Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo o načinu sofinanciranja mednarodnih bilateralnih projektov v letu 2006

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.96/02), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05) prevzela sofinanciranje mednarodnih bilateralnih projektov, ki so bili sprejeti na skupnih zasedanjih mešanih komisij.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v okviru navedenega sofinancirala:

 1. Obiske slovenskih raziskovalcev v tujini:
  • prevozne stroške (povratna letalska vozovnica - najugodnejša tarifa, javno prevozno sredstvo oz. kilometrina), dnevnice izjemoma
 2. Krajše obiske tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji (do 14 dni):
  • stroške bivanja v Domu podiplomcev ali izjemoma v primeru zasedenosti Doma podiplomcev v hotelu B kategorije (***), vendar največ do višine 100 EUR dnevno v tolarski protivrednosti;
  • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi; (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.142-6207/2004);
 3. Daljše obiske tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji (od 15 dni do 12 mesecev):
  • stroške bivanja v Domu podiplomcev; Ob daljših obiskih se za namestitev uporablja izključno Dom podiplomcev v Ljubljani ali v Mariboru. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 300.000 SIT mesečno;
  • tujim raziskovalcem se izplača mesečno nadomestilo ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska v Sloveniji. Prosimo, da predlog za bivanje tujega partnerja (raziskovalca) v Domu podiplomcev v Ljubljani sporočite mesec dni vnaprej (rezervacije sprejema gospa Breda Török, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, e-pošta: breda.torok@gov.si, tel.: 478 46 72.

 

Povračilo stroškov bo opravila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi predloženih zbirnih zahtevkov. Zahtevke predložite na naslednji način:

 1. Zbirni zahtevek za vse sprejete mednarodne bilateralne projekte vaše institucije (z vsemi državami), za izmenjave, ki so bile realizirane od 1.1.2006 do 31.3.2006 pošljite agenciji do 15. aprila 2006.
 2. Zbirni zahtevek za vse sprejete mednarodne bilateralne projekte vaše institucije (z vsemi državami), za izmenjave, ki so bile realizirane od 1.4.2006 do 30.6.2006 pošljite agenciji do 15. julija 2006.
 3. Zbirni zahtevek za vse sprejete mednarodne bilateralne projekte vaše institucije (z vsemi državami), za izmenjave, ki so bile realizirane od 1.7.2006 do 31.10.2006 pošljite agenciji do 15. novembra 2006.
 4. Zbirni zahtevek za vse sprejete mednarodne bilateralne projekte vaše institucije (z vsemi državami), za izmenjave, ki so bile realizirane od 1.11. 2006 do 31.12.2006 pošljite agenciji do 15. januarja 2007.

 

Zbirnemu zahtevku ni potrebno več priložiti obračunske dokumentacije (le-ta se po novem hrani v vašem računovodstvu in mora biti dostopna za vpogled agenciji in pristojnim inštitucijam nadzora). Zahtevek za izplačilo in Specifikacijo stroškov projektov po državah je dostopen tudi na e-naslovu ARRS:

 • ARRS-MS-BI/2005 - Zahtevek za izplačilo za projekte bilateralnega sodelovanja s specifikacijo stroškov projektov po državah.

Prosimo, da dosledno upoštevate navedene roke za izstavitev zbirnega zahtevka oz. računa s priloženo specifikacijo stroškov projektov po državah, ker po tem roku izplačila za omenjena obdobja ne bodo več možna.

Zaradi lažjega izstavljanja zbirnih zahtevkov v zgoraj navedenih rokih vam priporočamo, da kopijo obvestila o sprejetih projektih posredujete vašim računovodsko-finančnim službam.

Vsebinsko poročilo o prvem letu izvajanja projekta je potrebno oddati en mesec po zaključku letnega izvajanja projekta (obrazec C), vsebinsko zaključno poročilo (obrazec C) pa je potrebno oddati en mesec po zaključku projekta.

Priloga:

 • Vzorec zbirnega zahtevka za izplačilo s priloženo specifikacijo stroškov projektov po državah:
  • ARRS-MS-BI/2005 - Zahtevek za izplačilo za projekte bilateralnega sodelovanja s specifikacijo stroškov projektov po državah