Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo odgovornim nosilcem mednarodnih bilateralnih znanstvenih projektov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ponovno obvešča vse nosilce, ki še niso oddali zahtevkov, ki se nanašajo na že realizirane aktivnosti na bilateralnih mednarodnih projektih v letu 2008, da je 15. 1. 2009 zadnji rok za oddajo zahtevkov. Po tem datumu ne bo več možno plačilo.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 ZDru-1 in 112/07), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Uradni list RS, št. 12/05, 19/05, 39/06, 5/07 in 103/07) prevzela sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih bilateralnih projektov, ki so bili sprejeti na skupnih zasedanjih mešanih komisij.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v okviru navedenega sofinancirala:

 1. Obiske slovenskih raziskovalcev v tujini:
  • Prevozne stroške do sedeža sodelujoče ustanove po najbolj ekonomični tarifi; pri tem agencija upošteva stroške najugodnejše povratne letalske vozovnice pri rezervaciji vsaj 14 dni vnaprej, ter javnega prevoza oz. kilometrine za osebni avtomobil (izjemoma, če javnega prevoza ni, prevoz s taksijem) do in od letališča. Agencija upošteva tudi stroške drugega javnega prevoznega sredstva oz. kilometrino, vendar največ do zgoraj navedenega zneska; prijavitelj mora v vsakem primeru zahtevku priložiti dokazilo - izpis ustreznega poizvedovanja (n.p. http://www.potovanje.si/letalske-karte-vozovnice/ ali http://turist.osvaja.net/php/orodja/rezervacije/letalske_karte/index.php) vsaj 14 dni pred nastopom potovanja.
 2. Obiske tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji:
  • Stroške bivanja v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali pri krajših obiskih (do 14 dni), v primeru zasedenosti Doma podiplomcev, v hotelu B kategorije, vendar največ do višine 100 EUR dnevno; agencija povrne omenjene stroške hotelske namestitve, le v primeru, da prijavitelj predloži dokazilo o zasedenosti domov v tistem času. Ob daljših obiskih se za namestitev uporablja izključno Dom podiplomcev (Ljubljana in Maribor), v primeru zasedenosti oz. za druga območja pa se za namestitev bivanja v Republiki Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno. Rezervacije za vsaj mesec dni naprej sprejema gospa Breda Török, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, e-pošta: breda.torok@gov.si, tel.: 478 46 72.
  • Dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 in št. 76/2008) inštitucija gostiteljica v Sloveniji izplača tujim raziskovalcem dnevnice v enkratnem znesku za celoten čas trajanja obiska v Republiki Sloveniji;

Organizacija, ki je nosilka projekta, takoj po opravljeni aktivnosti, najkasneje v roku 15 dni agenciji pošlje:

 1. zahtevek za izplačilo sredstev,
 2. obračun stroškov,
 3. kopije obračunske dokumentacije (originali se hranijo v vašem računovodstvu in morajo biti dostopni na vpogled pristojnim inštitucijam nadzora) skupaj z dokazili iz točke 1 in prvega odstavka točke 2 (glej zgoraj),
 4. kratko vsebinsko poročilo o realizirani mednarodni aktivnosti.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo na podlagi prejete zahtevane dokumentacije povračilo stroškov izvedla enkrat mesečno.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate navedeni rok za izstavitev zahtevka za izplačilo. V primeru nepopolne dokumentacije agencija izplačila ne bo izvedla.

Zahtevek za izplačilo je dostopen na naslovu:

Vsebinsko zaključno poročilo (obrazec C pri predmetnem javnem razpisu ) je potrebno oddati en mesec po zaključku projekta.