Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, podpisanega v Ljubljani, 13. 9. 1993, Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (Uradni list RS-MP, št. 3/94), Protokola 12. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki je potekalo v  Ljubljani, 26. 3. 2018, Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske o skupnem financiranju raziskovalnih in razvojnih projektov, Peking, 17. maj 2019ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise-uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45, z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46, z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47, z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2023

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2023 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja triletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od  1. 7. 2020 do 30. 6.  2023 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so: 

 1. Materiali:  po CERIF klasifikaciji (T 153 - Keramični materiali in praški in T 155 - Prevleke in površinska obdelava).
 2. Biomedicina:  po CERIF klasifikaciji (B 200 - Citologija, onkologija, kancerologija).
 3. Krasoslovje: po CERIF klasifikaciji (P 005 – Geologija, fizična geografija).

Prednost bodo imeli aplikativno usmerjeni projekti.

 1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno in razvojno sodelovanje med državama  in s tem omogočanje znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in kitajskih raziskovalcev, pri čemer  je posebna pozornost namenjena aplikativnim raziskavam.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje).

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave in ob podpisu pogodbe o (so)financiranju bilateralnega raziskovalnega projekta.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Skladnost  prijave  z razpisanimi  raziskovalnimi  področji  (v skladu z 2. točko javnega razpisa).

(2)  Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(3)  Bilateralni raziskovalni projekt na slovenski strani izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja bilateralnega raziskovalnega projekta, raziskovalci ter tehnični sodelavci. Vodja mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (je vpisan v Evidenco RO).

(4) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija (poglavje A. Splošno, del  lll. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov). V okviru tega javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega raziskovalnega projekta.

(5) Bilateralni raziskovalni projekt je lahko temeljni ali aplikativni. Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

(6)  Prijavitelj bilateralnega  raziskovalnega projekta,  kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska družba, mora v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči:  ARRS- CN-JR-DP-RS-2019.

(7)  Bilateralni raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.

(8)  Prijavitelj v prijavni vlogi lahko označi, da se vsebina  oddane prijavne vloge šteje pod obveznost zaupnosti podatkov.

(9)  Prijavitelj v prijavi podpiše izjavo, da ima ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskav, če bodo v bilateralni raziskovalni projekt vključene tudi raziskave, povezane z etičnimi vprašanji.

Vstopne pogoje agencija  preveri  na dan zaključka javnega razpisa.

5.2.  Drugi pogoji

(1) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta, ki izvaja bilateralni raziskovalni projekt, mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa. 

(2) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(3) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj  17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(4) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja bilateralnega raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi  RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(5) Sodelujoči v projektni skupini morajo pridobiti evidenčno številko raziskovalca oziroma tehničnega sodelavca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO) do podpisa pogodbe. Pogodba  z agencijo  se predvidoma podpiše s prijavitelji v treh mesecih od sprejetega sklepa o sofinanciranju bilateralnih raziskovalnih projektov.

(6) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje bilateralnih raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki bilateralnega raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(7) Pred podpisom pogodbe z agencijo mora prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta predložiti dokazilo o sofinanciranju 25% vrednosti projekta s strani drugega zainteresiranega  uporabnika (pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela  ob začetku financiranja.

Zgornje pogoje  agencija  preveri pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.

Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in kitajski prijavitelj morata vložiti prijavi praviloma istočasno, vsak v svoji državi in na način, ki ga določita pristojni instituciji, ki sta objavili skupaj dogovorjeni razpis. V Ljudski  republiki Kitajski je pristojna institucija za objavo razpisa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske, Oddelek za mednarodno sodelovanje, Odsek za Evropo in Azijo, spletna stran: http://www.most.gov.cn). Kontaktna oseba na kitajski strani je gospa Gu Min, e-mail: gumin@most.cn

 1. Kriteriji za izbiro prijav za sofinanciranje

V ocenjevalnem postopku recenzenti uporabljajo naslednje kriterije:

(1) skladnost predloga bilateralnega raziskovalnega projekta s predpisanimi raziskovalnimi področji tega javnega razpisa;

(2) usposobljenost obeh vodij bilateralnega raziskovalnega projekta za izvedbo skupnega projekta (izkušnje z vodenjem skupnih raziskav, strokovna usposobljenost za uspešno izvedbo zastavljenih ciljev);

(3) uporabnost: pomembnost naslovljenega problema, morebitna prihodnja uporabnost rezultatov raziskave in učinki predlaganega pristopa k reševanju problema (v prijavi mora biti vsak izmed naštetih vidikov izrecno naveden ter podprt s čim več dokazi);

(4) izvirnost projekta (npr. nove metode in pristopi k razvoju področja) in potencial za preseganje obstoječega stanja v znanosti;

(5) znanstvena utemeljenost: jasnost in kakovost  prijave – predstavitev raziskovalne tematike, opredelitev ciljev raziskave, predstavitev raziskovalne metodologije in opis načrta dela;

(6) izvedljivost predlaganega bilateralnega raziskovalnega projekta ter možnost dostopa do ustreznih virov s področne problematike;

(7) dodana vrednost bilateralnega raziskovalnega projekta, ki je izključno posledica sodelovanja med slovensko in kitajsko projektno skupino.

 1. Postopek  ocenjevanja  in  postopek izbora prijav za sofinanciranje

Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo (v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA s sklepom o imenovanju določi predsednika, namestnika predsednika in člane OST, njihove naloge in trajanje mandata. Sestava OST-a pokriva tiste znanstvene vede, iz katerih prihaja predmet ocenjevanja, te so: tehnološke vede, biomedicinske vede in naravoslovno-matematične vede. OST sestavljajo člani Znanstvenoraziskovalnih svetov ved (v nadaljevanju: ZSV), in sicer predvidoma za vsako znanstveno vedo, ki je predmet ocenjevanja, po en član ZSV, lahko pa tudi več. Člani OST imenujejo tri tuje recenzente za vsako prispelo prijavo,  glede na vsebino posamezne prijave. Člani OST recenzente izberejo s seznama tujih recenzentov, ki ga vodi agencija.

Recenzenti ocenjujejo posamezne kriterije ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne in opisne ocene po posameznih kriterijih (individualna recenzija). Eden izmed recenzentov je recenzent poročevalec. Ta po posvetu z drugima dvema recenzentoma uskladi skupno oceno za vsak kriterij ter slogovno in vsebinsko uredi združeno poročilo. Usklajeno združeno poročilo podpišejo vsi trije recenzenti. V primeru, da recenzenti v usklajenem poročilu ugotovijo, da prijavljeno raziskovalno področje iz 2. točke razpisa ni v skladu z vsebino  bilateralnega raziskovalnega projekta, se taka  prijava ne uvrsti na seznam prijav  in se o tem obvesti  slovenski  del pooblaščenega meddržavnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: meddržavna komisija).  V primeru, da se recenzenti ne uskladijo glede skupne ocene, se izračuna povprečna ocena individualnih recenzij.

OST nato pregleda usklajena poročila in individualne recenzije ter pripravi seznam prijav s pripadajočimi ocenami, ki ga preda slovenskemu delu meddržavne komisije.  Meddržavna komisija na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave raziskovalnih projektov ter na podlagi danih pooblastil in skupno sprejete odločitve izbere prijave ter določi višino sofinanciranja za vsako prijavo posebej. Upoštevaje odločitve meddržavne komisije direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju prijav, na podlagi katerega se prijaviteljem izdajo obvestila in se pripravijo pogodbe.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih raziskovalnih projektov

(1)  Predviden obseg sredstev slovenske strani za realizacijo javnega razpisa v celotni razpisni dobi treh let, predvidoma od  1. 7. 2020 do 30. 6. 2023, znaša okvirno  400.000,00 EUR. Strani sta se dogovorili, da bosta izbrali tri skupne bilateralne raziskovalne projekte, z vsakega razpisanega raziskovalnega področja po en  bilateralni raziskovalni projekt. Na slovenski strani bo znašala višina sofinanciranja izbranega  bilateralnega raziskovalnega  projekta za celotno obdobje izvajanja projekta okoli 130.000,00 EUR.

(2)  Kategorija cene efektivne ure raziskovalnega dela za bilateralni raziskovalni projekt se bo določila na podlagi v prijavni vlogi izbrane kategorije cene efektivne ure raziskovalnega dela v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18; v nadaljevanju: Uredba o normativih).

(3) Sofinanciranje slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta bo agencija izvajala periodično, predvidoma v mesečnih izplačilih, na podlagi podpisane pogodbe z izbranim prijaviteljem.

(4) Sofinanciranje v letih izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov (2020-2023) je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

(5)  Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o normativih.

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki v slovenskem in angleškem jeziku. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-BI-CN-RAZ-JR-Prijava/2019.

9. 1. Tiskana  prijava

Tiskano prijavo je treba dostaviti  podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – Prijava na Javni  razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2023«, z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijavitelj mora tiskani prijavi obvezno priložiti naslednje dokumente:

(1)    prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-BI-CN-RAZ-JR-Prijava/2019,

(2)    življenjepis (CV) vodje slovenskega bilateralnega raziskovalnega projekta,

(3)    življenjepis (CV) vodje kitajskega bilateralnega raziskovalnega projekta,

(4)    predstavitev bilateralnega raziskovalnega projekta.

9. 2.  Elektronska prijava

Elektronsko prijavose odda na elektronski naslov: MOST@ARRS.SI

Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži  še vse ostale dokumente, ki so navedeni v prijavni vlogi in v točki  9. 1., pri čemer  mora biti elektronska oblika prijavnega obrazca ARRS-MS-BI-CN-RAZ-JR-Prijava/2019 poimenovana  ARRS-MS-BI-CN-RAZ-JR-Prijava 2019-Pr.doc , kjer je Pr. priimek vodje projekta v Sloveniji.

9. 3.  Rok za predložitev prijav

Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije najkasneje do 28. 11. 2019 do 14.00. Kot pravočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje do 28. 11. 2019 do 14.00 (velja poštni žig).

Javni razpis je odprt do 28. 11. 2019 do 14.00.

9. 4.  Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih, nepravilno označenih in nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, priloge in dokumente, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa

Predvideni čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa je od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2023.
 

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma  6. 12. 2019, ob 10.00, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana odprla vse v roku prispele, dostavljene in pravilno označene prijave.
 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma  junija  2020  oziroma v roku osmih dni od sprejema sklepa  direktorja  agencije o sofinanciranju  izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov slovenskim prijaviteljem.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen  tudi na spletni strani  agencije http://www.arrs.si/sl/razpisi/.  Dodatne informacije v zvezi  s tem javnim razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji, na telefonski številki: 01 400 5970 pri Marjetici Primožič ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si

 

Številka:  5100-17/2019-1
 

Prof. dr. József  Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 59/19, dne 4. 10. 2019.

 

V dogovoru z Ministrstvom za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske se bodo projekti predvidoma začeli izvajati 1. januarja 2021.

 

Razpisna dokumentacija: