Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07), na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19.02.1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94), Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne 6.4.2001 in na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki dopisa z dne 6.6.2008, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2009 do 31.3.2011 (skupni raziskovalni projekti, znanstveni obiski slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet razpisa je:
  A.
  sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v okviru dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1.4.2009 – 31.3.2011 (v višini mednarodnih prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za slovenske udeležence pri projektu) – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni obisk (do 1 meseca) slovenskih projektnih partnerjev na Japonskem v okviru skupnih raziskovalnih projektov;

B. sofinanciranje kratkoročnih obiskov (14 do 60 dni) in dolgoročnih ( 3-6 mesecev) raziskovalcev iz Republike Slovenije na Japonskem v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1.4.2009 – 31.3.2010 (v višini mednarodnih prevoznih stroškov za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem);

C. sofinanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1.4.2009 – 31.3.2010 (v višini stroškov bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), dnevnic (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, v nadaljevanju: uredba), lokalnega prevoza in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji). V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska japonskih raziskovalcev.
Izbrane raziskovalne organizacije japonskim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Pogoji za sofinanciranje:
  Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov in znanstvenih obiskov na Japonskem oziroma v Republiki Sloveniji se lahko nanašajo na sodelovanje z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo pod okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo.

  Agencija in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta sofinancirala skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved.

  Vlog prijaviteljev, katerim sta MVZT, ARRS in JSPS v preteklosti že sofinancirala znanstvene obiske z istimi japonskimi institucijami oziroma japonskimi partnerji, agencija in JSPS ne bosta obravnavala.

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter
  izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
  Slovenski vodja raziskovalnega projekta oz. kandidat za znanstveni obisk na Japonskem, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07) in 8. ali 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).

  Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in japonski nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in JSPS). Kontaktna oseba na japonski strani je g. Tadatoshi Kaneko (e-mail: kenkyouka11@jsps.go.jp). Več podatkov o japonskem javnem razpisu lahko dobite na spletni strani: http://www.jsps.go.jp/english/
 1. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan glede na obliko sodelovanja ustrezni prijavni obrazec in samostojne priloge. Prijava na javni razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku).

  Prijava mora vsebovati naslednje elemente:

A. (projekti):

 1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
  • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
  • definicijo ciljev projekta;
  • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja - opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
 2. obrazec ARRS-MS-JP-06-A/2008 (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska09-11@arrs.si
 3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.

B. (znanstveni obiski raziskovalcev iz Slovenije na Japonskem) ter C. (znanstveni obiski raziskovalcev z Japonske v Sloveniji):

 1. predlog za obisk raziskovalca iz Slovenije na Japonskem oziroma raziskovalca z Japonske v Sloveniji mora vsebovati naslednje sestavine:
  • program znanstvenega obiska oziroma predvidenih raziskav
  • strokovno biografijo
  • predvideno trajanje in termin obiska
 2. Prijavna obrazca ARRS-MS-JP-06-B/2008 in ARRS-MS-JP-06-C/2008 se v celoti pošlje po pošti na naslov agencije in po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska09-11@arrs.si
 3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so) financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1 z dne 3.3.2008. Navedeno ovrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Skladno z Memorandumom o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti bo izbor vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov ter obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, opravljen sporazumno med agencijo in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti. Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila obiskov in pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi navedene sporazumne izbire, na katero je agencija vezana.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta javnega razpisa je 62.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2009, 2010 in 2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu
   
 2. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1.4.2009.
   
 3. Čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1.4.2009 do 31.3.2011 za predmet razpisa pod A (projekti) ter od 1.4.2009 do 31.3.2010 za predmet razpisa pod B in C (obiski slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Sloveniji).
   
 4. Način predložitve prijave:
  • Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Japonsko v obdobju od 1.4.2009 do 31.3.2011" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
  • V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava.
  • Obrazce ARRS-MS-JP-06-A/2008, ARRS-MS-JP-06-B/2008 in ARRS-MS-JP-06-C/2008 se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska09-11@arrs.si
    
 5. Rok za predložitev prijav
  Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najkasneje do vključno 12.9.2008 do 12.00 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno 12.9.2008 do 12.00 ure (poštni žig).
  Obrazci ARRS-MS-JP-06-A/2008, ARRS-MS-JP-06-B/2008 in ARRS-MS-JP-06-C/2008 morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-japonska09-11@arrs.si, do vključno 12.9.2008 do 12.00 ure.
   
 6. Vloge bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni in po elektronski pošti. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
   
 7. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po uskladitvi izbora z Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS), predvidoma v januarju 2009. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije, interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Aleksandra Panič, tel.: 01 400 5976, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Številka: 430-51/2008-1
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 62, z dne 20.6.2008

 

Priloge (prijavni obrazci):