recenzentskimi skupinami. Za vsako od štirih področij se oblikujeta po dve recenzentski skupini: eno sestavljajo strokovnjaki za področja iz razpisanih tem iz vrst raziskovalcev in drugo strokovnjaki za razvojna vprašanja s teh področij, ki so predstavniki MO. Število članov posamezne recenzentske skupine šteje največ 5 članov.

Sestavo recenzentskih skupin določi Svet, ki izmed svojih članov določi tudi osebe, ki so zadolžene za posamezno področje in sodelujejo z recenzentskimi skupinami na tem področju (v nadaljevanju: predstavniki področja).

Pri razvrščanju predlogov projektov na prednostni seznam posameznega področja bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:

 1. večjo skladnost prijave z razpisanimi cilji,
 2. boljšo raziskovalno kakovost predloga projekta ter
 3. večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta (časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine).

Kazalce in natančnejša merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po vseh treh skupinah navedenih kriterijev določi Svet.

VIII.

(merila za ocenjevanje prijav)

Vsaka prijava ima najmanj dve oceni, in sicer :

 • oceno po kazalcih iz prve skupine kriterijev, ki jo izdelajo člani recenzentske skupine iz MO (uporabniška ocena), ter
 • oceno po kazalcih kriterijev iz druge in tretje skupine, ki jo izdelajo člani recenzentske skupine iz vrst raziskovalcev (raziskovalna ocena).

Skupna ocena posamezne prijave predstavlja vsoto ocene uporabniške in raziskovalne ocene. Maksimalno število evalvacijskih točk uporabniške ocene je enako maksimalnemu številu evalvacijskih točk raziskovalne ocene.

IX.

(poročilo o ocenjevanju projektov po področjih)

Poročilo o ocenjevanju projektov za posamezno področje pripravijo predstavniki področja v sodelovanju z recenzentskimi skupinami. Poročilo je sestavljeno tako, da je posebej prikazan vrstni red projektov glede na uporabniško in glede na raziskovalno oceno ter posebej glede na skupno oceno. Recenzentske skupine pripravijo tudi pisno utemeljitev, ki je obvezni sestavni del predlaganega prednostnega seznama za posamezno področje. Prednostni seznam za posamezno področje mora upoštevati vrstni red glede na število zbranih evalvacijskih točk na podlagi skupne ocene posamezne prijave.

Poročila so pripravljena po enotni metodologiji, ki jo določi Svet.

X.

(izbor projektov)

Na podlagi poročil o ocenjevanju projektov po področjih Svet izloči projekte, ki so:

 • neusklajeni z razpisanimi cilji in nerelevantni za uporabnika ali
 • ne izpolnjujejo osnovnih pogojev z vidika raziskovalne kakovosti in izvedljivosti projekta.

Na podlagi prednostnih seznamov in ob upoštevanju okvirnih deležev sredstev za posamezna področja Svet oblikuje predlog izbora projektov. V primeru večjih odstopanj dosežene povprečne ocene med posameznimi področji, lahko Svet predlaga tudi delno spremembo deleža sredstev za posamezno področje, kar mora posebej utemeljiti.

V predlog izbora projektov se lahko ob upoštevanju poročil o ocenjevanju projektov za posamezno področje vključi tudi projekt, ki je zaradi evidentnih vsebinskih povezav sestavljen iz večih prijav. V tem primeru Svet predlaga vodjo, nosilnega izvajalca in naslov združenega projekta. Praviloma je vodja združenega projekta tisti, ki je vodja projekta z najvišjim številom zbranih ocenjevalnih točk izmed vseh prijav, ki so vključene v združen projekt. Vrednost združenega projekta je praviloma vsota vrednosti vseh prijav, ki ga sestavljajo.

Predlog izbora projektov poleg podatkov o izvajalcu in vodji projekta vključuje tudi podatke o trajanju in predlaganemu obsegu sredstev za izvedbo projekta.

XI.

(uskladitev finančnih načrtov in programov projektov)

Pred sprejemom sklepa o izboru projektov CRP »MIR« Svet opravi razgovore z vodji projektov, predlaganih v financiranje, zaradi dogovora o realizaciji projekta v skladu s predlaganim obsegom sredstev in v skladu s časovnim okvirom, ki ga za izvedbo projekta glede na rezultate evalvacije predlaga Svet.

Za izbran projekt je glede na odobrena sredstva prijavitelj pred podpisom pogodbe dolžan pripraviti finančni načrt v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje NRRP (Uradni list RS št.: 74/2004) in program projekta, ki bo upošteval zahteve iz sklepa o izboru projektov CRP "MIR".

XII.

(zavrnjene prijave)

Vsi prijavitelji, katerih prijave so bile zavrnjene, bodo prejeli obvestilo o zavrnitvi skupaj z oceno in obrazložitvijo. Obrazložitev zavrnitve pripravijo recenzentske skupine.

XIII.

(objava rezultatov razpisa)

Sklep o izboru projektov CRP "MIR" bo skupaj z zbranimi evalvacijskimi točkami in poročilom o ocenjevanju projektov objavljen na spletni strani MO in na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Objavljene bodo tudi vse šifre prijav, ki se niso uvrstile v izbor. Po končanem pritožbenem postopku bo objavljen tudi seznam vseh recenzentov po abecednem redu.

 

Datum: 13.1.2006

Ministrstvo za obrambo
Karl Erjavec
minister

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Jure Zupan
minister