Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03) in 10. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05 in 49/05), Resolucije o NRRP (ReNRRP, Uradni list RS, št. 3/06), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Pravilnika o sofinanciranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS št. 12/05 in 49/05), Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS št. 12/05) ter na podlagi sprejetih in veljavnih mednarodnih pravnih aktov, sprejema direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije naslednji izvedbeni akt:

Metodologija ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov
 

1. člen

Predlog izbora vlog za sofinanciranje izvajanja mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov pripravita s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) s sklepom direktorja agencije imenovani strokovni komisiji in sicer:

 1. Strokovna komisija za odpiranje vlog
 2. Strokovna komisija za ocenjevanje vlog

Ad.a)

Odpiranje vlog za sofinanciranje izvajanja mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov opravi strokovna komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije. Strokovna komisija za odpiranje vlog je sestavljena iz treh predstavnikov agencije.

Naloge v zvezi z odpiranjem prispelih vlog so:

 • pregled pravočasnosti,
 • pravilne opremljenosti in formalne popolnosti vlog,
 • postopek v zvezi z morebitnim dopolnjevanjem nepopolnih vlog,
 • sestava zapisnika o odpiranju vlog,
 • sestava predloga sklepa za zavrženje nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih vlog.

Ad.b)

Ocenjevanje vlog za sofinanciranje izvajanja mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov opravi strokovna komisija za ocenjevanje vlog, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije. Strokovna komisija za ocenjevanje vlog je sestavljena iz predstavnikov agencije (stalni vodja, ocenjevalec(ka) in član(ica).

Naloge v zvezi z ocenjevanjem prispelih vlog so:

 • strokovni pregled prispelih vlog,
 • ocenitev prispelih vlog skladno z merili iz javnega razpisa in po veljavni metodologiji ocenjevanja,
 • sestava zapisnika o ocenjevanju vlog,
 • sestava predloga izbora vlog.

2. člen

Strokovna komisija za ocenjevanje vlog prispele vloge točkuje na naslednji način:

 • COBISS točke znanstvene uspešnosti predlagatelja projekta po metodologiji ARRS za zadnjih 5 (pet) zaključenih let,
 • 50 točk, če je predlagatelj vodja programa ali projekta in 25 točk, če predlagatelj sodeluje v programski ali projektni skupini, ki jo financira agencija. Točke za vodjo programa oz. za vodjo projekta se med seboj izključujejo. Posameznik lahko dobi največ 50 točk,
 • 50 točk za vsak FTE na projektih, ki jih ne financira agencija in ki jih je izvajal predlagatelj kot nosilec v enem od zadnjih dveh let,
 • do 200 točk za izpolnjevanje posebnih kriterijev, ki so bili definirani v razpisu in vsebujejo tudi podatke o družbeno-ekonomski relevanci in izjemnih dosežkih prijavitelja.

Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot dvostranski javni razpisi se prispele vloge razvrstijo na podlagi seštevka zbranih točk, na podlagi katerega agencija izoblikuje predlog izbora vlog za sofinanciranje in ga posreduje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo), kot podlago za vodenje pogovorov na zasedanjih skupnih odborov za znanstveno in tehnološko sodelovanje. Ministrstvo kot pristojni slovenski organ na skupnem dvostranskem odboru oblikuje dokončno listo sprejetih projektov in jo posreduje Upravnemu odboru agencije v sprejem.

Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot enostranski javni razpisi, predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi strokovna komisija za ocenjevanje. Obrazložen sklep o izboru vlog za sofinanciranje direktor agencije predloži upravnemu odboru agencije v sprejem.

3. člen

Metodologija ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov začne veljati z dnem podpisa. S tem datumom prenehata veljati: Metodologija ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, številka: 631-25/2005/1, z dne 18.4.2005, in Sprememba in dopolnitev metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, številka: 631-25/2005/2, z dne 20.6.2005.

Datum: 20.2.2006
Št.: 631-12/2006

dr. Franci Demšar
DIREKTOR

Priloga: