Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05 in št. 39/06) ter na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS-MP,št.3/94), Protokola šestega zasedanja skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (01.06.2005, Bled) ter Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št.631-12/2006, 20.2.2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2007 – 2009

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših obiskov do 1 meseca.
   
 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • mednarodni prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Kitajskem, do kraja partnerske institucije na Kitajskem;
  • stroške bivanja za kitajske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev ali izjemoma v primeru zasedonosti Doma podiplomcev v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EVROV na dan, za kratke obiske in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140, 29.12.2006, v nadaljevanju: uredba);
  • stroške bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za kitajske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski - do 14 dni in dolgi obiski - do 30 dni). V primeru zasedenosti Doma podiplomcev se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EVROV, za dolge obiske.

Kitajskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti so 2-letni
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave s področja naravoslovno-matematičnih ved (natural sciences), tehniških ved (engineering and technology), medicinskih ved (medical sciences), družboslovnih ved (social sciences), humanističnih ved (humanities), drugih multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskav (miscellaneous and interdisciplinary research)
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05);
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in kitajski nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in MOST - The Ministry of Science and Technology of PR China, Department of International Co-operation, 15 b Fuxing Rd., Beijing 1000862, PR China)
    
 2. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A in B (ARRS-MS-CN-A/2007) in ARRS-MS-CN-B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti. Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-kitajska07-09@arrs.si
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • izvedljivost projekta.

Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupna komisija za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko).

Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in/ali odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupne komisije za znanstveno- tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko, na katero je agencija vezana.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 125.000 EVROV.

Sofinanciranje v letih 2007 in 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev nemenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

 1. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. julij 2007.
   
 2. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.7.2007 do 30.6.2009.
   
 3. Način predložitve prijave

Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2007-2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Tivolska cesta 30
1000 Ljubljana

Prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-kitajska07-09@arrs.si 

 1. Rok za predložitev prijav

Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno četrtka, 26. aprila 2007 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-kitajska07-09@arrs.si do vključno četrtka, 26. aprila 2007 do 12. ure.

 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
   
 2. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po sedmem zasedanju slovensko-kitajske komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki bo potekalo predvidoma v juniju 2007.

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.

Podrobnejše informacije: ga. Marjetica Primožič, tel. (01) 478 4715, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Številka.: 430-7/2007-1
Datum: 30.1.2007

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 11/2007, z dne 09.02.2007.

Priloge (prijavni obrazci):