Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) in v skladu s Sklepom o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021, številka 631-21/2021/19, z dne 21. 4. 2021, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021

 

I.

Usmeritve za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) temeljijo na:

 • Strategiji razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017),
 • Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) in
 • Strateških ciljih, opredeljenih v dokumentih razvojnega načrtovanja in drugih gradiv udeležencev CRP, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

II.

Osnovni namen Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. Predmet Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP 2021) je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru petih težišč CRP 2021, ki so v Strategiji razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve.

Udeleženci CRP 2021 so:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),
 • Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: MF),
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT),
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ),
 • Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI),
 • Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU),
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ),
 • Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP),
 • Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),
 • Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MO),
 • Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP),
 • Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),
 • Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MZZ),
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MOP GURS),
 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK),
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),
 • Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP),
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: MGRT MIRS),
 • Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS),
 • Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP),
 • Urad predsednika Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UPRS),
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
 • Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljnjem besedilu: UN),
 • Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK).

Težišča so:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.
 

III.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih po posameznih težiščih, so skladne z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se povezujejo s strateškimi usmeritvami, so določene na podlagi predlogov udeležencev: MF, MGRT, MIZŠ, MZI, MJU, MDDSZ, MOP, MNZ, MO, MP, MZ, MZZ, MOP GURS, SVRK, USZS, AVP, MGRT MIRS, SURS, UVTP, UPRS, MKGP, UN in MK, v skladu z njihovimi dokumenti razvojnega načrtovanja in drugih gradiv, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

Tematski sklopi v okviru posameznih težišč so naslednji:

 1. Zdravo in aktivno življenje,
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,
 3. Dostojno življenje za vse,
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,
 5. Gospodarska stabilnost,
 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,
 8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo,
 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov,
 10. Zaupanja vreden pravni sistem,
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija,
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.


Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba

Tematski sklopi:
 

1.1. Zdravo in aktivno življenje
1.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
1.3. Dostojno življenje za vse
1.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
1.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
1.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
1.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
1.10. Zaupanja vreden pravni sistem
1.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
 

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse

Tematski sklopi:
 

2.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
2.5. Gospodarska stabilnost
2.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
2.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
2.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
2.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
2.10. Zaupanja vreden pravni sistem
2.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
2.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve


Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje

Tematski sklopi:
 

3.1. Zdravo in aktivno življenje
3.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
3.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
3.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
3.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
3.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
3.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve


Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje

Tematski sklopi:
 

4.1. Zdravo in aktivno življenje
4.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
4.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
4.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija


Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja

Tematski sklopi:
 

5.3. Dostojno življenje za vse
5.5. Gospodarska stabilnost
5.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
5.10. Zaupanja vreden pravni sistem
5.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
5.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 

Predloge prednostnih tem po posameznih tematskih sklopih v skladu s temi Usmeritvami sprejme Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021«.

IV.

Okvirni obseg sredstev za Javni razpis CRP 2021, s trajanjem projektov od enega do največ 3 leta, je 5.730.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 z dne 5.10. 2012 in nasl., ki ga je sprejela agencija.

V.

Za vse projekte v okviru CRP 2021 zagotavlja sredstva agencija pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem sofinanciranja s strani MF, MGRT, MIZŠ, MZI, MJU, MDDSZ, MOP, MNZ, MO, MP, MZ, MZZ, MOP GURS, SVRK, USZS, AVP, MGRT MIRS, SURS, UVTP, UPRS, MKGP, UN oziroma MK.

Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa »CRP 2021«.

VI.

Na podlagi ocenjenih prijav Programski svet oblikuje predlog izbora projektov. Skupna ocena izbora prijav se oblikuje na podlagi kriterijev za ocenjevanje predlogov projektov v okviru CRP:

 • relevantnosti in potencialnega vpliva predloga projekta,
 • raziskovalne oziroma razvojne kakovosti predloga projekta,
 • izvedljivosti predloga projekta.

Za navedene kriterije se v Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za (so)financiranje CRP (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), določijo kazalci, ki se uporabljajo pri ocenjevanju prijav. Metodologijo na podlagi teh Usmeritev sprejme Programski svet.

Oceno po kazalcih kriterijev izdelajo ocenjevalci, ki jih določi predlagatelj razpisanih tem.

Metodologija, ki med drugim vključuje:

 • kazalce in merila za ugotavljanje uspešnosti prijave po navedenih kriterijih,
 • postopek ocenjevanja in izbora prijav,

je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.

VII.

Te Usmeritve začnejo veljati z dnem podpisa.
 

Številka: 631-21/2020/20
Datum: 21. 4. 2021


Prof. dr. Simona Kustec,
ministrica