Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo odgovornim nosilcem mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Uradni list RS, št. 12/05, 19/05, 39/06, 5/07 in 103/07) sofinancira mednarodne znanstvenoraziskovalne bilateralne projekte.

Agencija v okviru navedenega sofinancira (razen če ni v razpisu določeno drugače):

 1. Obiske slovenskih raziskovalcev v tujini:
  • Prevozne stroške do sedeža sodelujoče ustanove po najbolj ekonomični tarifi; pri tem agencija upošteva stroške najugodnejše povratne letalske vozovnice pri rezervaciji vsaj 14 dni vnaprej, ter javnega prevoza (izjemoma, če ustreznega javnega prevoza ni, prevoz s taksijem) do in od letališča. Agencija upošteva tudi stroške drugega javnega prevoznega sredstva oz. kilometrino, vendar največ do zgoraj navedenega zneska. Prijavitelj mora v vsakem primeru zahtevku priložiti izpis ustreznega poizvedovanja1 vsaj 14 dni pred nastopom potovanja. Poizvedovanje mora biti priloženo v obsegu, iz katerega so razvidne vse ponudbe v vrstnem redu od najcenejše do najdražje; izbor, ki ne zajema najcenejše ponudbe, mora biti posebej obrazložen. V primeru, da prijavitelj ni koristil letalskega prevoza, se v vsakem primeru upošteva le najcenejša ponudba.
 2. Obiske tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji:
  • Stroške bivanja v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali pri krajših obiskih (do 14 dni), v primeru zasedenosti Doma podiplomcev, v hotelu B kategorije, vendar največ do višine 100 EUR dnevno; agencija povrne omenjene stroške hotelske namestitve, le v primeru, da prijavitelj predloži dokazilo o zasedenosti domov v tistem času. Ob daljših obiskih se za namestitev uporablja izključno Dom podiplomcev (Ljubljana in Maribor), v primeru zasedenosti oz. za druga območja pa se za namestitev bivanja v Republiki Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno. Rezervacije za vsaj mesec dni naprej sprejema gospa Breda Török, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, e-pošta: breda.torok@arrs.si, tel.: 400 59 72.
  • Dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 in št. 76/2008) inštitucija gostiteljica v Sloveniji izplača tujim raziskovalcem dnevnice v enkratnem znesku za celoten čas trajanja obiska v Republiki Sloveniji;

Druge stroške agencija sofinancira le, če so izrecno navedeni v razpisu. Organizacija, ki je nosilka projekta, po opravljeni aktivnosti najkasneje v roku 30 dni agenciji pošlje:

 1. zahtevek za izplačilo sredstev,
 2. obračun stroškov,
 3. kopije obračunske dokumentacije (originali se hranijo v vašem računovodstvu in morajo biti dostopni na vpogled pristojnim inštitucijam nadzora) skupaj z dokazili iz točke 1 in prvega odstavka točke 2 (glej zgoraj),
 4. kratko vsebinsko poročilo o realizirani mednarodni aktivnosti.

Agencija bo na podlagi prejete zahtevane dokumentacije povračilo stroškov predvidoma izvedla enkrat mesečno.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate navedeni rok za izstavitev zahtevka za izplačilo. V primeru nepopolne dokumentacije agencija izplačila ne bo izvedla.

Zahtevek za izplačilo je dostopen na naslovu:

Vsebinsko zaključno poročilo (obrazec C pri predmetnem javnem razpisu ) je treba oddati en mesec po zaključku projekta.

1n.p. http://www.bookingpoint.net/sl/sl_flights_letalske-karte.html ali http://www.potovanje.si/letalske-karte-vozovnice/

Primer poizvedovanja: