Mednarodno sodelovanje

Mednarodni sporazumi

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se,

  • ker se zavedata pomembnosti uporabe visokih tehnologij, kakor tudi raziskovalnih, razvojnih in znanstvenih dosežkov kot odločujočih dejavnikov za gospodarski napredek, razvoj ter blaginjo človeštva,
  • v prizadevanjih, da bi zato spodbujali sodelovanje med državama v znanosti in tehnologiji na osnovi medsebojne izmenjave in uporabe znanstvenih in tehnoloških znanj in izkušenj ter
  • v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji krepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,

sporazumeli, kot sledi:

1. člen

Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje v okviru neposrednih stikov med sodelujočimi organizacijami obeh držav, ki lahko vključujejo: akademije znanosti, raziskovalne inštitute, univerze, znanstvena združenja, podjetja in druge raziskovalne in razvojne organizacije.

2. člen

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje potekalo v okviru:

  • znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupno dogovorjenih področjih;
  • izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev in tehničnega osebja;
  • izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja;
  • izmenjav ali souporabe opreme, instrumentov, pripomočkov ali materiala, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma;
  • skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in drugih srečanj;
  • drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

Poleg navedenega bosta pogodbenici čimbolj spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno z dogovori o tehničnem sodelovanju.

3. člen

Sodelovanje po tem sporazumu bo potekalo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav.

4. člen

Dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu bodo potekale na podlagi izvedbenih dogovorov o soglasju ali drugih dogovorov, ki jih sklenejo pravne osebe pogodbenic obeh strani ali pogodbenici neposredno.

5. člen

Z namenom proučevanja in odločanja o zadevah, ki se nanašajo na uporabo rezultatov, tehnologij in proizvodov, itd., pridobljenih v času skupnega dela, ki bo potekalo po tem sporazumu, bo ustanovljena Skupna delovna skupina (z enako udeležbo obeh pogodbenic).

6. člen

Znanstveniki, strokovnjaki in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij so lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na svoje stroške, če ni drugače dogovorjeno, povabljeni k sodelovanju pri dejavnostih po tem sporazumu.

7. člen

Določila tega sporazuma se lahko spremenijo ali dopolnijo s privolitvijo obeh pogodbenic.

8. člen

Za izvajanje tega sporazuma imenuje Vlada Republike Slovenije Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Vlada Republike Indije imenuje Oddelek za znanost in tehnologijo Republike Indije.

9. člen

Ta sporazum prične veljati, ko pogodbenici izmenjata obvestili o izpolnitvi zahtev notranjega postopka za njegovo uveljavitev.

Ta sporazum bo v veljavi pet let in se lahko njegova veljavnost podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic šest mesecev pred njegovim iztekom pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporazuma pred datumom njegovega poteka.


Sestavljeno v New Delhiju, dne 31. januarja 1995 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem, hindujskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so enako verodostojna. V primeru dvoma je merodajno angleško besedilo.


Za Vlado Republike Slovenije:
dr. Rado Bohinc l.r.
Za Vlado Republike Indije
Bhuvanesh Chaturvedi l.r.

Sporazum je bil ratificiran 21.3.1996 (Ur.list Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 4 - 29.3.1996)