Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20); v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18–ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS-MP, št. 4/93), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št. 64/06, RS-MP, št. 14/06, stran 1024-1032) in Zapisnika korespondenčnega zasedanja odbora Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike, podpisanega 27. 1. 2021 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise - uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 in 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2022–2024

 

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo - CEA Francoske republike v letih 2022-2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 01. 02. 2022 do 31. 1. 2024 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

Nove tehnologije za energijo

 • materiali,
 • napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,
 • produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
 • sončna energija,
 • biomasa,
 • nanotehnologije.

Jedrska energija

 • jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),
 • shranjevanje radioaktivnih odpadkov,
 • nove reaktorske tehnologije,
 • jedrski podatki,
 • instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.

Potresna varnost

 • odpornost materialov in zgradb na potrese.

Prilagajanje klimatskim spremembam

Temeljne raziskave v fiziki

 • optika in laserji.

Znanosti o življenju

 • novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje,
 • možganski tumorji: nove terapije.

Raziskave globalne varnosti 

 • monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
 • detekcija skritih objektov in eksplozivov.

3. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki:

1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,

2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje).

Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija (RO). Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Vstopni pogoji

(1) Skladnost prijave z razpisanimi raziskovalnimi področji (v skladu z 2. točko javnega razpisa).

(2) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(3) Bilateralni raziskovalni projekt na slovenski strani izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja bilateralnega raziskovalnega projekta, raziskovalci ter tehnični sodelavci. Vodja mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (je vpisan v Evidenco RO).

(4) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o pogojih za vodje in Metodologija. V okviru tega javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega raziskovalnega projekta.

(5) Bilateralni raziskovalni projekt je lahko temeljni ali aplikativni. Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

(6) Prijavitelj bilateralnega raziskovalnega projekta, kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska družba, mora skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči: ARRS- CEA-JR-DP-RS-2021.

(7) Bilateralni raziskovalni projekt lahko traja največ dve leti.

(8) Prijavitelj v prijavni vlogi lahko označi, da se vsebina oddane prijavne vloge šteje pod obveznost zaupnosti podatkov.

(9) Prijavitelj v prijavi podpiše izjavo, da ima ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskav, če bodo v bilateralni raziskovalni projekt vključene tudi raziskave, povezane z etičnimi vprašanji.

Vstopne pogoje agencija preveri na dan zaključka javnega razpisa.

5. 2. Drugi pogoji

(1) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(2) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(3) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(4) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO ter mora v obdobju izvajanja bilateralnega raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.

(5) Sodelujoči v projektni skupini morajo pridobiti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO) oziroma številko tehničnega sodelavca pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO) do podpisa pogodbe z agencijo. Pogodba z agencijo se predvidoma podpiše s prijavitelji v treh mesecih od sprejetega sklepa o sofinanciranju bilateralnih raziskovalnih projektov.

(6) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje bilateralnih raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki bilateralnega raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(7) Pred podpisom pogodbe z agencijo mora prijavitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega projekta predložiti dokazilo o sofinanciranju 25% vrednosti projekta s strani drugega zainteresiranega uporabnika (pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku financiranja.

Zgornje pogoje agencija preveri pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.

Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav, pri čemer mora biti francoski vodja zaposlen pri CEA. Slovenski in francoski prijavitelj morata vložiti prijavi na objavljena razpisa, vsak v svoji državi in na način, ki ga določata pristojni instituciji, ki sta objavili skupaj dogovorjen razpis. V Franciji je pristojna institucija za objavo razpisa: Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike - CEA (Centre de Saclay, Direction for European Affairs, F 91191 Gif sur Yvette Cedex, kontaktna oseba: gospod M. Denis Robert-Mougin, telefon: +33 (1) 64 5028 49, e-mail: denis.robert-mougin@cea.fr 

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje

(1) Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor.

(2) Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah Strokovna komisija ugotovi skladnost prijav glede na skupno dogovorjena raziskovalna področja iz 2. točke tega javnega razpisa. Strokovna komisija pregleda prijave in preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev, kot jih določajo Zakon (29. člen), Pravilnik o postopkih (8. člen), Pravilnik o pogojih za vodje in Metodologija in ovrednoti prijave v skladu z drugim odstavkom 40. in drugim odstavkom 138. člena Pravilnika o postopkih. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles, pri tem se upošteva, da se vsebina prijavljenega bilateralnega raziskovalnega projekta obravnava kot zaupen podatek.

(3) Strokovna komisija agencije bo pripravila seznam prijav na podlagi dosežene kvantitativne ocene (A1) prijavljenih slovenskih vodij bilateralnih raziskovalnih projektov tako, da bo razvrstila prijave v padajočem vrstnem redu po doseženih kvantitativnih ocenah za publicirano znanstveno uspešnost vodij (A1), ločeno za prijave, ki so, in ki niso v skladu z razpisnimi pogoji. Strokovna komisija pridobi kvantitativno oceno vodij bilateralnih raziskovalnih projektov (A1) za petletno obdobje na dan izteka roka za oddajo prijav na ta javni razpis. Če prijavljen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo raziskovalnega bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. V primeru, da vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je potrebno v prijavi vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je potrebno obvezno navesti termin daljše dokumentirane odsotnosti in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke navedene v prijavi.

(4) Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu: a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih; b. ugotavljanje prednostnega merila prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot deset let. Upošteva se leto zagovora doktorata; c. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede upoštevanja obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata. Obvezen delež teh projektov je določen v metodologiji; d. prednost ne bodo imeli projekti oz. prijave, ki se že sofinancirajo za obdobje 2021-2022.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po naslednjem vrstnem redu:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodij projektov, ki se določijo na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih;
 • za tem se razvrsti prijave, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot deset let. Upošteva se leto zagovora doktorata;
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnjih alinej, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih;
 • na koncu se na predlog seznama prijav, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

(5) Strokovna komisija agencije bo slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Skupni odbor Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike (CEA) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje) predala ovrednoten seznam prijav, upoštevaje zgoraj navedene pogoje, merila ter vrstni red.

(6) Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da prijave niso bile oddane v obeh državah.

(7) Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi svojih pooblastil Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje izbere bilateralne raziskovalne projekte v sofinanciranje ter jim določi višino sofinanciranja, kar je za obe instituciji, ki sta objavili razpis v omenjenih državah zavezujoče. Na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje v obliki zapisnika, bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

(8) Področja in oblike izvajanja medsebojnega sodelovanja izbrani prijavitelji lahko še uredijo s posebnimi sporazumi na podlagi 4. člena Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (v nadaljevanju: sporazum). Posebni sporazumi lahko na podlagi določb sporazuma podrobno opredeljujejo načine in pogoje sodelovanja, kot na primer sprejem obiskovalcev (6. člen), zaupnost podatkov (7. člen), varstvo intelektualne lastnine – pravica uporabe (8. člen), odgovornost za izmenjane informacije (9. člen), odgovornost za nesreče (škoda, povzročena osebju, premoženjsko škodo, odgovornost do tretje strani, jedrsko odgovornost (10. člen), reševanje sporov (12. člen), veljavno pravo (13. člen) itd.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofinanciranje bilateralnih raziskovalnih projektov

(1) Predviden obseg sredstev slovenske strani za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi, predvidoma od 1.2. 2021 do 31. 1. 2024, znaša okvirno 500.000,00 EUR.

(2) Agencija bo sofinancirala slovenski del izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov skladno s proračunskimi možnostmi. Predvideno število izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov je 6 (šest) projektov, ki jih slovenska stran lahko sofinancira do 100.000 EUR na projekt za celotno obdobje realizacije bilateralnega raziskovalnega projekta.

(3) Kategorija cene efektivne ure raziskovalnega dela za bilateralni raziskovalni projekt se določi na podlagi v prijavni vlogi izbrane kategorije cene efektivne ure raziskovalnega dela v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20); v nadaljevanju: Uredba o normativih). Sofinanciranje slovenskega dela bilateralnega raziskovalnega projekta bo agencija izvajala periodično, predvidoma v mesečnih izplačilih, na podlagi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji. Agencija izvede preračun v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

(4) Sofinanciranje v letih izvajanja bilateralnih raziskovalnih projektov (2022-2024) je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

(5) Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o normativih.

8. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava na javni razpis mora biti oddana v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava-2021.

8. 1. Tiskana prijava

Tiskano (na papirju) prijavo je treba dostaviti lastnoročno podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo - CEA Francoske republike v letih 2022-2024«, z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na naslov agencije do vključno 7. 10. 2021, do 14.00. Kot pravočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 7. 10. 2021, do 14.00, kjer pri datumu veljata datum in ura na poštnem žigu ovojnice.

8. 2. Elektronska prijava

Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: CEA2021@ARRS.SI .

Elektronska oblika prijavnega obrazca ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava-2021 mora biti obvezno oddana v word obliki in poimenovana: ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava-2021-Pr.doc, kjer je Pr. priimek vodje projekta v Sloveniji.

Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana na elektronski naslov: CEA2021@ARRS.SI   do vključno 7. 10. 2021, do 14.00.

8. 3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na poziv, ali na kateri poziv se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni poziv. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.

9. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa

Predvideni čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa je od 01. 02. 2022 do 31. 01. 2024.

10. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo predvidoma 14. 10. 2021, ob 11.uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana odprla vse v roku prispele, dostavljene in pravilno označene prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni predvidoma januarja 2022 oziroma v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen tudi na spletni strani agencije http://www.arrs.si/sl/razpisi/. Dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji, na telefonski številki: 01 400 5970 pri Marjetici Primožič ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si

 

Številka: 5100-13/2021-2
Dne: 14. 06. 2021

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 108/21, dne 9. 7. 2021.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 


Sprememba kontaktne osebe: