Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: “pogodbenici”) sta se,

v želji, da bi krepili prijateljske odnose med državama, spodbujali in pospeševali razvoj sodelovanja na področju znanosti in tehnologije, in ker se zavedata zahtev znanstvenega in tehnološkega razvoja in njegovega pomena za razvoj nacionalnih gospodarstev obeh držav,

dogovorili o naslednjem:

1. člen

Pogodbenici bosta v duhu prijateljskega sodelovanja in na podlagi medsebojnega spoštovanja suverenosti in neodvisnosti, nevmešavanja v notranje zadeve, enakosti in obojestranske koristi razvijali z izmenjavo znanstvenih in tehnoloških dosežkov, znanstvenih raziskav in projektov znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama zaradi ekonomskega razvoja in upoštevali pomen povezovanja znanstvenega in tehnološkega sodelovanja z gospodarstvom in trgovinskim sodelovanjem.

2. člen

V skladu s tem sporazumom bo znanstveno in tehnološko sodelovanje vključevalo:

  • izmenjavo znanstvenikov in drugega tehničnega osebja s ciljem, da bi posredovali znanstveno in tehnično znanje, izkušnje in predavanja;
  • izmenjavo strokovnjakov in tehničnega osebja s ciljem seznanjanja z znanostjo in tehnologijo;
  • izmenjavo znanstvenih informacij in podatkov, vzorcev izdelkov, materiala, opreme, instrumentov, pripomočkov, semen in sadik, itd.;
  • organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj;
  • uporabo skupnih raziskav, izdelkov in poskusov, kakor tudi rezultatov raziskav in izdelkov v okviru tem, ki so v obojestranskem interesu
  • katerekoli druge oblike znanstvenega in tehničnega sodelovanja, o katerih naj bi se pogodbenici dogovorili.

3. člen

Pogodbenici bosta podpisali protokole ali pogodbe v okvirih, ki jih dovoljuje ta sporazum, da bi pospeševali znanstveno in tehnološko sodelovanje med organizacijami, enotami in podjetji. Za izvajanje tega sporazuma bosta podpisnici sklepali periodične programe o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju.

4. člen

Vlada Republike Slovenije imenuje Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Vlada Ljudske Republike Kitajske imenuje Državno komisijo za znanost in tehnologijo Ljudske Republike Kitajske kot organizaciji, ki bosta skrbeli za izvajanje tega sporazuma.

5. člen

Strokovnjaki in druge osebe, poslane na podlagi tega sporazuma, so dolžni spoštovati zakone in predpise, ki so v veljavi v državi, v katero so poslani.

6. člen

Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, bo zagotovljena v dogovorih o sodelovanju.
Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja , ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh strani in so tajne; če bo potrebno, bodo na razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno, metodo in postopek bodo obravnavale sodelujoče organizacije.

7. člen

O finančnih določilih za izvajanje tega sporazuma se bosta pogodbenici dogovorili posebej.

8. člen

Ta sporazum je lahko predmet sprememb ali dopolnitev s privolitvijo obeh pogodbenic.

9. člen

Ta sporazum bo začel veljati, ko pristojna organa obeh držav izmenjata obvestilo o izpolnitvi zahtev internega postopka za njegovo uveljavitev.

Ta sporazum bo v veljavi za obdobje petih let in se njegova veljavnost podaljšuje zatem za nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporazuma.


Sestavljeno in podpisano v Ljubljani dne 13. septembra 1993 v dveh izvodih v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna.


Za Vlado Republike Slovenije:
Lojze Petrle, l.r.
Za Vlado Ljudske Republike Kitajske:
Qian Qichen, l.r.

Sporazum je bil ratificiran 2.2.1994 (Ur. list Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 3 - 28.2.1994).