Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom  Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48, z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56, z dne 2. 12. 2019; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO, kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

  Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
 1. Cilj javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.    
 1. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih projektov

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti oz. mora biti vpisan v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji. Vodja projekta, ki še nima številke raziskovalca mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, kateremu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ štiri leta.

(6) Znesek sofinanciranja flamskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWO, mora presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.

(7) Slovenski del skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR letno.

(8) Prijava skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi FWO. Slovenski in flamski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava flamsko slovenskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati razpisne pogoje pri FWO.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO oz. register zasebnih raziskovalcev pri agenciji ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(8) Skupni flamsko slovenski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjen in FWO mora flamski del skupnega raziskovalnega projekta sprejeti v sofinanciranje.

 (9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti Št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.

5.3.Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. pridobi agencija s strani FWO. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine ter z njo povezane zaposlitve za raziskovalno dejavnost, kar se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.  

 1. Ocenjevalni postopek

V ocenjevalni postopek se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila FWO. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji s FWO (ARRS-FWO) – Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures z dne 19.11.2012 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWO obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWO predlaga v sofinanciranje, Znanstveni svet agencije obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2021 sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del. Slovenski del skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 75.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto. 

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.

Upravičeni stroški se določijo skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).

 1. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020 (št. 60300-5/2015/5, z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava  projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet (5) let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

 1. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-LA-2020. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

10.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo FWO” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

10.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si

10.3. Pravočasnost, pravilna označenost in popolnost prijav

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 1. 4. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 1. 4.2020 do 15. ure (poštni žig). 

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2020 s pripadajočimi prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav  prijavo odprla.

V primeru prijav, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 3. 4. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si

 

Datum: 17.1.2020                              ;
Številka: 5100-2/2020-1             

Prof. dr. József Györkös,
v.d. direktorja

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 03/2020 z dne 17. 1. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:


Dopolnitev 16. 3. 2020:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja podaljšanje roka za oddajo prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije in sicer do 14. aprila 2020.

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 03/2020, dne 17. 1. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se v točki 10. predmetnega javnega razpisa podaljša datum oddaje prijav iz 1. 4. 2020 do 15. ure na 14. 4. 2020 do 15. ure. Posledično se spremni tudi točka 11. predmetnega javnega razpisa, na način, da se glasi: »Odpiranje prijav bo predvidoma 21. 4. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.« Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.

 


Dopolnitev 2. 4. 2020:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja spremembo pri načinu oddaje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije.

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 03/2020, dne 17. 1. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se v točki 10. predmetnega javnega razpisa doda nova točka in sicer točka 10.4., ki se glasi:

»10.4. Način, oblika in rok za predložitev prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si poslana z verodostojnega elektronskega naslova vodje raziskovalnega projekta ali raziskovalne organizacije in bo priložena izjava vodje raziskovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo strinja.«

Prijava se šteje za pravočasno, če bo na elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si oddana do vključno 14. 4. 2020 do 15. ure.

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen prijavni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2020 s pripadajočimi prilogami, ki jih določa ta javni razpis in zgoraj navedeno izjavo vodje raziskovalnega projekta.

Ostalo besedilo predmetnega javnega razpisa ostane nespremenjeno.

 


Sprememba kontaktne osebe: