Mladi raziskovalci

Razpisi in pozivi

      

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/2006) ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1) in v skladu z Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008, št. 630-7/2007 z dne 07.05.2007, ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov raziskovalne dejavnosti med mladimi, predvsem med osnovnošolsko in srednješolsko mladino, z namenom:
  • krepitve popularizacije raziskovalno-razvojnega dela in dosežkov znanosti;
  • spodbujanja zavedanja in razumevanja pomena ter vloge znanosti;
  • pospeševanja raziskovalno-razvojne dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh;
  • spodbujanja mladih k izobraževanju, raziskovalno-razvojnemu delu ter inoviranju;
  • vzdrževanja obstoječih mednarodnih povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav.

Program znanost mladini obsega naslednje tematske sklope:

 • srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev;
 • mladinske raziskovalne tabore, poletne šole in delavnice;
 • regionalne centre na področju programa znanost mladini;
 • mednarodno sodelovanje na področju programa znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost mladini.

Na področju sofinanciranja programa znanost mladini v letu 2008 se zasledujejo naslednji cilji:

 • da je program vsebinsko kvaliteten in se v njem združujejo raziskovanje, inovativnost in eksperimentiranje;
 • da je iz programa natančno razvidna uporaba raziskovalne metode;
 • da v programu sodeluje predvsem osnovnošolska in srednješolska mladina;
 • da so udeleženci v programu zastopani regijsko, državno ali mednarodno;
 • da program omogoča, da so pokrite vse znanstvene vede;
 • da se program izvaja kontinuirano daljše obdobje;
 • da je program ekonomičen in realen v stroških;
 • da program izvajajo izvajalci z dobrimi referencami.
 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 280.000,00 EUR
  Glede na obseg sredstev za sofinanciranje programa znanost mladini, se bodo sofinancirali tisti programi, ki bodo na podlagi izračuna presegli znesek 1.000,00 EUR.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Na javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini se lahko prijavijo zavodi in društva, zveze društev, javne raziskovalne organizacije in ustanove, ki izvajajo program znanost mladini in ki z dosedanjimi aktivnostmi izkazujejo reference za organizacijo in izvajanje programa znanost mladini.
   
 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
  Pogoji za sofinanciranje programa znanost mladini so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008, št. 430-38/2007-2, z dne 14.05.2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/2006; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.

  Prijava na javni razpis mora vsebovati:
  • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavna vloga za sofinanciranje programa znanost mladini: ARRS-GZM-08-prijavna vloga.

Prijave morajo biti izpolnjene samo na prijavnem obrazcu, ker prilog agencija ne bo upoštevala.

 1. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevani naslednji pogoji in merila:
  • skladnost predlagane vsebine s predmetom razpisa;
  • utemeljenost znanstvene metode;
  • kakovost vsebine programa;
  • zastopanost tematskih sklopov;
  • udeleženci programa;
  • teritorialna razsežnost;
  • ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa;
  • kontinuiteta izvajanja;
  • reference prijavitelja.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz prve in druge alineje te točke, se prijava zavrne.
 

 1. Prednost pri sofinanciranju:
  Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določata Pravilnik in Metodologija. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki izkažejo boljšo kvaliteto programa in boljšo predstavitev programa, večje število tematskih sklopov, večji delež osnovnošolskih in srednješolskih udeležencev programa, večji delež udeležencev iz cele države in/ali drugih držav ter večjo regijsko zastopanost udeležencev, višjo ekonomičnost in realnost programa, daljše obdobje neprekinjenega izvajanja programa ter boljše reference za daljše obdobje.
   
 2. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena:
  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
   
 3. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanostmladini@arrs.si in v enem izvodu v fizični obliki na naslov agencije.
  2. Prijave v fizični obliki z oznako: "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije oziroma mora biti oddana priporočeno na pošti do vključno 22.06.2007 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako "Ne odpiraj - prijava na javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008", je lahko le ena prijava.
   Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot prijave v fizični obliki, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanostmladini@arrs.si do vključno 22.06.2007 do 12. ure.
   Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v fizični obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
  3. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
  4. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a in b) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne in neupravičene prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
    
 4. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje:
  Odpiranje prijav bo dne 29.06.2007 v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
   
 5. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.

 1. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do vključno dne 22.06.2007 do 10. ure v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/)
   
 2. Dodatne informacije:
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri ga. Almiri Bremec osebno ali po telefonu 01/400-59-35, vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: almira.bremec@arrs.si

 

Dr. Franci Demšar
Direktor

Datum: 17.5.2007
Številka: 430-38/2007-3

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 45/2007, z dne 25.05.2007.

Priloge: