Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/2006) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel

Metodologijo ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa Znanost mladini v letu 2008

A. SPLOŠNO

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008 (v nadaljevanju: metodologija) temelji na usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve ministrstva), na določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1) ter na določbah Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/2006).

Metodologija podrobneje opredeljuje elemente ocenjevanja, kriterije in kazalce ter določa merila za ocenjevanje prijav, določa način ocenjevanja ter izračun sredstev za program znanost mladini.

V postopku ocenjevanja kot ocenjevalno telo sodeluje občasno strokovno telo, katerega naloga je izdelava ocene za posamično prijavo, prispelo na javni razpis, skladno s to metodologijo. Vsako prijavo se oceni na podlagi sprejetih elementov ocenjevanja.

Občasno strokovno telo, ki bo sodelovalo v postopku ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini, ima mandat le za izvedbo ocenjevalnega postopka v okviru objavljenega javnega razpisa.

Rezultat dela strokovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) v okviru ocenjevalnega postopka je izdelava predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, obravnavanih v ocenjevalnem postopku.
 

B. ELEMENTI OCENJEVANJA IN OBLIKOVANJE PREDLOGA PREDNOSTNEGA SEZNAMA OCENJENIH PRIJAV

 1. Elementi ocenjevanja in skupna ocena

Skupna ocena (ocena A) posamezne prijave za sofinanciranje programa znanost mladini (v nadaljevanju: prijava) je sestavljena iz sedmih kvantitativnih elementov ocenjevanja, in sicer:

 • A1 je ocena za ZASTOPANOST TEMATSKIH SKLOPOV. Zastopanost tematskih sklopov se meri s številom tematskih sklopov, ki jih prijavitelj prijavi v programu, in sicer so to srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev; mladinski raziskovalni tabori, poletne šole in delavnice; regionalni centri na področju programa znanost mladini; mednarodno sodelovanje na področju programa znanost mladini in publiciranje rezultatov programa znanost mladini.
 • A2 je ocena za UDELEŽENCE PROGRAMA. Udeleženci programa morajo biti predvsem osnovnošolci in srednješolci. Ta ocena se meri z razmerjem med deležem osnovnošolcev in srednješolcev ter deležem drugih udeležencev.
 • A3 je ocena za TERITORIALNO RAZSEŽNOST. Teritorialna razsežnost se meri na podlagi deleža udeležencev v programu, ki so bodisi pretežno od prijavitelja, bodisi pretežno iz ene regije, bodisi pretežno iz cele države in/ali drugih držav.
 • A4 je ocena za EKONOMIČNOST IN REALNOST FINANČNE KONSTRUKCIJE CELOTNEGA PROGRAMA. Ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije celotnega programa se izkazuje z deležem zaprošenih sredstev in realnostjo finančne konstrukcije.
 • A5 je ocena za KONTINUITETO IZVAJANJA. Kontinuiteta izvajanja se meri na podlagi števila let in neprekinjenosti izvajanja programa.
 • A6 je ocena za REFERENCE PRIJAVITELJA. Reference prijavitelja se izkazujejo s tem, da v programu sodelujejo kvalitetni mentorji in udeleženci, da je prijavitelj kvalitetno izvedel dosedanje projekte ter da prijavitelj sodeluje z univerzitetnimi ali raziskovalnimi organizacijami in/ali sodeluje na mednarodnem nivoju.
 • A7 je ocena za KAKOVOST VSEBINE PROGRAMA. Kakovost vsebine programa se meri na podlagi količine raziskovanja, inovativnosti in eksperimentiranja, podrobne predstavitve programa, iz katerega so razvidni problemi in cilji raziskovanja ter zastavljena raziskovalna hipoteza.

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:
A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 +A7

Kvantitativne ocene za posamezni element ocenjevanja oblikuje strokovna komisija.

Prijave za sofinanciranje programa znanost mladini se oceni na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje programa znanost mladini (obrazec: ARRS-GZM-08-prijavna vloga). Posamezne elemente ocenjevanja se oceni na ta način, da se izpolni ocenjevalni obrazec (obrazec: ARRS-GZM-OL-08), in sicer najprej z oznako "DA" ali "NE" za SKLADNOST PREDLAGANE VSEBINE S PREDMETOM RAZPISA in z oznako "DA" ali "NE" za UTEMELJENOST ZNANSTVENE METODE in v nadaljevanju s številčno oceno za ocenjevalni element (kazalec).
Elementi ocenjevanja za kvantitativne ocene so določeni v Tabeli.
 

Tabela: Program znanost mladini

Kvantitativne ocene (ocena A): ocene za posamezne elemente ocenjevanja

 

Element ocenjevanja Ocena Točke Vir
  A    
ZASTOPANOST TEMATSKIH SKLOPOV A1 20 ARRS-GZM-08-prijavna vloga, tč. 2.2.
trije, štirje sklopi   20  
dva sklopa   10  
en sklop   0  
UDELEŽENCI PROGRAMA  A2 10 ARRS-GZM-08-prijavna vloga, tč. 2.6.
več kot 75% osnovnošolcev in/ali srednješolcev   10  
med 50% in 75% osnovnošolcev in/ali srednješolcev   5  
manj kot 50% osnovnošolcev in/ali srednješolcev  0 
TERITORIALNA RAZSEŽNOST  A3 10ARRS-GZM-08-prijavna vloga, tč. 2.7.
polovica ali več udeležencev je iz cele Slovenije in/ali iz drugih držav   10  
udeleženci so iz ene regije   5  
udeleženci so pretežno od prijavitelja   0  
EKONOMIČNOST IN REALNOST FINANČNE KONSTRUKCIJE CELOTNEGA PROGRAMA A4 10 ARRS-GZM-08-prijavna vloga, tč. 2.4. in 3.
zaprošeno do 50% sredstev in realnost finančne konstrukcije    10  
zaprošeno od 51%-80% sredstev in realnost finančne konstrukcije   5  
zaprošeno od 81%-100% sredstev in/ali nerealnost finančne konstrukcije   0  
KONTINUITETA IZVAJANJA   A5 10 ARRS-GZM-08-prijavna vloga, tč. 2.8.
10 let in več   10  
3-9 let   5  
prvič ali drugič    0  
REFERENCE PRIJAVITELJA   A6 10 ARRS-GZM-08-prijavna vloga, tč. 2.10. in 2.11.
izkazuje vse naslednje kvalitete:   10  
- kvalitetni mentorji in udeleženci    
- kvalitetno izvedeni dosedanji projekti (npr. publikacije, priznanja, nagrade, medalje, javna dostopnost rezultatov, javna odmevnost)    
- sodelovanje z univerzitetnimi ali raziskovalnimi organizacijami in/ali mednarodno sodelovanje    
izkazuje eno ali dve izmed zgoraj navedenih kvalitet   5  
nima referenc ali niso s področja popularizacije znanosti   0  
KAKOVOST VSEBINE PROGRAMA  A7 30 ARRS-GZM-08-prijavna vloga, tč. 2.1.
kvaliteten program, v katerem se združuje raziskovanje, inovativnost ter eksperimentiranje; podrobno predstavljen program, razvidni problemi in cilji raziskovanja ter zastavljena raziskovalna hipoteza   30  
splošen opis znanstvenih problemov in ciljev brez podrobne razdelave raziskovanja   15  
program ni kvaliteten ali je slabo predstavljen   0  
SKUPAJ ( točk)   100  

 

 1. Predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav

  Strokovna komisija najprej vsako prijavo na osnovi skladnosti predlagane vsebine s predmetom razpisa označi z "DA" ali "NE". SKLADNOST PREDLAGANE VSEBINE S PREDMETOM RAZPISA pomeni, da je program namenjen predvsem osnovnošolski in srednješolski mladini, z namenom krepitve popularizacije raziskovalno-razvojnega dela in dosežkov znanosti, spodbujanja zavedanja in razumevanja pomena ter vloge znanosti, pospeševanja raziskovalno-razvojne dejavnosti na lokalnih in regijskih ravneh, spodbujanja mladih k izobraževanju, raziskovalno-razvojnemu delu ter inoviranju in vzdrževanja obstoječih mednarodnih povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanja novih mednarodnih povezav. Strokovna komisija nato vsako prijavo, ki je bila označena z "DA", na osnovi utemeljenosti znanstvene metode označi z "DA" ali "NE". UTEMELJENOST ZNANSTVENE METODE pomeni, da se za vsak prijavljeni program navede in opiše znanstveno metodo, ki bo uporabljena v programu (opis zbiranja, obdelave, interpretacije in prikaza podatkov, zlasti navedba kvantitativnih oz. kvalitativnih metod obdelave podatkov ter predvidena oblika publiciranja oz. javnega prikaza rezultatov raziskovanja). Za upoštevanje točkovanja mora vsaka vloga pridobiti pritrdilna odgovora na oba zahtevana pogoja.
   

Po opravljenem točkovanju strokovna komisija prijave razvrsti glede na doseženo kumulativno število točk. Število doseženih točk pri ocenjevanju je največ 100, minimalno število točk potrebnih za obravnavo vloge je več kot 50.

Višino sredstev določi strokovna komisija glede na razpoložljiva razpisana sredstva in je lahko do 100% zaprošenih sredstev.

Višina sredstev sofinanciranja programa se določi glede na:

 • višino razpisanih sredstev
 • višino zbranih točk v ocenjevalnem postopku
 • znanstveno in družbeno pomembnost glede na cilje razpisa
 • pomembnost programa za znanstveno vedo
 • pomembnost programa za teritorij oziroma regijo, kjer se dogaja ali ga/jo tematsko obdeluje
 • višino v prijavi zaprošenih sredstev
 • višino sredstev drugih sofinancerjev programa
 • možnost izvedbe programa v celoti glede na znižani odstotek sofinanciranja s strani agencije v primerjavi z zaprošenimi sredstvi
   

Strokovna komisija natančno pregleda finančne konstrukcije prijavljenih programov in ugotovi utemeljenost stroškov programa.

Za izhodišče pri določitvi višine sredstev sofinanciranja vzame višino zaprošenih sredstev, število doseženih točk v ocenjevalnem postopku in višino razpisanih sredstev za posamično proračunsko leto, zmanjšanih za kvoto za morebitne utemeljene pritožbe.
 

Višina sredstev za sofinanciranje se lahko zviša:

 • za 10% zaradi znanstvene in družbene pomembnosti glede na cilje razpisa
 • za 10% zaradi pomembnosti programa za znanstveno vedo
 • za 10% zaradi pomembnosti programa za teritorij oziroma regijo, kjer se dogaja ali ga/jo tematsko obdeluje
   

Najnižji možni znesek sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR.
 

Strokovna komisija ugotovi, ali bo prijavitelj s sredstvi sofinanciranja agencije in morebitnih drugih sofinancerjev lahko izvedel predlagani program.

Rezultat strokovne komisije je sprejem predloga finančno ovrednotenega seznama prijav za sofinanciranje programa znanost mladini.

C. OBJAVA METODOLOGIJE

Metodologijo ocenjevanja prijav za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008 se objavi na spletnih straneh ARRS.

Ocenjevalni list za kvantitativne ocene je kot priloga sestavni del te metodologije.

Priloga:

 • Obrazec: ARRS-GZM-OL-08
   

Številka: 430-38/2007-2

Datum: 14.5.2007

Dr. Franci Demšar
Direktor