Mednarodno sodelovanje

ZDA

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur. l. RS-MP, št. 29/99) ter na podlagi Protokola četrtega zasedanja skupnega slovensko-ameriškega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (27.04.2005, Washington, ZDA), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2006 – 2007

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
 1. Predmet javnega razpisa:
  1. Sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših obiskov od 15 dni do 1 meseca.

   

 2. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
  • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA;
  • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije (do 100 € na noč) in dnevnice za ameriške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski - do 14 dni)
  • stroški bivanja v Domu podiplomcev oz. izjemoma v hotelu B kategorije (do 100 € na noč) in 400 € mesečno v SIT protivrednosti za ameriške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski - 15 do 30 dni).
 1. Sofinanciranje do 10 skupnih slovensko ameriških raziskovalnih projektov, ki jih neposredno financirajo ameriške agencije (NSF, NIST, NIH, EPA, USDA, DOE) in so raziskovalci iz RS prijavljeni v projektu kot tuji partner.

Agencija bo sofinancirala sodelovanje v višini do 2.500.000 letno. Sredstva se lahko uporabijo za izmenjave v skladu z določili pod 3. točko javnega razpisa ter za stroške raziskav (stroški inštrumentov in opreme, ki se izključno in stalno uporablja za raziskovalne aktivnosti, stroški za svetovalne in podobne storitve, dodatni skupni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja ter drugi operativni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja).

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti pod točko A. so 2-letni, projekti pod B. so v načelu 2-letni oz. je trajanje usklajeno s trajanjem projekta na ameriški strani.
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih, biotehniških, družboslovnih, humanističnih ved, s poudarkom na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah ter predvsem s področja okolja (vključno z znanostmi o morju) in zdravja, biotehnologije na področju hrane, materialov (vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij.
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02);
 1. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-US-05/A/2005 in ARRS-MS-US-05/A/2005) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava mora vsebovati naslednje elemente:
  1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
   • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
   • definicijo ciljev projekta;
   • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
   • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
  2. prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-US-05/A/2005, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-ZDA06-07@arrs.si
  3. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na predlog imenovane strokovne komisije.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 30.000.000 SIT.

Sofinanciranje v letih 2006 in 2007 je vezano na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

 1. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2006.
 1. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1.1.2006 do 31.12.2007 za predmet razpisa pod A oz. v skladu s trajanjem projekta na ameriški strani za predmet razpisa pod B.
 1. Način predložitve prijave

Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA v letih 2006-2007«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Trg OF 13
1000 Ljubljana

Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-US-05/A/2005, v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ZDA06-07@arrs.si

 1. Rok za predložitev prijav

Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 18. novembra 2005 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ZDA06-07@arrs.si do vključno petka, 18. novembra 2005 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.

 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
 1. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v decembru 2005. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: ga. Marjetica Primožič, tel. (01) 478 4715, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si

 

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 54/2005, z dne 3.6.2005.
 

Priloge (prijavni obrazci):