Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur. l. RS-MP, št. 3/94) ter na podlagi Protokola petega zasedanja skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (13.3.2003, Kunming, Yunnan), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2005 – 2007

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših obiskov od 15 dni do 1 meseca.
 1. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Kitajskem, do kraja partnerske institucije na Kitajskem;
  • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za kitajske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski - do 14 dni)
  • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije in 400 € mesečno v SIT protivrednosti za kitajske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski - 15 do 30 dni).
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti so 2-letni
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave s področja naravoslovno-matematičnih ved (natural sciences), tehniških ved (engineering and technology), medicinskih ved (medical sciences), družboslovnih ved (social sciences), humanističnih ved (humanities), drugih multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskav (miscellaneous and interdisciplinary research)
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02);
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in kitajski nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in MOST - The Ministry of Science and Technology of PR China, Department of International Co-operation, 15 b Fuxing Rd., Beijing 1000862, PR China)
 1. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-MS-CN-03/A/2005 in ARRS-MS-CN-03/B/2005 (glej priloge) ter  samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku)Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prvi prijavni obrazec ARRS-MS-CN-03/A/2005 (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-kitajska05-07@arrs.si
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupna komisija za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupne komisije za znanstveno- tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko, na katero je agencija vezana.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 30.000.000 SIT.
  Sofinanciranje v letih 2006 in 2007 je vezano na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
   
 2. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. julij 2005.
 1. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.7.2005 do 30.6.2007.
 1. Način predložitve prijave
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2005-2007«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Trg OF 13
1000 Ljubljana

Prvi prijavni obrazec ARRS-MS-CN-03/A/2005 (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-kitajska05-07@arrs.si

 1. Rok za predložitev prijav

Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 29. aprila 2005 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-kitajska05-07@arrs.si do vključno petka, 29. aprila 2005 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.

 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
 1. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po šestem zasedanju slovensko-kitajske komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki bo potekalo predvidoma v juniju 2005. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: ga. Marjetica Primožič, tel. (01) 478 4715, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si

 

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Št.: 404-03-9/2005
Datum: 11.03.2005

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 28/2005, z dne 18.3.2005.
 

Priloge (prijavni obrazci):