Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni  in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18 ZNOrg; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom  Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,  6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in 6319-2/2013-52 z dne 18.2.2019 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Švicarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili švicarskega javnega razpisa in ga odda na razpisu SNSF. Slovenski in švicarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne švicarsko slovenske raziskovalne projekte.    

 1. Pogoji za raziskovalne projekte, prijavitelje in vodje raziskovalnih projektov

5.1.   Vstopni pogoji

(1)    Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (skladno s 3. točko javnega razpisa).

(2)    Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.

(3)    Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4)    Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.

(5)    Raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.

(6)    Slovenski del skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.

5.2.   Ostali pogoji

(1)    Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2)    Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(3)    Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4)    Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5)    Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.

(6)    Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7)    Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

5.3.   Izpolnjevanje pogojev

5.3.1.

Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.

Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti ne sklene, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov programske skupine, ki se preverja na letnem nivoju.

 1. Ocenjevalni postopek

V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo vstopne  pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila SNSF. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji s SNSF (ARRS-SNSF) – Agreement between the Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Slovenian Research Agency (ARRS) (referred to as “Partner Organisations”) on a Lead Agency Procedure for the unilateral administration of the evaluation procedure and the mutual recognition of the evaluation results for concerning Swiss-Slovenian Joint Bilateral Projects, z dne 29. 1. 2019 -sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih švicarsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja SNSF obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih SNSF predlaga v sofinanciranje, ZSA obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

 1. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v roku enega leta od sklepa direktorja o izboru prijav pričela sofinancirati  okvirno 15 slovenskih delov skupnih švicarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja SNSF pozitivno ocenjeni in pri katerih bo SNSF sofinancirala švicarski del. Slovenski del skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan zaključka javnega razpisa.

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo v treh mesecih od sklepa o izboru raziskovalnega projekta sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.

Upravičeni stroški se določijo skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).

 1. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2019. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

9.1.   Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo SNSF” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

9.2.   Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-PROJ-LA-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski poštni naslov: LA.SNSF@arrs.si

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 1. 10. 2019 do 17. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 1. 10. 2019 do 17. ure (poštni žig). 

Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti Št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2019.

 1. Popolnost prijave

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec ARRS-PROJ-LA-2019 s pripadajočimi prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.

V primeru prijav, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.

Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

 1. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 4. 10. 2019 ob 10.00 uri v prostorih agencije.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav  prijavo odprla.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:

Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si

 

Datum: 22. 2. 2019                             
Številka: 5100-1/2019-2            

Prof. dr. József Györkös,
direktor

 

Razpisna dokumentacija:

 


Sprememba kontaktne osebe: