Mednarodno sodelovanje

Indija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ((Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15.  členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo (Uradni list RS – MP št. 4/1996), Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020-2022, podpisanega 16. septembra 2019 v Ljubljani (v nadaljevanju: Program sodelovanja), v skladu  z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,  6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 118. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021-2023

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

   
 2. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov (en krajši obisk do 14 dni in en dolg obisk do enega meseca vsako leto) slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2021-2023 na naslednjih, skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih (2. točka Programa sodelovanja):
 1. Zdravje, biomedicina in biotehnologija (Health, biomedicine and biotechnology),
 2. Novi materiali, vključno s polimeri (New materials, including polymers),
 3. Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and communication technologies),
 4. Obnovljivi viri energije  (Renewable energy sources),
 5. Mestna območja (pametna mesta) (Urban areas (smart cities)),
 6. Umetna inteligenca (Artifical intelligence) in
 7. Vode in kmetijstvo (Water and agriculture).

Bilateralni projekti trajajo do tri leta. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Indija.
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
  • imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma temeljni ali aplikativni projekt ali odobren mednarodni projekt (na primer sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja temeljni vir raziskave bilateralnega projekta.
    
 1. Cilji javnega razpisa

  Cilji javnega razpisa so predvsem okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Indijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih indijskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij  in na ostale mednarodne razpise.
   
 1.    Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5. 1. Vstopni pogoji

 1. Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt (v skladu s tretjo točko tega razpisa).
 2. V okviru javnega razpisa lahko raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
 3. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
  Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, navedene v prijavi. 
 4. Med slovenske sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega slovenskega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od zagovora njegovega prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora prvega doktorata).
 5. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO in imeti šifro raziskovalca ob oddaji prijavne vloge.

Vstopne pogoje agencija preveri na dan zaključka javnega razpisa.
 

5.2. Drugi pogoji

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in indijski prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavo vsak v svoji državi, v razpisnem terminu in na način, ki ga določata pristojni instituciji v obeh državah.
 

 1. Postopek izbora prijav za sofinanciranje in prednostna merila

Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije. Strokovna komisija ocenjuje prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem javnim razpisom.

Ocena posamezne prijave je kvantitativna ocena po kriteriju »ocenjevanje raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev« iz 33. člena pravilnika o postopkih, in sicer kvantitativna ocena za znanstveno uspešnost vodje projekta pri prijavitelju, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena pravilnika o postopkih.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

 1. na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih slovenski vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (v nadaljevanju: mladi vodja), po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno publicirano uspešnost vodij, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju:ocena A1);
 2. za tem se razvrsti ostale prijave in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodij, ki se določi na podlagi ocene A1;
 3. na koncu seznama prijav se razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

Strokovna komisija določi skladnost prijav s skupnimi dogovorjenimi raziskovalnimi področji javnega razpisa tako, da vsako prijavo označi z "DA" (skladna prijava) ali "NE" (neskladna prijava). Strokovna komisija lahko po potrebi pri določitvi skladnosti prijav s skupnimi dogovorjenimi raziskovalnimi področji pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije. Skladnost prijav s skupnimi dogovorjenimi raziskovalnimi področji ne vpliva na vrstni red razvrstitve prijav predloga seznama prijav.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanemu Skupna slovensko-indijska delovna skupina za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah oziroma ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20% bilateralnih projektov, katerih vodje so mladi vodje bilateralnih projektov.

Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje  bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023, znaša okvirno do 150.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2021-2023 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta  ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

V skladu s 5. točko Programa sodelovanja vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija bo sofinancirala slovenskim prijaviteljem (raziskovalnim organizacijam) za slovenske raziskovalce naslednje upravičene stroške:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
 • stroške bivanja največ do 100,00 EUR dnevno (obisk do 14 dni), ob daljših obiskih pa stroške prenočnin največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19)), v času objave tega razpisa 44 USD;
 • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije, vključno s prevozom od vstopnega mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj,
 • stroške vizumov.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska; stroški, nastali v drugih valutah (ameriških dolarjih (USD) ali indijskih rupijah (INR)) bodo obračunani po referenčnem tečaju in sicer dnevnice po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki jih objavlja Banka Slovenije na zadnji dan potovanja, preostali stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek (četrti odstavek 4. člena Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19)). Slovenski prijavitelj za slovenske raziskovalce sam poskrbi za kritje stroškov osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Slovenski prijavitelj se s prijavo zavezuje, da bo indijskim gostujočim raziskovalcem nudil administrativno in logistično podporo. Dnevnice, potne stroške, stroške bivanja in zdravstvenega zavarovanja indijskim raziskovalcem krije indijska stran. 
 

 1. Obdobje izvajanja razpisa

  Obdobje porabe sredstev predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. 
   
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijavo na razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-IN-JR-Prijava/2020 na  spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna le v primeru, da je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do  11. junija  2020, do 14.00.
 

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-IN-JR-Prijava/2020) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis  za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021-2023" ter z nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno oddana, ko je izpolnjena na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci do  11. junija 2020, do 14.00 in prispe v tiskani obliki v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 11. junija 2020, do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, ki je oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do 11. junija 2020, do 14.00 (upošteva se poštni žig).
 

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
 

 1. Datum odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo predvidoma  16. junija 2020 ob 10.00 v prostorih agencije.

   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega organa (predvidoma oktobra 2020).

   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo


Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00. Kontaktna oseba: ga. Fani Rožič Novak, telefon: ++386 (1)400 5950, e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

V Republiki Indiji je pristojno za ta javni razpis Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje, spletna stran: http://www.dst.gov.in. Kontaktna oseba na indijski strani je gdč. Jyoti Sharma, e-mail: sharma.jyoti@nic.in.

 

Številka: 5100-4/2020-2
Dne:  25. 2. 2020

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/20, dne 28. 2. 2020.

Pravne podlage:

Razpisna dokumentacija:

 


Dopolnitev 30. 4. 2020:

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19) in v skladu s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 5100-4/2020-5, z dne 20. 4. 2020 objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

DOPOLNITEV

Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021-2023

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021-2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se v točki

2. Predmet javnega razpisa:

 • v alineji f. za oklepajem črta beseda »in« in napiše vejica,
   
 • v alineji g. se za oklepajem napiše beseda »in« in črta pika,
   
 • za alinejo g. se doda nova alineja, ki se glasi: »h. Rešitve za boj proti pandemiji COVID-19" (S&T Solutions against COVID-19/ Pandemic).«

 

Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja

 

Št. 5100-4/2020-3
Datum: 29. 4. 2020


Dopolnitev 5. 6. 2020:

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20) in v skladu s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 510-2/2020-28, z dne 1. 6. 2020 objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021-2023

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021-2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se v točki:

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

 • besedilo »11. junija« nadomesti z besedilom »31. julija«,

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

 • v zadnjem odstavku besedilo »11. junija« povsod nadomesti z besedilom »31. julija«

 

10. Datum odpiranja prijav

 • besedilo »16. junija« nadomesti z besedilom »5. avgusta«.

 

Prof. dr. Blaž Zmazek,
v. d. direktorja


Številka: 5100-4/2020-6
Datum: 4. 6. 2020


Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 82/20, dne 5. 6. 2020.