Mednarodno sodelovanje

Novice, obvestila

Obvestilo o načinu sofinanciranja mednarodnih bilateralnih projektov v letu 2005

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS bo na podlagi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.96/02), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05) prevzela sofinanciranje mednarodnih bilateralnih projektov, ki so bili sprejeti na skupnih zasedanjih mešanih komisij in se izvajajo v letu 2005. To velja tudi za vse projekte, ki so se začeli izvajati v letu 2004 in se nadaljujejo v letošnjem letu, kot za projekte, ki so se pričeli realizirati v letu 2005 - prvo leto realizacije.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo v okviru navedenega sofinancirala naslednje stroške:

 1. Obiske slovenskih raziskovalcev v tujini:
  • prevozne stroške (povratna letalska vozovnica - najugodnejša tarifa, javno prevozno sredstvo oz. kilometrina do višine 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov);
    
 2. Krajše obiske tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji (do 14 dni):
  • stroške bivanja v Domu podiplomcev ali izjemoma v primeru zasedenosti Doma podiplomcev v hotelu B kategorije (***), vendar največ do višine 100 EUR v tolarski protivrednosti;
  • dnevnice do višine določene v uredbi;
    
 3. Daljše obiske tujih raziskovalcev v Republiki Sloveniji (1 do 3 mesecev):
  • stroške bivanja v Domu podiplomcev;
   Ob daljših obiskih se za namestitev uporablja izključno Dom podiplomcev v Ljubljani ali v Mariboru, v primeru zasedenosti domov in bivanja izven Ljubljane, pa se za namestitev povrne znesek v višini največ do 150.000 SIT.
  • mesečno nadomestilo (za namene dnevnic) do višine določene v uredbi.

Prosimo, da predlog za bivanje tujega partnerja v Domu podiplomcev v Ljubljani sporočite mesec dni vnaprej (rezervacije sprejema gospa Breda Török, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, e-pošta: breda.torok@gov.si, tel.: 478 46 72.
 

Povračilo stroškov bo opravila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi predloženih zbirnih zahtevkov. Zahtevke predložite na naslednji način:

 1. Zbirni zahtevek za vse sprejete mednarodne bilateralne projekte vaše institucije (z vsemi državami), za izmenjave, ki so bile realizirane od 1.1.2005 do 31.5.2005 pošljite agenciji med 20. junijem in 15. julijem 2005.
   
 2. Zbirni zahtevek za vse sprejete mednarodne bilateralne projekte vaše institucije (z vsemi državami), za izmenjave, ki so bile realizirane od 1.6.2005 do 15.9.2005 pošljite agenciji med 1. septembrom in 20. septembrom 2005.
   
 3. Za obdobje od 15. septembra do 31. decembra 2005 bo agencija določila rok za izstavitev zahtevka naknadno.

Vzorec zbirnega zahtevka za izplačilo s priloženo specifikacijo stroškov projektov po državah je v prilogi. Zbirnemu zahtevku ni potrebno več priložiti obračunske dokumentacije (le-ta se po novem hrani v vašem računovodstvu in mora biti dostopna za vpogled agenciji in pristojnim inštitucijam nadzora).

Prosimo, da dosledno upoštevate navedene roke za izstavitev zbirnega zahtevka s priloženo specifikacijo stroškov projektov po državah, ki vsebuje: naziv države, šifro projekta, naslov projekta, nosilca projekta, število izmenjav in znesek – glej priloženi obrazec: Zahtevek za izplačilo in Specifikacijo stroškov projektov po državah.

Vsebinsko poročilo o prvem letu izvajanja projekta je potrebno oddati do 31. januarja 2006, vsebinsko zaključno poročilo je potrebno oddati en mesec po zaključku projekta.

Obvestila o sprejetih bilateralnih projektih in sofinanciranju le-teh v letu 2005 bomo poslali odgovornim nosilcem, njihovim predstojnikom ter v vednost računovodskim službam.
 

Priloga: