Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni  in razvojni dejavnosti  (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11,  57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon) v zvezi z Mednarodnim multilateralnim sporazumom o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) – Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures under the framework of Central European Science Partnership (CEUS) - z dne 17. 6. 2019 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki je bil na javnem razpisu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (v nadaljevanju: FWF) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta avstrijski in slovenski vodja projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi češki ali poljski vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).    
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
 

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne raziskovalne projekte, v katerih sodelujejo partnerji CEUS.Partnerstvo CEUS, ki poleg ARRS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska), raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo skupnih dvostranskih in tristranskih raziskovalnih projektov, z uporabo sheme vodilne agencije pa so bistveno zmanjšana administrativna bremena.

 1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri ARRS. Vodja projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko največ tri leta.

(6) Znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, mora dosegati vsaj 40% sofinanciranja slovenskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25% celotnega zneska sofinanciranja projekta.Preračun češkega dela raziskovalnega projekta iz CZK v EUR oziroma poljskega dela raziskovalnega projekta iz PLN v EUR je določen v Stroškovniku CEUS (CEUS Cost sheet), ki je sestavni del razpisne dokumentacije in obvezen obrazec, ki ga prijavitelj na zadevni javni razpis izpolni tako, da vnese vrednosti stroškovnih kategorij za vse sodelujoče RO v raziskovalnem projektu. Zaprošena sredstva prijavitelja v skupni prijavni vlogi na razpis FWF se morajo ujemati z zaprošenimi sredstvi v Stroškovniku CEUS. 

(7) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju šestega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunano v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. 

(8) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi FWF. Slovenski in avstrijski del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi češki ali poljski del skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri FWF.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.
 

5.2. Ostali pogoji

(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri FWF pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče partnerske agencije.


5.3.   Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan prijave na javni razpis. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani FWF pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti ne sklene.
 

 1. Ocenjevalni postopek

V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. ARRS na podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS)–Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures under the framework of Central European Science Partnership (CEUS) - z dne 17. 6. 2019 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje. 

Vodja avstrijskega dela raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo češkega ali poljskega dela projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili FWF in jo odda na javnem razpisu FWF. Vodja slovenskega dela projekta odda krajšo obliko vsebinsko enake prijave na zadevni javni razpis, pri čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc ter Stroškovnik CEUS, ki je obvezna priloga k prijavi. Prijavitelj na isti elektronski naslov, ki je naveden pod točko 11.2. zadevnega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis FWF.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje ter jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direktor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
 

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

ARRS bo skladno z notranjimi smernicami CEUS in ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo predmet ocenjevalnega postopka pri FWF in jih bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje. Slovenski del skupnegadvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, da mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, dosegati vsaj 40% sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25% celotnega zneska sofinanciranja projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav raziskovalnih projektov. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
 

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
 

 1. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020 (št. 60300-5/2015/5, z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava  projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet (5) let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
 

 1. Razpisna dokumentacija

Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokument:

 1. ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020;
 1. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
 1. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

 

 1. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Ko prijavitelj vloži skupno prijavo na javni razpis FWF, mora vložiti tudi krajšo obliko vsebinsko enake prijave na javni razpis ARRS.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

11.1. Tiskano prijavo, ki jo sestavljata obrazca Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 in je opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta, navedbo njunih imen ter žigom prijavitelja, je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo FWF” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

11.2. Elektronsko prijavo, ki jo sestavljata obrazca ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta inARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc. se odda na elektronski poštni naslov: CEUS.FWF@arrs.si.

Prijavitelj na isti elektronski naslov odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis FWF.

11.3. Oddaja, pravilna označenost in popolnost prijav

Upoštevane bodo le prijave, ki bodov tiskani obliki prispele na naslov ARRS.  

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020, ki morata biti vsebinsko popolnoma enaka in pripadajoče priloge, ki jih določa ta javni razpis.

Nepravilno označene prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
 

 1. Čas in kraj odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu ARRS odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja. 
 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

 1. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

 

Št. 5100-11/2020-1
Datum: 18. 2. 2020
 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020.

 

Razpisna dokumentacija: