Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
   
 2. Predmet in področje javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer:
  • znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
  • prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
  • prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora imeti ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev.

 1. Cilji javnega razpisa:

  ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
  • aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja ali podpodročja;
  • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
  • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
  • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
 1. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev

  Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2015 znaša predvidoma 305.000,00 EUR.

Razpis bo realiziran v okviru proračunskih možnosti.

 1. Upravičeni stroški in normativi za izračun sofinanciranega zneska

Upravičeni so stroški za monografije, ki so predmet leta 2015.

ARRS bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:

A) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem:

Stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.

B) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik: Stroški prevajanja.

C) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik: Stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.

D) digitalna izdaja monografije: Stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

Avtorski honorar avtorja izvornega dela v nobenem primeru ni upravičen strošek.

5.1. Normativi za izračun sofinanciranega zneska

Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

Vrsta stroškov Vrednost na enoto v EUR
(A)  Tiska in vezava 0,20 EUR na avtorsko polo (A)
(B)   Oblikovanje in računalniški prelom 30 EUR na avtorsko polo (B)
(C)  Lektoriranje    40 EUR na avtorsko polo (C)
(D)  Stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik 270 EUR na avtorsko polo (D)
(E)  Stroški prevoda monografije slovenskega avtorja v tuj jezik          350 EUR na avtorsko polo (E)
(F)  Lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku) 60 EUR na avtorsko polo (F)

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani formata a4 kot obseg ene avtorske pole.

5.2. Izračun sofinanciranega zneska Sofinancirani znesek se izračuna na naslednji način:

A) znanstvena monografija ((št. avtorskih pol × naklada × A) +
(št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C)) x

pripadajoč % delež kategorije
B) prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik:  ((št. avtorskih pol × D) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
C) prevod monografije slovenskega avtorja v tuj jezik:    ((št. avtorskih pol × E) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
ALI
((št. avtorskih pol × F) × 70%) x pripadajoč % delež kategorije
D) digitalna izdaja znanstvene monografije: ((št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C) ) x pripadajoč % delež kategorije

5.3. Razredi kategorij po ocenah:

I. kategorija: vloge, ocenjene med 21 in 30 točkami;
II. kategorija: vloge, ocenjene med 10 in 20 točkami;
III. kategorija: vloge, ocenjene z manj kot 10 točkami.

5.4. Pripadajoči odstotni deleži izračunanega sofinanciranega zneska po kategorijah I. – III.:

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje. Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v tretjo, se ne odobri sofinanciranja, in sicer:

I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.
II. kategoriji pripada 75% delež sredstev glede na izračunani sofinancirani znesek.
III. kategoriji se ne sofinancira.

5.5. Uskladitev obsega sofinanciranja z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev

V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja proporcionalno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

5.6. Omejitve

ARRS sofinancira izdaje znanstvenih monografij v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša največ 10.000,00 EUR. Če je izračun sofinanciranega zneska večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

ARRS v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira prevod le v en tuj jezik. Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku avtor že napisal v tujem jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda.

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

6.1.1. Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo

 • organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS);
 • društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
 • založbe na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,

pri čemer morajo prijavitelji izkazati svoje reference na področju izdajanja znanstvenih monografij tako, da v prijavnem obrazcu v točki 3 navedejo najmanj sedem znanstvenih monografij s pripadajočimi COBISS ID številkami, vnešenih v sistem SICRIS/COBISS pod oznako "2.01 Znanstvena monografija", ki so jih izdali v letih 2012-2015 - do datuma zaključka razpisa v letu 2015 in priložijo ustrezen izpis iz sistema SICRIS/COBISS, iz katerega so jasno in nedvoumno razvidne navedene izdane znanstvene monografije prijavitelja v navedenem obdobju pod oznako "2.01 Znanstvena monografija" (z navedbo COBISS ID številk in pripadajočih naslovov monografij) ter istovetnost prijavitelja in v priloženem izpisu navedenega založnika.

Če prijavitelji svojih referenc na področju izdaje znanstvenih monografij ne izkažejo na opisani način, se njihova prijava zavrne.

Agencija v seznamu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, objavi založnike, za katere je lahko iz izpisa SICRIS/COBISS za obdobje od 2012 do maja 2015 ugotovila, da izpolnjujejo omenjeno zahtevo; prijaviteljem s tega seznama ni potrebno dokazovati referenc na področju izdajanja znanstvenih monografij.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu iz te točke preverja komisija za odpiranje prijav, ki preverja tudi formalno popolnost prijavnih vlog v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti.

6.1.2. Za sredstva javnega razpisa ne morejo kandidirati monografije z naslednjega seznama:

 • ponatisi znanstvenih monografij;
 • doktorske in magistrske disertacije;
 • zborniki s konferenc, kongresov, simpozijev, kolokvijev, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah;
 • učbeniki, priročniki, katalogi in poljudno-znanstvena dela.

6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

 • prijavljena znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev);
 • prijavitelj prijavni vlogi priloži dokončno digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na CD-ROM-u ali USB ključku v doc formatu - dokument Word (ni obvezno za prevode tujih avtorjev v slovenski jezik oz. za že natisnjene monografije, ki jo prijavitelj priloži) ter v primeru prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik pogodbo avtorja s tujim založnikom oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
 • prijavljena znanstvena monografija mora iziti najkasneje do zaključka koledarskega leta, in biti do tega roka dostavljena na ARRS (za prevode velja rok do 31. marca 2016);
 • prijavitelji zagotavljajo oz. se zavežejo, da bodo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij;
 • prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno prijavno vlogo za posamezno znanstveno monografijo;
 • prijavitelji ne morejo biti sofinancirani za isti namen za isto znanstveno monografijo iz drugih proračunskih virov, kar vključuje tudi druge javne razpise in pozive ARRS;
 • finančna konstrukcija prijavljene znanstvene monografije mora biti finančno uravnotežena, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljene znanstvene monografije enaki (prihodki=odhodki). Prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev oz. sredstev iz drugih virov.

6.2.1. Prijavitelj lahko prijavni vlogi priloži dve oceni znanstvene monografije. Pogoj za ocenjevalca je doktorat znanosti v okviru vede prijavljene monografije in habilitacija v predavateljski naziv: docent, izredni profesor ali redni profesor oziroma ustrezen raziskovalni naziv: znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik.

V tem primeru se bo prijavitelju dodelilo 5 točk v skladu s točko B. Kvaliteta znanstvene založbe 7. točke tega razpisa. Način ocenjevalnega postopka ter obliko ocene določi prijavitelj sam. Podatke o ocenjevalcih bo ARRS obravnavala zaupno.

 1. Splošni razpisni kriteriji:

Razpisni kriteriji Znanstvena monografija, kritična izdaja virov s spremno študijo in komentarjem ter prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja v tuj jezik Prevod znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik
Razpisni kriteriji Možno število točk Možno število točk
A. REFERENCE AVTORJA# 0 - 25  
A1 ≥ 3 25  
3 ≥ A1 > 1 15  
0 < A1 < 1 5  
 B. KVALITETA ZNANSTVENE ZALOŽBE 0 - 5 0 -30
Ocenjevalni postopek z dvema ocenama 5 5
Založba tujega avtorja je na seznamu ARRS*   25
Založbe tujega avtorja ni na seznamu ARRS*   5
Skupno število točk: 0 - 30 0 - 30

# Upoštevajo se reference na dan zaključka javnega razpisa (A1 - točke po metodologiji ARRS za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti - izračun na http://www.sicris.si.  Če ima monografija več avtorjev, se izračuna povprečje točk vseh avtorjev, ki izkazujejo bibliografske kazalce v sistemu SICRIS).

*Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-zalozbe.pdf 

 1. Uporaba kriterijev in način ocenjevanja

8.1. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, s tem da je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno znanstveno monografijo, obsega znanstvene monografije ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu.

8.2. Direktor za izvedbo ocenjevalnega postopka imenuje strokovno komisijo, ki ima najmanj 3 člane, ki so zaposleni na ARRS.

Naloge strokovne komisije so:

 • preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v točki 6.2. tega razpisa. Prijave, pri katerih niso izpolnjeni opredeljeni razpisni pogoji, se s sklepom direktorja zavrne;
 • točkovanje po razpisnih kriterijih v točki A tabele v 7. točki tega razpisa;
 • točkovanje po razpisnih kriterijih v točki B tabele v 7. točki tega razpisa ter izračun skupnih točk posamezne prijavne vloge;
 • določitev kategorij I.-III. za vsako prijavo - znanstvena monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen;
 • izračun sofinanciranega zneska za posamezno prijavo glede na uvrstitev v kategorije skladno s sprejetimi normativi za izračun sofinanciranega zneska;
 • izdelava predloga finančno ovrednotenega seznama znanstvenih monografij za sofinanciranje.

Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom postopka izbora znanstvenih monografij v okviru predmetnega javnega razpisa.

 1. Način oddaje papirne prijave

  Papirna prijava mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji:
 1. Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2015;
 2. Dokončno digitalno različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) na CD-ROM-u ali USB ključku v doc formatu (dokument Word); ne velja za prevode tujih avtorjev v slovenski jezik oz. za že natisnjene monografije (v zadnjem primeru priložite izvod);
 3. Pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
 4. Izpis iz sistema SICRIS/COBISS, iz katerega je jasno in nedvoumno razvidnih najmanj sedem v prijavnem obrazcu navedenih izdanih znanstvenih monografij prijavitelja v letih 2012-2015 (do datuma zaključka razpisa) pod oznako "2.01 Znanstvena monografija" z navedbo COBISS ID številk in pripadajočih naslovov monografij ter istovetnost prijavitelja in v izpisu navedenega založnika (ne velja za prijavitelje s seznama založnikov, za katere je lahko agencija iz izpisa SICRIS/COBISS za oznako »2.01 Znanstvena monografija« ugotovila, da so izdali vsaj sedem znanstvenih monografij od leta 2012 do maja 2015)
 5. dve oceni (glej. točko 6.2.1. tega razpisa).

Prijavitelj, ki prijavlja več monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni kuverti.

 1. Odločitev o dodelitvi sredstev

Na podlagi predloga finančno ovrednotenega seznama znanstvenih monografij za sofinanciranje, ki ga pripravi strokovna komisija, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav.

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
 1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki kot del papirne prijave na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
 2. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015" ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno petka, 12. 6. 2015, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje isti dan (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: "Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015" je lahko le ena prijava.
 3. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vsebovati samo prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2015 (brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc), ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2015-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja knjige, posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do vključno petka, 12. 6. 2015, do 12. ure. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v opredeljenem roku oddane v obeh oblikah - papirni in elektronski.
 4. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
 5. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku ter ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom in tem javnim razpisom.
 1. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:

  Odpiranje prijav bo predvidoma dne 16. 6. 2015 ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

  Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku javnega razpisa.
   
 3. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
   
 4. Dodatne informacije:

  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marjetki Primožič osebno ali po telefonu 01/400-59-70 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Marjetka.Primozic@arrs.si

Številka: 6316-7/2015-1
Datum: 08.05.2015
 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 34/2015, z dne 15.05.2015.

Prilogi:
 • Seznam založnikov, za katere je lahko agencija iz izpisa SICRIS/COBISS za oznako »2.01 Znanstvena monografija« ugotovila, da so izdali vsaj sedem znanstvenih monografij od leta 2012 do maja 2015: