Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana na podlagi 6. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2009), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1 in 112/07), na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje mladih raziskovalcev v okviru poziva in razpisa v letu 2009 za sofinanciranje v letu 2010 z dne 07.10.2009, št. 630-5/2009/1, ter na podlagi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, (Uradni list RS, št24/06, 5/07, 39/07, 23/09 in 68/09, v nadaljnjem besedilu: pravilnik o MR) objavlja

Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2010

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega poziva:
  Predmet Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2010 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih. Okvirni delež (%) mentorjev novih mladih raziskovalcev po vedah je določen v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje mladih raziskovalcev v okviru poziva in razpisa v letu 2009 za sofinanciranje v letu 2010 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve MVZT):
   
Znanstveno področje %
Naravoslovne vede 29
Tehniške vede 28
Medicinske vede 9
Biotehniške vede 9
Družboslovne vede 10
Humanistične vede 9
Interdisciplinarno področje 6
SKUPAJ 100
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv:
  Agencija poziva raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji in imajo statusno obliko "zavod", da prijavijo kandidate za mentorje. Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji iz prejšnjega stavka te točke.
   
 2. Cilj javnega poziva:
  Cilj javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne mentorje mladim raziskovalcem.
   
 3. Pogoji
  Pogoji za izbor kandidatov za mentorja mlademu raziskovalcu so določeni v Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09 in 68/09 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik o MR). Navedeni dokument je sestavni del pozivne dokumentacije ter je objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije.

5.1. Pogoji za kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu, so:

 • da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta
 • da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj v enem raziskovalno-razvojnem projektu
 • da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji
 • da je od zagovora njegovega doktorata minilo najmanj štiri leta
 • da v preteklem letu ni dobil novega mladega raziskovalca v usposabljanje, pri čemer se navedeni pogoj ne upošteva pri kandidatu za mentorja, ki je bil v preteklem letu uvrščen na listo mentorjev in po številu točk sega v zgornjih 10% izbranih mentorjev v posamezni vedi ter je v vrhu na raziskovalnem področju.

Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati. V kvoto treh mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim status miruje zaradi starševskega dopusta oziroma so starševski dopust v času trajanja statusa mladega raziskovalca že izkoristili. Kvoto treh mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem mentorju agencija preveri ob podpisu pogodbe o financiranju raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca.

Pogoj iz drugega odstavka te točke mora biti izpolnjen ob podpisu pogodbe za novega mladega raziskovalca.

 1. Prijava na javni poziv
  Prijava na javni poziv se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-Prijava/Kandidat za mentorja/2009 izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidenco raziskovalcev agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.

Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija).

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točki 6. in 7. pa tudi v angleškem jeziku (izpolnjen mora biti v obeh jezikih).

Za posameznega kandidata za mentorja je lahko vložena le ena prijava ne glede na to, ali kandidata za mentorja prijavlja RO ali se kandidat za mentorja prijavlja sam.

 1. Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje
  Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so definirana v pravilniku o MR in so sledeča:
  • znanstvena kakovost kandidata za mentorja;
  • povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki;
  • vpetost v mednarodni prostor.

Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalno dejavnosti v letu 2010 (razpisi v letu 2009), št. 6319-2 z dne 22.7.2009, poglavja A, B, C in D (v nadaljnjem besedilu: metodologija) je sestavni del pozivne dokumentacije. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentorja agencija upošteva podatke, ki so dosegljivi v bazah COBISS, SICRIS in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva
  Realizacija tega poziva za leto 2010 je predvidena v okvirnem obsegu od 200 do 250 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 8.700.000 EUR. Poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Okvirni razrez mest mentorjev oz. mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah za financiranje mladih raziskovalcev v letu 2010 je definiran v usmeritvah MVZT .

 1. Doba usposabljanja mladih raziskovalcev
  Doba usposabljanja mladih raziskovalcev bo skladna z določili pravilnika o MR. Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2010.
   
 2. Izbor mentorjev
  Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata pravilnik o MR in metodologija. Strokovno telo pripravi predlog prednostne liste mentorjev in ga posreduje ZSA. Sklep o izboru mentorjev sprejme Upravni odbor agencije na predlog ZSA. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru mentorjev.
   
 3. Način, oblika in rok za predložitev prijav

11.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-Prijava/Kandidat za mentorja/2009 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in kandidat za mentorja). Prijave morajo biti oddane do vključno 30.11.2009 do 12.00 ure.

Če se kandidat za mentorja prijavlja kot posameznik, odda prijavo skladno s točko 11.2.

Prijaviteljem svetujemo, da prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

11.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali kandidat za mentorja nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in kandidata za mentorja in žigom RO. Če se kandidat za mentorja prijavlja kot posameznik, podpis zastopnika oz. pooblaščene osebe ter žig nista potrebna.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morati biti vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "NE ODPIRAJ-POZIV ZA MENTORJE 2010" in obvezno oznako prijave (ARRS-MR-JP/2009/ ……) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 30.11.2009 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30.11.2009 do 12. ure (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 11.2. - oddaja prijave brez digitalnega podpisa - elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2009).

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo v četrtek, dne 03.12.2009, ob 9.00 uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva
  Prijavitelji bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim raziskovalcem predvidoma do konca januarja 2010.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo
  Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/index.asp).

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oziroma na telefonskih številkah: 01/400-5936 - ga. Matejka Ahčin, 01/400-5934 - ga. Silva Bodanec in 01/400-5938 - ga. Nataša Dremota.

Številka: 430-68/2009-2
Datum: 27.10.2009

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

dr. Franci Demšar,
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 86/2009, z dne 30.10.2009.

Pozivna dokumentacija: