Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Normativni akti

      

Na podlagi 22. člena in v povezavi z 28. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter skladno s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o objavi

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2007

A. SPLOŠNO

Cilj te metodologije je pregledno opisati ocenjevalne postopke in tako pomagati prijaviteljem pri pripravi kvalitetnih predlogov prijav na javni razpis, da se doseže sofinanciranje čim bolj kvalitetnih raziskovalnih storitev v smislu nakupa kvalitetne znanstvene literature in baz podatkov in cenejšega nakupa kvalitetne znanstvene literature in baz podatkov preko konzorcijev.

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2007 (v nadaljevanju: metodologija) temelji na Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2007 (v nadaljevanju: usmeritve ministrstva), na določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1) ter na določbah pravilnikov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), ki opredeljujejo evalvacijske pogoje, kriterije, kazalce za ocenjevanje ter evalvacijska telesa, ki izvajajo evalvacijske postopke.

Metodologija podrobneje opredeljuje elemente ocenjevanja, kriterije in kazalce ter določa merila za ocenjevanje prijav, določa način ocenjevanja ter izračun sredstev za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov.

V postopku ocenjevanja kot ocenjevalna telesa sodelujejo občasna strokovna telesa in recenzenti, ki jih opredeljujejo Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04. 2006 in Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 53/06). Recenzente po potrebi imenuje občasno strokovno telo. Naloga strokovnih teles je izdelava ocene za posamično prijavo, prispelo na javni razpis, skladno s to metodologijo. Vsako prijavo se oceni na podlagi sprejetih elementov ocenjevanja.

Občasno strokovno telo, ki sodelujejo v postopku ocenjevanja prijav za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov ima štiriletni mandat in je že imenovano.

Rezultat dela občasnega strokovnega telesa v okviru ocenjevalnega postopka je izdelava predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, obravnavanih v ocenjevalnem postopku.

B. ELEMENTI OCENJEVANJA IN OBLIKOVANJE PREDLOGA PREDNOSTNIH SEZNAMOV OCENJENIH PRIJAV

  1. Elementi ocenjevanja in skupna ocena

Skupna ocena (ocena A) posamezne prijave za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (v nadaljevanju: prijava) je kvantitativna ocena in je sestavljena iz devetih elementov ocenjevanja.

Kvantitativna ocena

Kvantitativno oceno (oceno A) sestavlja devet ocen ( A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9). A1 je ocena za dostopnost in pri kateri se upošteva vse uporabnike, A2 je ocena za velikost knjižnice glede na knjižnično gradivo, A3 je ocena za pogostnost uporabe, A4 je ocena za kontinuiteto naročil, A5 je ocena a strokovno usposobljenost osebja (bibliotekarji in informacijski strokovnjaki) za sodelovanje z uporabniki, ocena A6 upošteva obseg sofinanciranja iz drugih neproračunskih virov, A7 je ocena za kvaliteto in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov, pri čemer se kvaliteta in pomen merita pri znanstvenih revijah s faktorjem/dejavnikom vpliva za posamezno področje (za SCIE in SSCI). Če je revija zajeta v več področij, se vzame uvrščenost z najvišjim številom točk (podatek iz zadnjega JCR). Izračun se opravi na osnovi povprečja za vse revije, ki jih prijavitelj da v sofinanciranje. Ocena A8 je ocena za ekonomičnost in racionalnost nabave. Pri tej oceni se upoštevata cena in izpeljana koordinacija nabave ter vključenost v konzorcij. A9 je ocena za infrastrukturne pogoje, A10 pa je ocena za nabavo preko konzorcijev.

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:

A = A1+ A2+ A3+ A4+ A5+ A6+ A7+ A8+ A9 + A10

Kvantitativne ocene za posamezni element ocenjevanja oblikuje ARRS.

Prijave se oceni na podlagi prijavne vloge za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (obrazec: ARRS-RI-TL-01-2007). Ocenjevalci ocenijo prijavo na ta način, da izpolnijo ocenjevalni obrazec (obrazec: ARRS- RI-TL-02-2007), ki vsebuje številčno oceno za ocenjevalni element (kazalec).

Elementi ocenjevanja za kvantitativne ocene so določeni v Tabeli.

Tabela: Tuja znanstvena literatura in baze podatkov

 Tabela: Kvantitativne ocene: ocene za posamezne elemente ocenjevanja
 

KVANTITATIVNI ELEMENTI OCENJEVANJA ocena A TOČKE VIR
Dostopnost A1 1-5 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 15
1-5
do 100 raziskovalcev 1
do 200 raziskovalcev 2
do 500 raziskovalcev 3
do 1000 raziskovalcev 4
nad 1000 raziskovalcev 5
A2 1-3
velike univerzitetne knjižnice 3
velike fakultetne, majhne univerzitetne 2
ostale knjižnice, odprte za študente 1
Pogostnost uporabe A3 0-8 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 16
po številu izposoj/dostopov 0-5
po številu uporab baz podatkov 0-3
Kontinuiteta naročil A4 1-5 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 7
od 1 do 5 let 1
od 6 do 10 let 3
od 11 in več let 5
Strokovna usposobljenost osebja (bibliotekarji in informacijski strokovnjaki) za sodelovanje z uporabniki A5 1-3 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 14
izposoja uporabnikom 1
dodatne knjižnične in informacijske storitve (referenčna služba in medknjižnična izposoja) 2
zahtevne knjižnične in informacijske storitve (informacijskimi strokovnjaki z najmanj magisterijem znanosti) 3
Obseg sofinanciranja iz neproračunskih virov A6 1-3 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 11in tč. 5
do 5 % letne nabave 1
6- do 10 % letne nabave 2
11 in več letne nabave 3
Kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov A7 1-15 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 8 in tč. 9
IF iz prve četrtine revij ustrezne kategorije 15
IF iz druge četrtine revij ustrezne kategorije 10
IF iz tretje četrtine revij ustrezne kategorije 6
IF iz četrte četrtine revij ustrezne kategorije 4
zajetost v specializirani bazi podatkov s področja 2
Ekonomičnost in racionalnost nabave
Način nabave in podvajanje (koordinacija)
A8 1-3 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 12 , tč. 13, tč. 10
Infrastrukturni pogoji A9 1-2 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 17
Nabava preko konzorcijev A10 0-20 ARRS-RI-TL-01-2007, tč. 10 in tč. 4
za vsakih 10% nabav se dodeli po 2 točki
do 5 enot -1
od 6 do 30 enot 0
od 31 do 100 enot +1
nad 100 enot +2

  1. Opredelitev skupin, razdelitev prijav po skupinah in predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav

Na podlagi ocen strokovno telo (v nadaljevanju: strokovna komisija) pripravi vrstni red prijav glede na doseženo število točk in jih razdeli v štiri skupine. Pri tem upošteva, tudi, kolikor je to mogoče, usmeritve glede razmerij med posameznimi vedami.

Prijaviteljem iz prve skupine lahko strokovna komisija dodeli do največ 10 % več sredstev, kot so jih prejeli v preteklem letu, prijaviteljem iz druge skupine dodeli praviloma enaka sredstva kot v preteklem letu, prijaviteljem iz tretje skupine dodeli do 10 % manj sredstev, kot so jih prejeli v preteklem letu. Prijavitelje iz četrte skupine se ne sofinancira.

Strokovna komisija lahko posamičnega prijavitelja uvrsti v prvo ali drugo skupino, o čemer odloča za vsak primer posebej. Pri tem mora upoštevati zaprošena sredstva. Tak predlog mora strokovna komisija dodatno obrazložiti.

Če prijavitelj v preteklosti še ni bil financiran s strani ARRS, a se je uvrstil v skupino, ki se financira. se predlog za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov pripravi tako, da se upoštevajo povprečje izplačanih sredstev v preteklem letu za tretjo skupino, razpoložljiva ter zaprošena sredstva.

Strokovna komisija lahko posebej predlaga financiranje določenih nabavnih konzorcijev, ki so posebnega pomena. Kriterij za opredelitev posebnega pomena je vključitev v konzorcij vsaj dveh univerz in javnega raziskovalnega zavoda. Konzorcijem se financirajo dodatni stroški (»overhead«), ki predstavljajo plačilo uporabnikov knjižnicam v konzorciju za za spletni dostop do revij in baz podatkov vseh članic v konzorciju. Revije v okviru konzorcija, ki jih naroča in plačuje posamezna knjižnica, so del rednega financiranja in se vrednotijo na osnovi zgoraj navedene kvantitativne ocene. Enako velja tudi za bibliografske baze podatkov in je njihova nabava pred konzorcijskim povezovanjem potekala po posameznih knjižnicah. Izhodišče za financiranje konzorcijev so izplačana sredstva v preteklih letih in razpoložljiva sredstva.

Rezultat strokovne komisije je sprejem predloga finančno ovrednotenega prednostnega seznama sofinanciranja tuje znanstvene literature in baz podatkov.

C. SPREJEMANJE METODOLOGIJE

V skladu s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 so znanstvenoraziskovalni sveti ved in znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarnost pripravili predlog metodologije ocenjevanja prijav za tujo znanstveno literaturi in baze podatkov v letu 2007, ki jo je Znanstvenoraziskovalni svet ARRS uskladil na svoji seji dne 01.03.2007, Upravni odbor ARRS pa se je z njo seznanil na svoji seji dne 06.04.2007.

To metodologijo se objavi na spletnih straneh ARRS.

Ocenjevalni list (Obrazec: ARRS-RI-TL-02-2007) je kot priloga sestavni del te metodologije.

Številka: 430-33/2007-1
Datum: 06.04.2007