Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni  in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11,  57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon) v zvezi z Mednarodnim multilateralnim sporazumom o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) – Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures under the framework of Central European Science Partnership (CEUS) - z dne 17. 6. 2019 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki je bil na javnem razpisu GA ČR (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta češki in slovenski vodja projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi avstrijski ali poljski vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).  
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
 

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne raziskovalne projekte, v katerih sodelujejo partnerji CEUS.Partnerstvo CEUS, ki poleg ARRS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska), raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo skupnih dvostranskih in tristranskih raziskovalnih projektov, z uporabo sheme vodilne agencije pa so bistveno zmanjšana administrativna bremena.
 

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS. Vodja projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ tri leta.

(6) Znesek sofinanciranja češkega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira GA ČR, mora dosegati vsaj 40% sofinanciranja slovenskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25% celotnega zneska sofinanciranja projekta.Preračun češkega dela raziskovalnega projekta iz CZK v EUR oziroma poljskega dela raziskovalnega projekta iz PLN v EUR je določen v Stroškovniku CEUS (CEUS Cost sheet), ki je sestavni del razpisne dokumentacije in obvezen obrazec, ki ga prijavitelj na zadevni javni razpis izpolni tako, da vnese vrednosti stroškovnih kategorij za vse sodelujoče RO v raziskovalnem projektu. Zaprošena sredstva prijavitelja v skupni prijavni vlogi na razpis GA ČR se morajo ujemati z zaprošenimi sredstvi v Stroškovniku CEUS. 

(7) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju šestega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunano v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. 

(8) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi GA ČR. Slovenski in češki del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi avstrijski ali poljski del skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri GA ČR.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri GA ČR pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče partnerske agencije.  

5.3. Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani GA ČR pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.
 

 1. Ocenjevalni postopek

V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila GA ČR. ARRS na podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS)– Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures under the framework of Central European Science Partnership (CEUS) - z dne 17. 6. 2019 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu GA ČR v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje. 

Vodja češkega dela raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo avstrijskega ali poljskega dela projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili GA ČR in jo odda na javnem razpisu GA ČR. Vodja slovenskega dela projekta odda krajšo obliko vsebinsko enake prijave na zadevni javni razpis, pri čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc ter Stroškovnik CEUS, ki je obvezna priloga k prijavi. V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa ARRS prijavitelj na isti elektronski naslov, ki je naveden pod točko 11.2. zadevnega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

Po zaključenem postopku ocenjevanja GA ČR obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih GA ČR predlaga v sofinanciranje ter jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direktor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

ARRS bo skladno z notranjimi smernicami CEUS in ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo predmet ocenjevalnega postopka pri GA ČR in jih bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje. Slovenski del skupnegadvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, da mora znesek sofinanciranja češkega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira GA ČR, dosegati vsaj 40% sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25% celotnega zneska sofinanciranja projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
 

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
 

 1. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020 (št. 60300-5/2015/5, z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava  projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet (5) let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
 

 1. Razpisna dokumentacija

Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokument:

 1. ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020;
 1. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
 1. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

 

 1. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020.  Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

11.1. Tiskano prijavo, ki jo sestavljata obrazca Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 in je opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta, navedbo njunih imen ter žigom prijavitelja, je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo GA ČR” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

11.2. Elektronsko prijavo, ki jo sestavljata obrazca ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta inARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc. se odda na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si.

V sedmih dneh od dneva zaključka razpisa prijavitelj na isti elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

11.3. Pravočasnost, pravilna označenost in popolnost prijav

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 7. 4. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 7. 4. 2020 do 15. ure (poštni žig).  

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020, ki morata biti vsebinsko popolnoma enaka in pripadajoče priloge, ki jih določa ta javni razpis.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

 

 1. Čas in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 10. 4. 2020 ob 10. uri v prostorih ARRS.
 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

 

Št. 5100-10/2020-1
Datum: 18. 2. 2020
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:


Dopolnitev 2. 4. 2020:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja podaljšanje roka in način oddaje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije.

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/2020, dne 21. 2. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se točka 11 predmetnega javnega razpisa spremeni, tako da se po novem glasi:

 

»11. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020.  Prijava na javni razpis se lahko odda na način  določen v točki 11.1. ali na način določen v točki 11.2.

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z  Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se prijava na javni razpis odda na način določen v točki 11.3.

11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma ter oddana na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si do vključno 4. 5. 2020 do 15.00.

Prijava se na navedeni elektronski naslov odda tudi na obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc.

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si na obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo GA ČR” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Bleiweisova cesta 30

1000 Ljubljana,

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS do vključno 4. 5. 2020 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 4. 5. 2020 do 15.00 (poštni žig).  

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

11.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z  Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis  šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si poslana z verodostojnega elektronskega naslova vodje raziskovalnega projekta ali raziskovalne organizacije in bo priložena  izjava vodje raziskovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo strinja.

Prijava se šteje za pravočasno, če bo na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.sioddana do vključno 4. 5. 2020 do 15. ure.

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

11.4. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjena predpisana obrazca  v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in tiskana oziroma 11.3) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis. 

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

Posledično se spremni tudi točka 12. predmetnega javnega razpisa, na način, da se glasi: »Odpiranje prijav bo predvidoma 12. 5. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.«

 

Ostalo besedilo predmetnega javnega razpisa ostane nespremenjeno.
 


Sprememba kontaktne osebe: