Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev za leto 2009

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB, 61/06-ZDru-1 in 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 18. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2009 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2009 (Uradni list RS, št. 79/2008) ter predloga liste mentorjev za leto 2009, oblikovanega s strani Znanstvenega sveta agencije z dne 24.11.2008, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) na seji, dne 3.12.2008 sprejel Sklep o izboru mentorjev za leto 2009.
 

Prilogi: