Ciljni raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), Strategije razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december 2017 in dokumentov razvojnega načrtovanja in drugih gradiv, ki pomembno vplivajo na razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP, skladno s Pozivom za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za pripravo Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021«, z dne 23. 12. 2020, ter na podlagi 6. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021


Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 določa obliko in način izvedbe ter financiranja Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 (v nadaljevanju: CRP 2021), in sicer:

 1. Namen izvajanja in financiranja CRP 2021 je z izvajanjem usmerjenih raziskovalnih projektov v okviru tega programa nuditi ustrezno raziskovalno podporo vladi za temeljne razvojne naloge, ki so nujne za izboljšanje razvoja Slovenije. CRP 2021 predstavlja pomemben instrument povezovanja potreb države in raziskovalne sfere na posebej določenih prednostnih temah, ki so pomembne za odločanje v zvezi z razvojnimi politikami na posameznem področju javnega interesa ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

   
 2. Udeleženci CRP 2021 so:
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija),
  • Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: MF),
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT),
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ),
  • Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI),
  • Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU),
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ),
  • Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP),
  • Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ),
  • Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MO),
  • Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP),
  • Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ),
  • Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MZZ),
  • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MOP GURS),
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK),
  • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: USZS),
  • Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP),
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: MGRT MIRS),
  • Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS),
  • Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP),
  • Urad predsednika Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UPRS),
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
  • Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljnjem besedilu: UN),
  • Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK).
    
 1. Okvir za oblikovanje prednostnih tem predstavljajo težišča kot širša tematska področja raziskav, ki so skladno s Strategijo razvoja Slovenije 2030 opredeljena kot strateške usmeritve za doseganje kakovostnega življenja in na podlagi razvojnih dokumentov udeležencev CRP povezujejo več sektorskih področij na osnovi ključnih razvojnih prioritet Republike Slovenije ter predstavljajo skupen programski okvir za izbor in izvajanje raziskovalnih projektov.

Težišča so:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Cilji težišč in področja javnega interesa, ki definirajo težišče po udeležencih CRP so razvojni cilji Slovenije iz Strategije razvoja Slovenije 2030, in sicer:


Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba

 
1.1. Zdravo in aktivno življenje
1.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
1.3. Dostojno življenje za vse
1.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
1.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
1.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
1.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
1.10. Zaupanja vreden pravni sistem
1.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija


Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse

 

2.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
2.5. Gospodarska stabilnost
2.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
2.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
2.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
2.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
2.10. Zaupanja vreden pravni sistem
2.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
2.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve


Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje

  

3.1. Zdravo in aktivno življenje
3.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
3.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
3.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
3.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
3.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
3.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve


Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje

  

4.1. Zdravo in aktivno življenje
4.8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
4.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
4.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija


Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja

 

5.3. Dostojno življenje za vse
5.5. Gospodarska stabilnost
5.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
5.10. Zaupanja vreden pravni sistem
5.11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
5.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 

 1. Raziskovalni projekti bodo v okviru navedenih težišč izbrani na podlagi javnega razpisa CRP 2021 v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) (v nadaljevanju: Pravilnik o CRP) in Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), kar omogoča transparentno, učinkovito in koristno uporabo javnih sredstev za raziskovalno delo v funkciji uresničevanja ciljev CRP 2021.

V okviru težišč se, glede na skupne razvojne cilje in glede na pristojnosti posameznih udeležencev pri uresničevanju teh ciljev, oblikujejo prednostne teme CRP kot podlaga za izbiro raziskovalnih projektov.

Prednostne teme morajo biti oblikovane tako, da se nanašajo na ključne razvojne probleme na področju, ki ga zajema težišče, in za reševanje katerega je potrebno dobiti raziskovalno podporo.
 

 1. Naloge koordinatorja CRP 2021 izvaja MIZŠ. Izvajalec nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem CRP 2021 je agencija, ki v okviru teh nalog izvaja tudi naloge, ki so vezane na pripravo in izvedbo razpisa CRP. Te naloge agencija izvaja na podlagi Pravilnika o CRP in Usmeritev za pripravo javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve), ki so podlaga in okvir za pripravo in izvedbo razpisa in ki jih na podlagi nabora predlogov prednostnih tem udeležencev CRP: MF, MGRT, MIZŠ, MZI, MJU, MDDSZ, MOP, MNZ, MO, MP, MZ, MZZ, MOP GURS, SVRK, USZS, AVP, MGRT MIRS, SURS, UVTP, UPRS, MKGP, UN, MK in agencije, sprejme MIZŠ.

Usmeritve vključujejo osnovne elemente:

 • okvirni obseg sredstev, ki jih za izvedbo javnega razpisa CRP 2021 zagotavljajo: MF, MGRT, MIZŠ, MZI, MJU, MDDSZ, MOP, MNZ, MO, MP, MZ, MZZ, MOP GURS, SVRK, USZS, AVP, MGRT MIRS, SURS, UVTP, UPRS, MKGP, UN, MK in agencija.
 • tematske sklope.
   
 1. Okvirni obseg sredstev za Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021 s trajanjem projektov od enega do največ 3 leta je 5.730.000,00 EUR, skladno s proračunskimi možnostmi.

Stroški, ki bodo nastali v zvezi z oblikovanjem in postopkom izvedbe CRP, bodo poravnani skladno s Pravilnikom o financiranju sodelovanja zunanjih sodelavcev v postopkih ocenjevanja raziskovalne dejavnosti št. 007-6/2012-1 in nasl., z dne 5.10. 2012, ki ga je sprejela agencija.
 

 1. Sredstva za izvajanje CRP 2021 bodo zagotavljali udeleženci in agencija iz proračunskih sredstev za ta namen. Delež sredstev, ki ga bo iz svojega proračuna zagotavljala agencija, predstavlja največ 50 % skupnih sredstev za izvedbo programa CRP 2021. Vsi projekti v okviru CRP 2021 so sofinancirani iz sredstev agencije, pod pogojem, da je interes za izvedbo teh projektov izkazan z deležem financiranja s strani MF, MGRT, MIZŠ, MZI, MJU, MDDSZ, MOP, MNZ, MO, MP, MZ, MZZ, MOP GURS, SVRK, USZS, AVP, MGRT MIRS, SURS, UVTP, UPRS, MKGP, UN oz. MK.
   
 2. Agencija sofinancira izbrane izvajalce s sredstvi, ki jih s strani MIZŠ pridobi na podlagi redne letne pogodbe o financiranju programa dela agencije.
   
 3. Projekti izbranih izvajalcev se financirajo na podlagi pogodbe, sklenjene skladno z določbami Pravilnika o CRP.
   
 4. Postopek oblikovanja razpisa in postopek izbora projektov na podlagi razpisa vodi Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« (v nadaljnjem besedilu: Programski svet CRP 2021.
   
 5. Programski svet CRP 2021 sestavlja osem (8) članov.

  Člane Programskega sveta CRP 2021 imenuje minister, pristojen za znanost izmed predlogov udeležencev in na predlog agencije. Predsednik Programskega sveta CRP 2021 je predstavnik koordinatorja CRP (to je MIZŠ) in je imenovan na njegov predlog. Člani in predsednik so imenovani za obdobje štirih (4) let.
   
 6. Naloge Programskega sveta CRP 2021 so:
  • sprejema prioritetne teme za potrebe javnih razpisov CRP;
  • sprejme metodologijo;
  • sprejme seznam ocenjevalcev;
  • določi člane Programskega sveta CRP 2021, ki so v okviru CRP-a zadolženi za posamezno težišče CRP;
  • v skladu z metodologijo sodeluje v postopku ocenjevanja in izbora prijav ter pripravlja predloge finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav po posameznih težiščih CRP;
  • sprejme predlog seznama izbranih in neizbranih prijav, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo izbranih projektov, z navedbo sredstev posebej za agencijo in posebej za vsakega drugega udeleženca CRP;
  • razpravlja o vsebinskih in strokovnih vprašanjih, vezanih na uresničevanje ciljev CRP in na raziskovalne projekte, s katerimi se CRP izvaja;
  • opravlja druge naloge, določene s pravilnikom CRP.
    
 1. Način dela Programskega sveta CRP 2021 določa poslovnik, ki ga sprejme Programski svet CRP 2021 na prvi seji z večino glasov navzočih članov.
   
 2. Sedež Programskega sveta CRP 2021 je na agenciji, ki zagotavlja tudi sekretarja Programskega sveta CRP 2021.
   
 3. Agencija ob upoštevanju določb tega Sklepa izvede Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021

 

Številka: 631-21/2021/19
Datum: 21. 4. 2021


Prof. dr. Simona Kustec,
ministrica