Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana na podlagi 94. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1, 112/07 in 9/11), in ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, objavljane v letu 2011, št. 6319-1/2011-1, z dne 07.02.2011, objavlja

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012 - razpis v letu 2011

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa :
  Predmet Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2012 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so vpisane v evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda.
   
 4. Cilj javnega razpisa:
  Cilj javnega razpisa za izbor mentorjev mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne mentorje mladim raziskovalcem.
   
 5. Pogoji
  Pogoji za izbor kandidatov za mentorja mlademu raziskovalcu so določeni v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih), v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, objavljene v letu 2011, št. 6319-1/2011-1, z dne 07.02.2011, (v nadaljnjem besedilu: metodologija), v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu, so:

 • da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta;
 • da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga (so)financira agencija;
 • da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici;
 • da so od zagovora njegovega doktorata minila najmanj štiri leta (zagovor doktorata opravljen pred letom 2008);
 • da izpolnjuje minimalno oceno, ki je na podlagi kvantitativnih ocen iz 35. člena pravilnika o postopkih določena v metodologiji.

Navedeni pogoji se preverjajo na dan zaključka javnega razpisa.

Mentor ne more usposabljati več kot štiri mlade raziskovalce hkrati. V kvoto štirih mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim status miruje zaradi starševskega dopusta oziroma so starševski dopust že izkoristili v času trajanja statusa mladega raziskovalca najmanj v trajanju šest mesecev. Kvoto štirih mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem mentorju agencija preveri ob podpisu pogodbe o financiranju raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca.

Kandidat za mentorja mora izpolnjevati pogoje skladno s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo, v kateri so določene mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen A1, A2, A3 in A4 za vsako vedo posebej, in sicer:

A1+A2+A3+A4=5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4=5,0 tehnika
A1+A2+A3+A4=2,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4=3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4=2,0 družboslovje in klinična medicina
A1+A2+A3+A4=2,5 humanistika
A1+A2+A3+A4=4,5 interdisciplinarno

Za mlajše mentorje veljajo naslednje mejne vrednosti:

A1+A2+A3+A4 =3,0 naravoslovje
A1+A2+A3+A4 =3,0 tehnika
A1+A2+A3+A4 =1,0 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4 =2,0 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4 =1,0 družboslovje
A1+A2+A3+A4 =1,5 humanistika
A1+A2+A3+A4 =2,5 interdisciplinarno

Mlajši mentor je tisti, za katerega velja, da je od zagovora njegovega doktorata poteklo manj kot deset let (t.j. kandidat za mentorja, ki je doktoriral v obdobju od 2001 do 2007). Če je mlajša kandidatka za mentorico izkoristila porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto, se čas od zagovora doktorata podaljša nad deset let.

Kandidat za mentorja kandidira znotraj primarnega področja raziskovalnega programa, v katerem sodeluje. Če ni član programske skupine, kandira znotraj raziskovalnega področja, ki je navedeno v evidenci raziskovalcev. Metodologija določa, da se podpodročji fizika delcev in vodenje sistemov zaradi svojih posebnosti, obravnavata kot raziskovalni področji. Če želi kandidat za mentorja kandidirati na drugem raziskovalnem področju, to navede v prijavi. Raziskovalni dosežki kandidata za mentorja in program dela mladega raziskovalca morajo biti s področja, v katerem kandidira. Strokovno telo lahko prijave, pri katerih se področje raziskav in kandidatura ne skladata, ustrezno prerazporedi.

 1. Prijava na javni razpis
  Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-JR-Prijava/2011 izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidenco raziskovalcev agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.

Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija).

Podrobna obrazložitev postopka prijave in pridobitve gesla je v prilogi razpisa.

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točki 6. in 7. pa tudi v angleškem jeziku (navedeni točki morata biti izpolnjeni v obeh jezikih).

Za posameznega kandidata za mentorja je lahko vložena le ena prijava.

 1. Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje
  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila in metoda za ocenjevanje kandidatov za mentorje so definirana v pravilniku o postopkih, pravilniku o kriterijih za vodjo projekta in v metodologiji, poglavji A in C.

Kandidate za mentorje se ocenjuje po naslednjih kriterijih iz 33. člena pravilnika o postopkih:

 • raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev in
 • družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev.

Pri ocenjevanju se uporabljajo kvantitativni kazalci iz 35. člena pravilnika o postopkih. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentorja agencija upošteva podatke, ki so dosegljivi v bazah COBISS, Sicris in evidenci raziskovalcev na dan zaključka javnega razpisa.

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od RO za vse tiste kandidate za mentorje, ki so člani programskih raziskovalnih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A-B/2011 in ARRS-RPROG-VPETOST-C/2011, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Kandidati za mentorje, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2011, objavljen na spletni strani agencije in ga do torka, 24.05.2011 do 12.00 ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram-2011-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako na ovojnici "Javni razpis za mentorje – podatki za vpetost" oddajo tudi po običajni pošti na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do torka, 24.05.2011, do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
  Realizacija tega razpisa za leto 2012 je predvidena v okvirnem obsegu 200 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 6.000.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.
 1. Izbor mentorjev
  Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija. Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama mentorjev in ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). Na podlagi predloga prednostnega seznama mentorjev za leto 2012, ki ga sprejme direktor na predlog ZSA, bo agencija obvestila prijavitelje, ki so navedeni v predlogu prednostnega seznama mentorjev za leto 2012, da lahko predlagajo zamenjavo kandidata za mentorja z odobrenim mentorjem za leto 2011, pri čemer kandidata nista nujno iz iste RO. Predlog RO mora biti podpisan tudi s strani obeh kandidatov za mentorja. Predlagane spremembe potrdi ZSA in direktor sprejme Sklep o izboru mentorjev za leto 2012. V primeru zamenjav mentorjev iz seznama za leto 2012 z mentorji iz seznama za leto 2011, sprejme direktor Sklep o spremembi Sklepa o izboru mentorjev za leto 2011, št. 430-41/201-318, z dne 19.7.2010 in 430-41/201-494, z dne 15.09.2010.
   
 2. Doba usposabljanja mladih raziskovalcev
  Doba usposabljanja mladih raziskovalcev bo skladna z določili pravilnika o postopkih. Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je december 2012. V primeru zamenjav med izbranimi mentorji za leto 2012 z odobrenimi mentorji za leto 2011 pa je predvideni začetek usposabljanja mladega raziskovalca december 2011.
   
 3. Način, oblika in rok za predložitev prijav

11.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in kandidat za mentorja). Prijava je pravilno označena, če ima status "oddano – digitalno podpisano".

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so oddane na spletni portal do torka, 24.05.2011 do 12. ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

11.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali kandidat za mentorja nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) s statusom prijave "oddano – ni digitalno podpisano" in v pisni obliki s statusom prijave "oddano – ni digitalno podpisano" ter opremljeno z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in kandidata za mentorja in žigom RO. Oddani morata biti obe obliki prijave, elektronska in pisna, ter morata biti popolnoma enaki. Prijava, elektronska in pisna, sta pravilno označeni, če imata status "oddano – ni digitalno podpisano"

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - RAZPIS ZA MENTORJE 2012" in obvezno oznako prijave (ARRS-MR-JR-PRIJAVA/2011/ ……) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana v elektronski obliki na spletni portal ARRS eObrazci (v statusu "oddano – ni digitalno podpisano") in prispe v pisni obliki v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do torka, 24.05.2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do torka, 24.05.2011 do 12. ure (poštni žig).

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo v petek, 27.05.2011, ob 9.00 uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša ali ni razviden prijavitelj ali pa prijava nima ustreznega statusa) in prepozno oddanih oz. prispelih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne vloge bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim raziskovalcem predvidoma do konca julija 2011.
   
 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oziroma na telefonskih številkah: 01/400-5936 - ga. Matejka Ahčin, 01/400-5938 - ga. Nataša Dremota in 01/400-5976 - ga. Minka Glinšek.

Številka: 6316-3/2011-1
Datum: 19.04.2011

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar, direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 30/11 z dne 22.04.2011.

Pozivna dokumentacija: