Mladi raziskovalci

Normativni akti

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje mladih raziskovalcev v okviru poziva v letu 2009 za sofinanciranje v letu 2010

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS 3/2006), sprejetimi proračunskimi sredstvi v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalne dejavnosti ter na podlagi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09 in 68/09), Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri izvedbi javnega poziva za izbor mentorjev v letu 2009 upošteva naslednje usmeritve:

I.

(Obseg finančnih sredstev in pričetek financiranja)

Pri izvedbi javnega poziva v letu 2009 za sofinanciranja mladih raziskovalcev se upošteva obseg sredstev, določen s proračunom Republike Slovenije ter finančnim načrtom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS).

Pričetek (so)financiranja, za vse na javnem razpisu izbrane kandidate za mentorje novih mladih raziskovalcev, ki se bodo začeli usposabljati na raziskovalnih področjih in pri mentorjih, ki bodo izbrani na javnem pozivu v letu 2009, bo v letu 2010.

II.

(Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah)

Razrez sredstev za leto 2010

Pri izboru mladih raziskovalcev za financiranje v letu 2010 se upošteva naslednja struktura mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah:

Znanstveno področje %
Naravoslovne vede 29
Tehniške vede 28
Medicinske vede 9
Biotehniške vede 9
Družboslovne vede 10
Humanistične vede 9
Interdisciplinarna področja 6
SKUPAJ 100

Gregor Golobič,
minister