Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 42. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), 13. in 118. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti(Uradni list RS, št. 166/22; v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr., poglavje D. Znanstvene publikacije in znanstvene monografije, podpoglavje D.3. Znanstvene monografije (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja

Javni razpis za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:

A1. znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) oziroma tujih avtorjev (ki delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji);

A2. kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;

B. prevodov znanstvenih monografij tujih oziroma slovenskih avtorjev v slovenski jezik;

C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev in tujih avtorjev, ki delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji, v tuj jezik;

D. digitalnih izdaj monografij.

 

Znanstvena monografija iz javnega razpisa je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Znanstvena obravnava vključuje analizo znanstvene literature o obravnavanem problemu, ki se jo na temelju lastnih raziskovalnih izsledkov in izkušenj sintetizira v izvirna spoznanja. Publikacija mora biti recenzirana, imeti mora CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje, enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb.

Agencija ne (so)financira:  

 • ponatisov znanstvenih monografij;
 • ponatisov doktorskih in magistrskih del;
 • zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah, kongresih, simpozijih in kolokvijih;
 • končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
 • učbenikov, priročnikov in katalogov;
 • avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.

Agencija posameznemu prvemu avtorju (kot je opredeljen v točki 6. javnega razpisa) (so)financira eno znanstveno monografijo. V primeru, da bo oddana prijava za posameznega prvega avtorja, ki bo v drugi prijavi prav tako naveden kot prvi avtor, bo prijavitelj pozvan k opredelitvi, katera prijava se uvrsti v postopek; v nasprotnem primeru bo agencija v postopek uvrstila prijavo z višjimi zaprošenimi sredstvi, prijavo, ki se ne bo uvrstila v postopek, pa se s spremnim dopisom vrne prijavitelju. Posamezni prvi avtor oziroma soavtor lahko pri več prijavah nastopa kot soavtor.

Če je predmet prijave zbornik, ki izide pri tuji založbi, mora biti najmanj polovica vseh avtorjev slovenskih avtorjev.
 

3. Cilji javnega razpisa

Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.


4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Evidenca RO), ki jo vodi agencija;
 • nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so pri pristojnem organu vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu;
 • pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovencev po svetu (ob pogoju, da je (so)financiranje dovoljeno glede na pravila o državnih pomočeh).

Kot vpis nevladne organizacije v zbirko podatkov o nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).

 

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

5.1. Pogoji za prijavitelja

(1) Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Znanstvena monografija mora biti recenzirana z dvema znanstvenima recenzijama, ki se v celotni obliki in podpisani priložita k prijavi;

2. Znanstvena recenzija mora biti objavljena (bodisi v celoti bodisi kot krajši povzetek oziroma izsek iz nje) v (so)financirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa že izšla, se znanstvena recenzija z imenom in priimkom recenzenta vloži v znanstveno monografijo);

3. Znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev);

4. Znanstvena monografija/prevod znanstvene monografije in finančno poročilo morata biti agenciji dostavljena predvidoma do 31. marca 2024;

5. Finančna konstrukcija znanstvene monografije mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki in odhodki znanstvene monografije enaki;

6. Prijavitelji morajo zagotoviti izdajo znanstvenih monografij v odprtem dostopu do celotnih vsebin digitalnih izdaj ob objavi, ob upoštevanju pravic intelektualne lastnine in upravljanju avtorskih pravic s prostimi licencami;

7. Prijavitelj za isti namen in isto znanstveno monografijo še ni (so)financiran iz drugih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;

8. Prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;

9. Prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev oziroma sredstev iz drugih virov;

10. Prijavitelj lahko odda prijavo za (so)financiranje znanstvene monografije tujega avtorja, ki deluje kot raziskovalec v Republiki Sloveniji, če ima le-ta evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.

11. Če je bilo glede iste znanstvene monografije že dodeljeno (so)financiranje prevoda na enem izmed preteklih javnih razpisov, lahko prijavitelj odda za isto monografijo le še eno prijavo prevoda v drug tuj jezik.

(2) Za posamezno znanstveno monografijo lahko prijavitelj na javni razpis odda le eno prijavo.

(3) Pri prevodu znanstvene monografije tujega oziroma slovenskega avtorja v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije v publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj prijavi priloži dve znanstveni recenziji.
 

5.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije

(1) Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru vede prijavljene znanstvene monografije in ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik) ali habilitacijo v ustrezen naziv visokošolskih učiteljev (docent, izredni profesor ali redni profesor).

(2) Recenzent znanstvene monografije zagotovi, da je monografija oziroma kritična izdaja vira znanstveno delo. Za ta namen vsak izmed recenzentov preko spletnega portala agencije DigitalForms izpolni in podpiše obrazec: ARRS-ZM-Prijava-2023-IZJ oziroma v ARRS-ZM-prijava-2023-IZJ-eng, ki je v angleškem jeziku.

(3) Recenzent znanstvene monografije ne sme biti v nasprotju interesov z avtorjem oziroma soavtorjem znanstvene monografije vsaj eno leto, preden je bila narejena recenzija.

(4) Znanstvena recenzija mora biti objavljena v (so)financirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije nimajo statusa recenzentov iz drugega odstavka 26. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in se zato njihovo ime in priimek lahko objavita.

(5) Recenzent znanstvene monografije na javnem razpisu ne sme sodelovati s svojim predlogom raziskovalne dejavnosti (ne sme nastopati kot avtor znanstvene monografije, glede katerega agencija izvaja ocenjevalni postopek).

Za nasprotje interesa se upošteva definicija 3., 4. in 5. odstavka 20. člena Splošnega akta o strokovnih telesih agencije (Uradni list RS, št. 166/22), ki določa, da za nasprotje interesa velja neposredno sorodstveno razmerje (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti), neposredno zaposlitveno razmerje (članstvo iste programske, projektne skupine ali raziskovalne skupine) in neposredno raziskovalno sodelovanje (skupni znanstveni proizvod v zadnjih treh letih, pri čemer se uredništvo ne šteje kot nasprotje interesov).

Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in znanstvene recenzije so sestavni del prijave.

5.3. Izpolnjevanje pogojev

Pogoji iz točke 5.1. in 5.2. morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa, razen pogoj iz 4. točke 5.1., ki mora biti izpolnjen do predvidoma 31. 3. 2024.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1. in 5.2., razen pogoja iz 4. točke 5.1., se prijava zavrne.


6. Elementi ocenjevanja prijav

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 123. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje D. Znanstvene publikacije in znanstvene monografije, podpoglavje D.3. Znanstvene monografije.

Kriterija za ocenjevanje sta znanstvena odličnost avtorja in znanstvena odličnost recenzenta.

Agencija bo za izračun ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) na dan zaključka javnega razpisa.

Za izračun ocene slovenskih avtorjev in recenzentov znanstvenih monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri agenciji, prijavitelj preko spletnega portala agencije DigitalForms izpolni obrazec: ARRS-ZM-Prijava-2023-BIB.

Za izračun ocene tujih avtorjev znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik, se v primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti, namesto treh avtorjevih znanstvenih del upošteva pomen znanstvene monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost znanstvene monografije. Za ta namen prijavitelj preko spletnega portala agencije DigitalForms izpolni obrazec: ARRS-ZM-Prijava-2023-TA.

Za izračun ocene tujega recenzenta znanstvene monografije prijavitelj preko spletnega portala agencije DigitalForms izpolni obrazec: ARRS-ZM-Prijava-2023-BIB.

Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se za ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorja upoštevajo samo točke prvega avtorja (ki ga je prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu), ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Če ima znanstvena monografija več recenzentov, se za ocenjevanje znanstvene odličnosti recenzenta upoštevajo točke prvih dveh recenzentov (ki ju je prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu), ki izkazujeta bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Upošteva se izračun povprečja točk (in ne povprečja ocen) prvih dveh recenzentov. Vsakemu avtorju/recenzentu se določi ocena (0,00-7,00), na podlagi katere se dodeli točke (0,00-42,00) avtorju oziroma (0,00-18,00) recenzentu, kot izhaja iz Metodologije (gl. tabelo D4).
 

7. Postopek ocenjevanja

Prijave ocenjuje Komisija za ocenjevanje prijav (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). Komisija lahko pri sprejemanju odločitev po potrebi pridobi mnenje članov strokovnih teles oziroma recenzentov agencije.

Na podlagi doseženih točk komisija prijavo uvrsti v eno od štirih kategorij, določenih v Splošnem aktu o postopkih (so)financiranja, ter izdela predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev, izračunanih v skladu z 8. točko javnega razpisa.


8. Normativi in izračun zneska (so)financiranja

Za izračun višine sredstev za (so)financiranje izdaje znanstvenih monografij se upoštevajo upravičeni stroški na način, kot jih opredeljuje Metodologija (gl. tabelo D5).

Agencija (so)financira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki v obsegu do 25 avtorskih pol. Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 10 strani publikacije formata A5/B5 oziroma 5 strani formata A4 kot obseg ene avtorske pole.

(So)financirani znesek lahko znaša največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo. Višina zneska (so)financiranja je odvisna od uvrstitve v kategorijo (I., II. in III.), obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih sredstev javnega razpisa.

Postopek izračuna zneska (so)financiranja za posamezno prijavo:

 1. agencija najprej za vse prijave izračuna zneske (so)financiranja po formulah iz Metodologije (gl. tabelo D6); v primeru, da je izračunan znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek (so)financiranja iz točke a) tega odstavka oziroma
 2. v primeru, da je izračunan znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se upošteva znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka nižji od 8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek (so)financiranja iz točke (a) tega odstavka;
 3. agencija na podlagi izračuna iz točke (a) tega odstavka in upoštevajoč omejitev iz točke (b) tega odstavka določi upoštevan znesek (so)financiranja;
 4. če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov (so)financiranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski (so)financiranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
   

9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 450.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.


10. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1. 2023 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v tem javnem razpisu.

Agencija bo izbranim prijaviteljem (so)financirala naslednje stroške:

a)      znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem:

stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.

b)      prevod znanstvenih monografij tujih oziroma slovenskih avtorjev v slovenski jezik:

stroški prevajanja.

c)       prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev oziroma tujih avtorjev, ki delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji, v tuj jezik:

stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.

d)      digitalna izdaja monografije:

stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja že preveden v tuji jezik, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda. Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov (so)financira prevod le v en tuji jezik.

Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju, s katero se podrobno uredi način (so)financiranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

V primeru, da do podpisa pogodbe o (so)financiranju pride do sprememb pomoči »De minimis«, zaradi katerih bi bilo (so)financiranje prijave prijavitelja v nasprotju z novimi pravili, se pogodba o (so)financiranju ne sklene.

 

11. Izbor prijav

Komisija predlog prednostnega seznama prijav posreduje v obravnavo ZSA. Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za (so)financiranje znanstvenih monografij v letu 2023 direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav za (so)financiranje, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.
 

12. Odprti / prosti dostop

Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v letu 2023 prejemniki nacionalnih javnih sredstev morajo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj (so)financiranih digitalnih znanstvenih monografij.


13. Prijava na javni razpis

13.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijava na javni razpis se izpolni in odda v elektronski obliki na obrazcu ARRS-ZM-JR-Prijava-2023 preko spletnega portala agencije DigitalForms. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v Evidenco RO, skrbniki spletnega portala agencije DigitalForms v raziskovalnih organizacijah, zastopniki raziskovalnih organizacij, pooblaščenci zastopnikov raziskovalnih organizacij in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal agencije DigitalForms je možna z uporabniškim imenom in geslom. Raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami na spletnem portalu agencije DigitalForms, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik DigitalForms v raziskovalni organizaciji ali agencija.

 • Če monografija oziroma prevod monografije še nista dokončana, se preko spletnega portala agencije DigitalForms priloži osnutek/trenutno stanje monografije/prevoda;
 • za že natisnjene znanstvene monografije slovenskih avtorjev (v letu 2023) je potrebno k digitalni prijavi priložiti izvod izvirnika, ki se ga po navadni pošti posreduje na naslov agencije;
 • Če je predmet prijave prevod slovenskega avtorja, ki bo objavljen v tujini, je potrebno preko spletnega portala agencije DigitalForms priložiti skenpogodbe avtorja s tujim založnikom oziroma dokazilo, da je monografija sprejeta v tisk pri tujem založniku;
 • Za tuje recenzente ter slovenske avtorje/recenzente znanstvenih monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri agenciji, se preko spletnega portala agencije DigitalForms izpolni obrazec: ARRS-ZM-Prijava-2023-BIB;
 • Pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski jezik je potrebno k digitalni prijavi priložiti izvirnik tujega avtorja, ki se ga po navadni pošti posreduje na naslov agencije. Če izvirnika tujega avtorja ni mogoče priložiti, mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik izvirnika, iz katerega se prevaja, leto in kraj izida ter ime založbe; če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, že ima objavljene znanstvene recenzije, se te upoštevajo. Prijavitelj preko spletnega portala agencije DigitalForms izpolni obrazec: ARRS-ZM-Prijava-2023-TA;
 • Vsaka prijava mora vsebovati dve podpisani recenziji z imenom in priimkom recenzenta znanstvene monografije, ki se v celotni obliki priložita k prijavi preko spletnega portala agencije DigitalForms;
 • Vsaka prijava mora vsebovati dve podpisani izjavi recenzentov (izjava, da recenzent izpolnjuje zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta, izjava o nepristranskosti in izjava, da je recenzirana monografija znanstveno delo),ki se preko spletnega portala agencije DigitalForms priložita v obrazcu: ARRS-ZM-Prijava-2023-IZJ oziroma v ARRS-ZM-prijava-2023-IZJ-eng, ki je v angleškem Jeziku;
 • Preko spletnega portala agencije DigitalForms se priloži obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«: ARRS-ZM-Prijava-2023-DP (obvezno le, če je prijavitelj gospodarska družba).

Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in avtorja znanstvene monografije (v primeru prevoda tujega avtorja podpis avtorja ni obvezen).

13.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 19. 5. 2023 do 14.00. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
 

14. Datum in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 23. 5. 2023 ob 10.00 v prostorih agencije. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.
 

15. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti. 
 

16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja o izboru prijav.

 

17. Kraj in čas, v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, ter spletni naslov, na katerem je dosegljiva razpisna dokumentacija

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani agencije: http://www.arrs.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na agenciji pri uradni osebi za javni razpis, g. Bojanu Volfu, tel. +386 1 400 5973, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

 

Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor

 

Datum: 20. 4. 2023
Številka: 6316-2/2023-1

 

Razpisna dokumentacija:

 


Pravne podlage: