Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

      

Na podlagi 22. člena in v povezavi z 28. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter skladno s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep, na podlagi katerega se objavi

Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje znanstvenega tiska, sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008 (razpisi v letu 2007)


KAZALO

A. SPLOŠNO

B. ELEMENTI OCENJEVANJA IN OBLIKOVANJE PREDLOGA PREDNOSTNIH SEZNAMOV OCENJENIH PRIJAV

C. KVANTITATIVNA OCENA ZA RAZISKOVALNO USPEŠNOST IN ZA USPEŠNOST RAZISKOVALCA PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV ZA PROJEKTE, KI NISO SREDSTVA ARRS

Č. ZNANSTVENE PERIODIČNE PUBLIKACIJE

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja
 3. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije

D. POLJUDNOZNANSTVENE PERIODIČNE PUBLIKACIJE

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja
 3. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije

E. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja
 3. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije

F. ZNANSTVENI SESTANKI

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja
 3. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije

G. UVELJAVLJENI RAZISKOVALCI IZ TUJINE

 1. Elementi ocenjevanja
 2. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja

H. SPREJEMANJE IN OBJAVA METODOLOGIJE

 

A. SPLOŠNO

Cilj te metodologije je določiti ocenjevalne postopke, da se doseže (so)financiranje čim bolj kvalitetnih raziskovalnih rezultatov v obliki sofinanciranja izdaje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov in (so)financiranja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.

Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje znanstvenega tiska, sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008 (v nadaljevanju: metodologija) temelji na usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih (so)financiranju znanstvenega tiska, sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008 (v nadaljevanju: usmeritve ministrstva), na podlagi izvedbe javnih razpisov s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06-Zdru-1) ter na določbah materialnih pravnih aktov (v nadaljevanju: pravilniki ARRS), ki opredeljujejo evalvacijske pogoje, kriterije, kazalce za ocenjevanje ter pristojna telesa, ki izvajajo evalvacijske postopke.

Metodologija podrobno opredeljuje elemente, kriterije in kazalce ocenjevanja ter določa merila in način ocenjevanja prijav.

V postopku ocenjevanja kot ocenjevalna telesa sodelujejo občasna strokovna telesa in recenzenti, ki jih opredeljuje Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006.

Recenzente imenuje občasno strokovno telo, in sicer za izvedbo ocenjevalnega postopka v okviru javnih razpisov za (so)financiranje izdaje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov (v nadaljevanju: javni razpis).

Naloga recenzentov je izdelava ocene B za posamično prijavo, prispelo na javni razpis, skladno s to metodologijo. Recenzenti ocenijo prijave na podlagi sprejetih elementov ocenjevanja.

Občasna strokovna telesa, ki bodo sodelovala v postopku ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov imajo štiriletni mandat in so že imenovana. Občasno strokovno telo, ki bo sodelovalo v postopku ocenjevanja prijav za uveljavljene raziskovalce iz tujine, ima mandat le za izvedbo ocenjevalnega postopka v okviru objavljenega javnega razpisa.

Rezultat dela občasnega strokovnega telesa v okviru ocenjevalnega postopka je izdelava predloga prednostne liste prijav, obravnavanih v ocenjevalnem postopku, vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev.

Znanstveni svet ARRS lahko na prednostno listo prijav dodatno uvrsti manjše število vlog, v primeru, če pri obravnavi prednostne liste oceni, da so bili pri nekaterih vlogah posamezni elementi ocene Ai in/ali ocene Bi premalo upoštevani. To svojo odločitev mora Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pisno utemeljiti.

B. ELEMENTI OCENJEVANJA IN OBLIKOVANJE PREDLOGA PREDNOSTNIH SEZNAMOV OCENJENIH PRIJAV

Vsaka vloga, prispela na javni razpis v skladu s pravili, se oceni. Ocena sestoji iz kvantitativne ocene (ocena A) in iz ocene recenzentov (ocena B), lahko pa sestoji samo iz ocene A ali samo iz ocene B. Vsaka ocena (A ali B) je sestavljena iz več elementov ocenjevanja (A1, A2,… ali B1, B2…). Elemente ocenjevanja in merila zanje določa ta metodologija. Kvantitativno oceno za posamezni element ocenjevanja pridobi in izračuna Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS).

Recenzenti v oceni B podajo tudi kratko opisno oceno oziroma komentar po posameznih elementih ocenjevanja.

Prijavitelj lahko v prijavni vlogi navede recenzente, za katere ne želi, da ocenjujejo njegovo prijavo.

Posamezno vlogo po vedah ocenita dva recenzenta. Če je več kot 30% razlika v skupni oceni pri obeh recenzentih, se morata recenzenta uskladiti. Po pridobljenih ocenah recenzentov pooblaščena oseba ARRS izračuna povprečno oceno.

Na podlagi ocen, razvrščenih po posameznih vedah, strokovno telo pripravi vrstni red vlog po vedah, glede na doseženo število točk.

Strokovno telo za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje vlog po kategorijah glede na doseženo povprečno oceno. Strokovno telo nato glede na doseženo povprečno oceno, razdeli vloge po kategorijah. Na koncu pooblaščena oseba ARRS izračuna višino sredstev za posamezno vlogo na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.

Strokovno telo na seji potrdi razdelitev vlog po kategorijah glede na število točk in odloča o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev posamezne vloge v sofinanciranje.

Rezultat strokovnega telesa je sprejem predloga finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama za (so)financiranje znanstvenega tiska oziroma znanstvenih sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.

Minimalna dotacija je 500 EUR. Če je izračun dotacije nižji od 500 EUR, prijava pa je uvrščena na predlog prednostnega seznama, se bo prijava sofinancirala s 500 EUR pod pogojem, da zaprošena sredstva iz prijave niso presežena.


C. KVANTITATIVNA OCENA ZA RAZISKOVALNO USPEŠNOST IN ZA USPEŠNOST RAZISKOVALCA PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV ZA PROJEKTE, KI NISO SREDSTVA ARRS

Kvantitativno oceno (ocena A) raziskovalca sestavljajo trije elementi ocenjevanja, od katerih dva merita raziskovalno uspešnost raziskovalca1*, in sicer objavljena raziskovalna dela in število čistih citatov (oceni A1 in A2), tretji element (ocena A3) pa meri uspešnost raziskovalca pri pridobivanju sredstev za projekte, ki niso sredstva ARRS.
Kvantitativne ocene A1, A2 in A3 se določi na podlagi meril, in sicer:

A1 - SICRIS (COBISS) točke (upoštevane točke) za objavljena raziskovalna dela za 5 letno obdobje (2002 - do datuma zaključka javnega razpisa v letu 2007).

Ocena: 0 – 5
Vir: SICRIS (COBISS)

A2 - Normirano število čistih citatov v obdobju zadnjih 10 let (1997 - do datuma zaključka javnega razpisa v letu 2007) iz sistema SICRIS (Web of Science - WoS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS poln bibliografski zapis. Dela, ki se citirajo v tem obdobju, so lahko objavljena tudi prej.

Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere v WoS ni polnega bibliografskega zapisa, lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v prijavni vlogi.

Citati so normirani tako, da je število citatov objavljenega dela deljeno s srednjim faktorjem vpliva (IF) ISI področja, v katerem je bilo objavljeno znanstveno delo.

Ocena: 0 – 5
Vir: SICRIS (Web of Science)

A3 - Sredstva drugih uporabnikov za 5 letno obdobje (2002 - 2006). Sredstva se normirajo glede na izvor:

 • Faktor 1: evropski projekti -EU, drugi mednarodni projekti – MED in projekti za gospodarstvo – GOSP;
 • Faktor 0,5: projekti za ostala ministrstva - MIN2* in drugo – DRUGO).

V primeru, da je prijavitelj univerza ali gospodarska družba, se pri oceni A3 upošteva drugačen normalizacijski faktor kot pri drugih prijaviteljih (za faktor 1,5 ugodnejše za univerzo ali za gospodarsko družbo, za sredstva pridobljena na univerzi oz. na gospodarski družbi).

Ocena : 0 – 5

Vir: obrazec ARRS-ZV-PROG-VPETOST-2007 oziroma prijavna vloga.

Oceno za vse tri elemente A1, A2 in A3 se pod mejno vrednostjo Aimejna določi linearno med 0 in 5. Mejne vrednosti za ta javni razpis so:

A1mejna = 1000
A2mejna = 1000
A3mejna = 8 FTE

Raziskovalci, ki imajo vrednost Ai večjo od mejne vrednosti, dobijo oceno 5. To dejstvo lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v prijavni vlogi.

Mejne vrednosti A1mejna, A2mejna  in A3mejna so določene tako, da so blizu najvišjih vrednosti slovenskih raziskovalcev.

Ker se dosežki raziskovalcev v posameznih vedah zelo razlikujejo, je posledica točkovanja ta, da so pri tehniki zelo pomembna sredstva drugih uporabnikov A3, medtem ko pri humanistiki in medicini ta element ocenjevanja ne igra pomembne vloge. Ocena A2, s katero se ocenjuje odmevnost (citiranost), ima pri družboslovju in humanistiki bistveno manjšo vlogo kot pri drugih vedah.

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:

A = A1+ A2 +A3

Kvantitativne ocene za posamezni element ocenjevanja in za posamezno znanstveno vedo pridobi in izračuna ARRS. ARRS bo za izračun kvantitativnih ocen uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazi SICRIS (COBISS) na dan zaključka javnega razpisa. V primeru porodniške odsotnosti se za A1 upošteve ustrezno daljše časovno obdobje.

Podatke za izračun ocene A3 ARRS pridobi neposredno od raziskovalnih organizacij za vse tiste raziskovalce, ki so člani programskih skupin in to pred zaključkom javnega razpisa. Raziskovalne organizacije podatke vpišejo v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST-2007 in s podpisom odgovornih oseb jamčijo za točnost podatkov. ARRS bo za člane programskih skupin upošteval samo podatke vpisane v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST-2007. Za tiste raziskovalce, ki niso člani programske skupine, pridobi ARRS podatke iz prijavne vloge. Prav tako pridobi ARRS podatke iz prijavne vloge za raziskovalce, ki so zaposleni na več raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: RO), pa na vseh RO niso člani programskih skupin.

Raziskovalce bo ARRS ocenjeval v vedi in na področju, ki ju prijavitelj navede v prijavni vlogi.

Č. ZNANSTVENE PERIODIČNE PUBLIKACIJE

I. Elementi ocenjevanja

1. Kvantitativna ocena
Kvantitativno oceno (oceno A) sestavlja šest elementov ocenjevanja (A1, A2, A3, A4 , A5 in A6).

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:

A = A1 + A2 +A3 +A4 +A5 + A6

2. Ocena recenzentov
Ocena recenzentov (ocena B) je sestavljena iz štirih posamičnih ocen (B1 , B2 , B3 in B4).

Ocena B se dobi s seštevkom posamičnih ocen:

B = B1 + B2 + B3 + B4

Kvantitativne ocene in ocene recenzentov se določi na podlagi meril, določenih v Tabeli 1.

Tabela 1: Znanstvene publikacije

Elementi ocenjevanja   Možno število točk Vir
Kvantitativne ocene prijavitelja - ocena A  
Delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno (brez recenzij) ocena A1 15 ARRS-PPZ-01-2008, tč. 10, IZUM
76 -100%   15
51 - 75 %   10
do 50%   5
Vključenost publikacije v mednarodne podatkovne baze ocena A2 20 Seznam bibliografskih baz -
vključenost v SCI, SSCI, humanistične baze   20
vključenost v druge relevantne področne mednarodne baze   10
vse druge publikacije   0
Doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije ocena A3 5 ARRS-PPZ-01-2008, tč. 11
doseganje vseh ali velike večine standardov   5
upošteva le osnovne standarde   3
vidno odstopa od osnovnih standardov   0
Dvojezičnost oz. večjezičnost publikacije ocena A4 10 ARRS-PPZ-01-2008, tč.12
publikacija izhaja dvo – ali večjezično.
V drugem jeziku je lahko samo povzetek.   10
publikacija izhaja samo v tujem jeziku ali samo v slovenskem jeziku   5
Objavljanje preglednih člankov v slovenskem jeziku in posebna skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije (ne velja za družboslovje in humanistiko) ocena A5 5(0) ARRS-PPZ-01-2008, tč. 13
objavljena dva ali več člankov na leto   5
objavljen en članek na leto   3
Dostopnost revije na spletu ocena A6 10 ARRS-PPZ-01-2008, tč. 14
dostopna so polna besedila   10
dostopni so povzetki   5
Ocene recenzentov - ocena B  
Pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave (posebej za humanistiko) ocena B1 10 (15) ARRS-PPZ-01- 2008, tč. 15 in 16
zelo velik   10 (15)
srednje velik   8 – 9  (12 – 14)
manjši   5 – 7  (8 – 11)
Prispevek publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene javnosti o raziskavah domačih znanstvenikov; vključenost publikacije v mednarodno znanstveno diskusijo ocena B2 15 ARRS-PPZ-01-2008, tč. 17
velik   15
srednje velik   6 - 10
manjši   1 -5
Pomen za širitev (teoretsko in metodološko) pluralistično usmerjenih tem v družboslovju ocena B3 5 ARRS-PPZ-01-2008, tč. 18
Perspektivnost publikacije ocena B4 5 ARRS-PPZ-01-2008, tč. 19
ocena načrtov uredništva za izboljšanje kvalitete in prestižnosti publikacije   1 - 5

Kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B): ocene za posamezne elemente ocenjevana

II. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja

Strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo) imenuje 14 recenzentov, za vsako znanstveno vedo po dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni), vključno z dvema recenzentoma za interdisciplinarno področje.

Recenzent ocenjuje prijavo na podlagi prijavne vloge na obrazcu: ARRS-PPZ-01-2008. Vsako prijavo ocenita dva recenzenta. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, obrazec: ARRS-PPZ-02-2008, ki vsebujejo številčne ocene po posameznih elementih (kazalcih).

III. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije

Po točkovanju določi strokovno telo šest kategorij: I, II, III, IV, V in VI, in sicer:

I. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije (za revije, ki so v bazah SCI in SSCI - točka 1 A, B 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti ) ne glede na doseženo število točk.

II. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije (za odlične znanstvene revije z visokim številom točk- točka 1 C 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti in dodatnim pogojem, da so vključene v humanistične bibliografske baze ARRS).

III. kategoriji pripada 85 % delež izračunane dotacije (za kvalitetne znanstvene revije z visokim številom točk - točka 1 D 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti in dodatnim pogojem, da so vključene v druge bibliografske baze ARRS).

IV. kategoriji pripada 75 % delež izračunane dotacije (za znanstvene publikacije).

V. kategoriji se procentualni delež računsko določi, odvisno od razpoložljivih sredstev.

VI. kategorija: sofinanciranja ni

Znanstvene periodične publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrste v prvih pet kategorij, se sofinancirajo. Znanstvene periodične publikacije, ki se uvrstijo v šesto kategorijo, se ne sofinancirajo.

Kategorije, v katero sodi posamezen prijavitelj, se določijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov, ločeno po posameznih vedah.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE (DPPZ 3*)

Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi:

 1. Število avtorskih pol na zvezek (za kategoriji IV in V do največ 20 avtorskih pol) (D1),
 2. Naklada ( do največ 1000 izvodov na zvezek) (D2),
 3. Število zvezkov na letnik (za kategoriji IV in V do največ 4 zvezke) (D3),
 4. Priznani stroški na eno avtorsko polo (D4) (stroški tiska, stroški priprave

na tisk, lektoriranje, prevajanje, stroški odpošiljanja).
Strokovno telo določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovno telo lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega tiska, in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DPPZ = D1 * D2* D3 * D4

ARRS sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskih honorarjev piscem člankov.

ARRS upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo spreminjala. Strokovno telo najprej določi priznane stroške na avtorsko polo (D). Možne so izjeme, ki so posledica dražjega tiska (o njih odloča strokovno telo za vsak primer posebej). Če je izračun dotacije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva. Če je izračun dotacije manjši kot dotacija v preteklem letu, se upoštevajo lanska sredstva.

D. POLJUDNOZNANSTVENE PERIODIČNE PUBLIKACIJE

I. Elementi ocenjevanja

1. Kvantitativna ocena
Kvantitativno oceno (oceno A) sestavljata dva elementa (A1 , A2).

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:
A = A1 + A2

2. Ocena recenzentov

Ocena recenzentov (ocena B) je sestavljena iz treh posamičnih ocen (B1 , B2 , in B3).
Ocena B se dobi s seštevkom posamičnih ocen:
B = B1 + B2 + B3

Kvantitativni oceni in ocene recenzentov se določi na podlagi meril, določenih v Tabeli 2.

Tabela 2: Poljudnoznanstvene publikacije
 

Elementi ocenjevanja   Možno število točk Vir
Kvantitativne ocene prijavitelja - ocena A      
Odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene publikacije ocena A1 25 ARRS-PPPZ-01-2008. tč. 10
zelo velika (nad 1500 prod. izv.)   25  
srednje velika (500 -1500 prod. Izv)   15  
manjša ( pod 500 prod. Izv)   10  
Doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije ocena A2 10 ARRS-PPPZ-01-2008, tč. 11
visoko   10  
upošteva le osnovne standarde   5  
vidno odstopa od osnovnih standardov   0  
       
Ocene recenzentov - ocena B      
Pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave ocena B1 25 ARRS-PPPZ-01-2008, tč. 12 in 13
zelo velik   25  
srednje velik   15  
manjši   10  
Prispevek poljudnoznanstvene publikacije k informiranju javnosti o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov ocena B2 25 ARRS-PPPZ-01-2008, tč. 14
velik   25  
srednje velik   15 - 24  
manjši   10 - 14  
Posebna skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene publikacije ocena B3 15 ARRS-PPPZ-01-2008,tč. 15
zelo velika   15  
srednja    10 - 14  
nizka    5 - 9  

Kvantitativne ocene (ocena A) in ocene recenzentov (ocena B): ocene za posamezne elemente ocenjevana
 

II. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja

Strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo) imenuje 3 recenzente, za naravoslovno tehnične vede dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni) in za ostala področja enega strokovnega recenzenta.

Recenzent ocenjuje prijavo na podlagi prijavne vloge na obrazcu: ARRS-PPPZ-01-2008. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, obrazec: ARRS-PPPZ-03-2008, ki vsebujejo številčne ocene po posameznih elementih (kazalcih).

III. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije

Po točkovanju strokovno telo določi tri kategorije: I, II in III., in sicer:
I. kategoriji pripada 100 % delež izračunane dotacije
II. kategoriji se procentualno delež računsko določi, odvisno od razpoložljivih
sredstev.
III. kategorija: sofinanciranja ni.

Poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrste v prvi dve kategoriji, se sofinancirajo. Periodične publikacije, ki se uvrstijo v tretjo kategorijo, se ne sofinancirajo.
Kategorije, v katero sodi posamezna poljudnoznanstvena periodična publikacija, se določijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov, ločeno po posameznih vedah.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE (DPPPZ 4*)

Za izračun sredstev se upoštevajo naslednji elementi:

 1. Število avtorskih pol na zvezek (D1),
 2. Naklada ( do največ 2500 izvodov na zvezek) (D2),
 3. Število zvezkov na letnik (D3),
 4. Priznani stroški na eno avtorsko polo (D4) ( stroški tiska, računalniškega oblikovanja besdila, lektoriranja, prevajanja, odpošiljanja).

Strokovno telo določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovno telo lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega tiska, in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DPPPZ = D1 * D2* D3 * D4

ARRS sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskih honorarjev piscem člankov.

Strokovno telo najprej določi priznane stroške na avtorsko polo (D). Možne so izjeme, ki so posledica dražjega tiska (o njih odloča strokovno telo za vsak primer posebej). Če je izračun dotacije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva.
E. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

I. Elementi ocenjevanja

1. Kvantitativna ocena

Kvantitativno oceno (ocena A) avtorja sestavljajo trije elementi ocenjevanja, od katerih dva merita raziskovalno uspešnost avtorja5* znanstvene monografije (oceni A1 in A2), tretji element (ocena A3) pa meri uspešnost avtorja pri pridobivanju sredstev za projekte, ki niso sredstva ARRS.

Kvantitativne ocene A1, A2 in A3 se določi na podlagi meril, ki so določeni v C. poglavju te metodologije. Za upokojene predlagatelje se ocena A1 določi na podlagi podatkov za zadnje pet letno obdobje zaposlitve.

Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere v WoS ni polnega bibliografskega zapisa, lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v točki 12.1. Prijavne vloge za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij, izpolnjene na obrazcu: ARRS-ZM-01/2008 (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga).

Če ima raziskovalec vrednost Ai večjo od mejne vrednosti, to lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v točki 12.1. prijavne vloge.

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:

A = A1 + A2 + A3

Za tiste avtorje, ki niso člani programske skupine, pridobi ARRS podatke za izračun ocene A 3 iz prijavne vloge, točka 13.

Avtorje bo ARRS ocenjevala v vedi in na področju, ki ju prijavitelj navede v točkah 10., 10.1. in 10.2. prijavne vloge.

Posamezne kvantitativne ocene A (A1, A2 in A3) bo ARRS vpisala v posamezne obrazce (obrazec: ARRS-ZM-03-2008).

2. Ocene recenzentov

Ocena recenzentov (ocena B) je sestavljena iz treh posamičnih ocen (B1 , B2 , in B3 ).

Ocena B se dobi s seštevkom posamičnih ocen:
B = B1 + B2 + B3

Ocene recenzentov se določi na podlagi meril, določenih v Tabeli 3.

Tabela3: Znanstvene monografije
 

Elementi ocenjevanja ocena B Točke Humanistika Vir
Kakovost vsebine predloga ocena B1  60 80 ARRS-ZM-01-2008, tč.13
POMEN MONOGRAFIJE ZA RAZVOJ ZNANSTVENEGA PODROČJA: Ba1 35 50  
zelo velik   23 – 35 38 - 50  
velik   11 – 22 25- 37  
srednje velik   6 – 10 12 - 24  
majhen   1 – 5 1 - 11  
AKTUALNOST MONOGRAFIJE Bb1 15 10  
Monografija obravnava:        
zelo aktualno znanstveno problematiko/tematiko   11 – 15 8 - 10  
srednje aktualno znanstveno problematiko/tematiko   5 -10  3 - 7  
manj aktualno znanstveno problematiko/tematiko   1 – 4  1 - 2  
POMEN MONOGRAFIJE ZA RAZVIJANJE ZNANSTVENE IN STROKOVNE TERMINOLOGIJE: Bc1 10 10  
velik   7 - 10 7 - 10  
srednje velik   3 - 6  3 - 6  
majhen   1 - 2 1 - 2  
POSEBEN POMEN ZA SLOVENSKI ALI MEDNARODNI PROSTOR Bd1 10 10  
ima poseben pomen za mednarodni znanstveni prostor   1 - 7 1 - 5  
ima poseben pomen za slovenski znanstveni prostor   1 - 3 1 - 5  
Izjemni znanstveni dosežki avtorja (TUJEGA AVTORJA) ocena B2 10 (20) 4(9)6* ARRS-ZM-01-2008, tč.11.1. (za tujega avtorja tudi 11.3 in 11.4)
Izjemni družbeno/ekonomsko relevantni dosežki avtorja (TUJEGA AVTORJA) ocena B3 5(15) 3(8)6  

Ocene recenzentov (ocena B): ocene za posamezne elemente ocenjevana

II. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja

Strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljevanju: strokovno telo) imenuje za naravoslovje, tehniko, biotehniko, medicino in interdisciplinarnost po dva recenzenta, skupaj 10 recenzentov, in sicer enega znanstvenega in enega strokovnega. Za humanistiko in za družboslovje imenuje po enega strokovnega recenzenta ter za vsako področje znotraj vede, še po enega znanstvenega recenzenta (znotraj humanistike 12 znanstvenih recenzentov, znotraj družboslovja 13 znanstvenih recenzentov). Ocene znanstvenih recenzentov se normirajo znotraj družboslovja in humanistike.

Recenzent ocenjuje prijavo na podlagi prijavne vloge na obrazcu: ARRS-ZM-01-2008. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, obrazec: ARRS-ZM -02-2008, ki vsebujejo številčne ocene po posameznih elementih (kazalcih).

III. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacijeY

Po točkovanju strokovno telo določi štiri kategorije: I, II, III in IV. Monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, pa se ne sofinancirajo.

Monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov in to ločeno po vedah.


NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE (DZM 7*)

Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje monografij se upošteva št. avtorskih pol (D1), št. tiskarskih pol (D2), naklada (D3) in naslednji finančno opredeljeni elementi:
 

VRSTA STROŠKOV EUR
tiskanje in vezava (D4) 0,25 na tiskarsko polo za barvni tisk 0,15 na tiskarsko polo za črnobeli tisk
računalniški prelom (D5) 33 na tiskarsko polo za manj zahteven prelom;
53 na tiskarsko polo za zahteven prelom (vsaj /3 strani z ilustrativnim gradivom, kar mora biti razvidno iz predračuna)
lektoriranje (D6) 31 na avtorsko polo
50% priznanih stroškov prevoda (tujih avtorjev v slov. jezik) (D7) 166 na avtorsko polo
50% priznanih stroškov prevoda (slov. avtorjev v tuj jezik) (D8)  

 

Strokovno telo določi po višini stroške (D8).

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DZM = D2 * D3 * D4 + D2 * D5 + D1 * D6
pri prevodu tujih avtorjev še

D1 * D7

pri prevodu slovenskih avtorjev v tuji jezik še
D1 * D8

 1. kategoriji pripada 100% delež izračunane dotacije.
 2. kategoriji pripada 80% delež izračunane dotacije.
 3. kategoriji se procentualni delež računsko določi. Procenti so odvisni od višine sredstev za ta program. Procentualni delež se določi za vsako leto posebej, odvisno od dodeljenih sredstev.

V program sofinanciranja se načeloma uvrstijo samo prevodi tujih del, ki so temeljnega pomena za neko znanstveno področje in podpodročje. Sofinanciranje prevodov tujih del se zmanjša za tisti delež sredstev, ki jih prijavitelj dobi od Ministrstva za kulturo.

ARRS sofinancira tudi stroške izdaje monografije na elektronskem mediju. V tem primeru se ustrezno upoštevajo stroški priprave in razmnoževanja (CD, DVD ipd.)

Sofinancirajo se posamezni naslovi znanstvenih monografij in ne zbirke v celoti.

Ponatisi se ne sofinancirajo, razen v primeru starejših (če je od prve izdaje minilo 30 let ali več) in težko dostopnih del, ki so posebnega pomena za neko znanstveno področje, so postala znova aktualna ali pa je potreba znanstvenega področja zelo velika. O tem odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Slovarska dela, ki so praviloma tržne narave, se ne sofinancirajo. Izvzeta so tista slovarska dela, ki so posebej pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije oziroma preučevanja slovenskega jezika. O takšnih slovarjih posebnega pomena odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Prevodi evropskih standardov se ne sofinancirajo iz naslova znanstvenih monografij.

Zborniki se financirajo le, če gre za recenzirano objavo v skladu s 5. členom (točka 4) Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/2006 in 39/2007). Zborniki neposredno objavljenih gradiv z znanstvenega sestanka se ne sofinancira. Ali gre za tovrsten zbornik odloči strokovno telo.

Izidi magistrskih nalog v knjižni obliki se ne sofinancirajo. Možne so izjeme, kadar gre za zelo kvalitetna nagrajena dela. Strokovno telo o tem odloča za vsak primer posebej.

ARRS sofinancira monografije do naklade največ 500 izvodov in obsega 30 avtorskih pol. Predlog za (so)financiranje obsežnejših rokopisov je treba dodatno obrazložiti.

Pri izračunu dotacije so možne korekcije za izjeme, kjer narava monografije zahteva dražji tisk, karte itd. in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Pri izdaji monografij slovenskega avtorja v slovenskem jeziku ARRS sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk (stroške računalniškega oblikovanja besedila za tisk) in stroške lektoriranja, ne financira pa avtorskega dela.

Pri izdaji prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik ARRS sofinancira do 30% priznanih stroškov prevajanja, do 30% priznanih stroškov za računalniški prelom in do 30% priznanih stroškov za tisk.

Pri izdaji prevoda monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku pri tujem založniku ARRS sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja. Če avtorji monografijo že napišejo v tujem jeziku, se jim priznajo stroški, kakor da bi delo dali prevesti.

Če je izračun dotacije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

Recenzenti v določenem roku, po sprejemu finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama o sofinanciranju znanstvenih monografij s strani strokovnega telesa, pisno obrazložijo ocene tistih prijavljenih monografij, ki niso dosegle zadostnega števila točk za uvrstitev v program sofinanciranja. V obrazložitvi navedejo predloge za izboljšavo teksta monografije, ki jo mora prijavitelj priložiti v primeru ponovne prijave na razpis.

F. ZNANSTVENI SESTANKI

I. Elementi ocenjevanja

1. Kvantitativna ocena

S kvantitativno oceno (ocena A) se ocenjuje predsednika programskega ali organizacijskega odbora, ki ga izbere prijavitelj (v nadaljevanju: vodja sestanka). Ta oseba je iz Slovenije ali Slovenec iz slovenskega zamejstva oziroma izven Slovenije.

Kvantitativno oceno (ocena A) vodje sestanka sestavlja pet elementov ocenjevanja (A1 , A2 , A3, A4 in A5).

Kvantitativne ocene A1, A2 in A3 se določi na podlagi meril, ki so določeni v C. poglavju te metodologije.

Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere v WoS ni polnega bibliografskega zapisa, lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v točki 17.1. Prijavne vloge za sofinanciranje znanstvenih sestankov, izpolnjene na obrazcu: ARRS-ZS-01/2008 (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga).

Če ima raziskovalec vrednost Ai večjo od mejne vrednosti, lahko to prijavitelj navede v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v točki 17.1. prijavne vloge.

Za tiste vodje sestankov, ki niso člani programske skupine, pridobi ARRS podatke iz prijavne vloge, točka 18.

Vodje sestankov bo ARRS ocenjeval v vedi in na področju, ki ju prijavitelj navede v točkah 12., 13. in 14. prijavne vloge.

Kvantitativni oceni A4 in A5 se določita na podlagi meril, določenih v Tabeli 4.a.

Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:

A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

Tabela 4. a: Znanstveni sestanki
 

ELEMENT OCENJEVANJA OCENA TOČKE VIR
Mednarodna udeležba na znanstvenem sestanku ocena A4 15 ARRS-ZS-01-2008, tč. 6
predvidena udeležba nad 50% referentov   15  
predvidena udeležba od 21% do 49% referentov   10  
predvidena udeležba od 10% do 20% referentov   5  
Periodičnost znanstvenega sestanka (evropskega ali svetovnega značaja) ocena A5 10 ARRS-ZS-01-2008, tč. 7
izvajanje sestanka periodično po različnih državah oz. v organizaciji ugledne mednarodne org.   10  
izvajanje sestanka periodično v Sloveniji   5  

Kvantitativni oceni (oceni A4 in A5 ) : ocene za posamezne elemente ocenjevana

 

2. Ocene recenzentov

Ocena recenzentov (ocena B) je sestavljena iz sedmih posamičnih ocen (B1 , B2 , B3, B4 , B5, B6, B7).

Ocena B se dobi s seštevkom posameznih ocen:

B = B1+ B2 + B3+ B4 + B5 +B6 + B7

Ocene recenzentov se določi na podlagi meril, določenih v Tabeli 4.b.

Tabela 4.b: Znanstveni sestanki
 

ELEMENT OCENJEVANJA OCENA TOČKE VIR
KAKOVOST VSEBINE PREDLOGA ocena B1 20 ARRS-ZS-01—2008, tč.19
Tehtnost in aktualnost tematike Ba1 15  
zelo tehtna in aktualna tematika   11 - 15  
srednje tehtna in aktualna tematika   6 - 10  
manj tehtna in aktualna tematika   0 - 5  
Pričakovana odzivnost sestanka v znanstveni in strokovni javnosti Bb1 5 ARRS-ZS-01-2008, tč.19.2. in 6.4.
velika   3 - 5  
majhna   0 - 2  
ORGANIZACIJSKE REFERENCE VODJE SESTANKA ocena B2 10 ARRS-ZS-01-2008, tč.17.4.
zelo dobre   10  
dobre   7 - 9  
srednje   4 – 6  
manjše   0 - 3  
PRIDOBITEV DODATNEGA SOFINANCIRANJA ocena B3 10 ARRS-ZS-01-2008 tč. 20.1.
tuji viri   10  
domači viri   5 - 9  
ZAGOTAVLJANJE RACIONALNE PORABE SREDSTEV ocena B4 5 ARRS-ZS-01-2008 tč.20.2.
zagotovljena je zelo racionalna poraba   4 - 5  
zagotovljena je realna poraba   2 – 3  
racionalna poraba ni zagotovljena   0 - 1  
ZDRUŽEVANJE VEČ ZNANSTVENIH DISCIPLIN ocena B5 5 ARRS-ZS-01-2008 tč.12.,13.,14.
IZJEMNI ZNANSTVENI DOSEŽKI VODJE SESTANKA ocena B6 5 ARRS-ZS-01-2008, tč. 17.1.,17.3
IZJEMNI DRUŽEBNO/ EKONOMSKO RELEVANTNI DOSEŽKI VODJE SESTANKA ocena B7 5 ARRS-ZS-01-2008, tč. 17.2.

 

II. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja

Vsako prijavo ocenita dva recenzenta. Strokovno telo za znanstvene sestanke (v nadaljevanju: strokovno telo) imenuje 14 recenzentov, za vsako znanstveno vedo po dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni), vključno z dvema recenzentoma za interdisciplinarno področje.

Recenzent ocenjuje prijavo na podlagi prijavne vloge na obrazcu: ARRS-ZS-01-2008. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, obrazec: ARRS-ZS-02-2008, ki vsebuje številčne ocene po posameznih elementih (kazalcih).

III. Razvrstitev prijav po kategorijah in normativi za izračun dotacije

Po točkovanju strokovno telo določi štiri kategorije: I, II, III in IV. Sestanki, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Sestanki, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, pa se ne sofinancirajo. Sestanek se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov in to ločeno po vedah.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE (DZS 8*)

Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje organizacije stroškov znanstvenih sestankov, se upošteva število udeležencev (D1), število referentov (D2), število dni (D3), število tujih vabljenih predavateljev (D4), administriranje, ki je odvisno od števila referentov (D5) in naslednji finančno opredeljeni elementi:

VRSTA STROŠKOV EUR
Administriranje programskega in organizacijskega odbora (D5)  
do 30 referentov  625
do 100 referentov 1041
nad 100 referentov  1458
Tiskanje, razpošiljanje vabil in dopisov ter tiskanje povzetkov v knjižni oz. elektronski obliki in pripravljalna dela (D6) 5
Dodatek na referenta (D7) 14
Najemnina dvorane (1 dan, 1 udeleženec) (D8) 3
Bivanje vabljenih predavateljev(1 oseba, 1 dan) in potni stroški (D9) 104

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DZS = (D1 * D6) + (D2 * D7) + (D1 * D3 * D8) + (D4 * D3 * D9) + D5

 1. kategoriji pripada 100% delež izračune dotacije
 2. kategoriji pripada 75% delež izračune dotacije
 3. kategoriji se procentualni delež računsko določi. Procenti so odvisni

od višine sredstev za ta program. Procentualni delež se določi za

vsako leto posebej, odvisno od dodeljenih sredstev.

Pred sestankom mora biti natisnjen izvleček referatov.

V program sofinanciranja je mogoče uvrstiti le sestanek, za katerega prijavitelj pošlje dovolj izčrpne podatke (npr. poleg imena vsakega vabljenega predavatelja še njegovo temo ali okvirni program) ter natančno opredelitev namenov in ciljev znanstvenega sestanka.

Velikim znanstvenim sestankom (nad 350 udeležencev) se krijejo tudi stroški pripravljalnih del leto pred potekom sestanka.

ARRS sofinancira vse stroške največ za 3 dni.

ARRS sofinancira vse stroške bivanja največ 10 vabljenim tujim predavateljem oziroma 5% od aktivnih udeležencev (vabljeni predavatelji iz tujine in referenti) za posamezni sestanek.

Sofinancira se sestanek, na katerem je predvideno za enodnevni sestanek najmanj 10 referentov ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.

ARRS sofinancira dodatek na referenta za največ 100 referentov.

Če je izračun dotacije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

Vsako leto se preverijo normativi za izračun dotacije.


G. UVELJAVLJENI RAZISKOVALCI IZ TUJINE

I. Elementi ocenjevanja

Ocene recenzentov
Skupna ocena (ocena B) posamezne prijave za sofinanciranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (v nadaljevanju: prijava) je sestavljena iz posameznih ocen recenzentov.

Oceno recenzentov sestavljajo posamezne ocene B1, B2, B3, in B4.

Ocena B se dobi s seštevkom posameznih ocen:

B = B1+ B2 + B3+ B4

Elementi ocenjevanja za oceno recenzentov so določeni v Tabeli 5.

Tabela 5:Uveljavljeni raziskovalci iz tujine.

ELEMENT OCENJEVANJA OCENA TOČKE VIR
  B 36  
Statusna odličnost B1 10  
Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje)   10 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 9
druge prestižne nagrade   do 10 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 9
članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti   3 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 10
redni profesor ali profesor Emeritus   2 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 11
glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma znanstveni urednik knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi   4 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 12
glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza   2 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 12
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma član uredniškega odbora knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi   2 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 12
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza podatkov   1 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 12
Odličnost publikacij B2 9  
skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem ali z nagrajencem drugih prestižnih nagrad   do 4 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 16
znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20 ali objave v prvih dveh revijah z najvišjim faktorjem vpliva na področju po Web of Science oz. za humanistiko v najboljših humanističnih revijah   2 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 17
(so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi   1 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 18
objave preko 100 člankov v SCI, SSCI revijah, v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baze podatkov in druga mednarodna bibliografska baza podatkov za humanistiko   2 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 19
Odličnost pri citacijah9* (humanistika) B3 8 (8)  
naveden med citacijskimi klasiki po ISI   4 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 15
število citatov v zadnjih 10. letih10*   2 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 14
tri najbolj citirana znanstvena dela v zadnjih 10. letih   2 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 13
Program dela B4 1 - 9 ARRS-TURAZ-01-2008, tč. 19


 

II. Izbor recenzentov in postopek ocenjevanja

Vsako prijavo ocenita dva recenzenta. Recenzent ocenjuje prijavo na podlagi prijavne vloge na obrazcu: ARRS-TURAZ-01-2008. Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, obrazec: ARRS-TURAZ -02-2008, ki vsebuje številčne ocene po posameznih elementih (kazalcih).

Po opravljenem točkovanju in prejeti oceni recenzentov, strokovno telo pregleda ocene. Član strokovnega telesa je tudi predstavnik s področja interdisciplinarnih raziskav. Če strokovno telo na podlagi lastnega poznavanja vsebine meni, da ocena ni korektna, lahko pozove recenzente k dodatni utemeljitvi ocene.

Strokovno telo nato tuje raziskovalce razvrsti glede na doseženo komulativno število točk in glede na kategorije iz usmeritev ministrstva. Maksimalno število doseženih točk pri ocenjevanju je 36. Skupno minimalno število točk, potrebnih za obravnavo vloge je 8, s tem da je pri vsoti ocen B1 in B2 in pri vsoti ocen B3 in B4, minimalno število točk 4.

V skladu z usmeritvami ministrstva (določen znesek na kandidata, določena višina sredstev po vedah) se v financiranje sprejmejo tisti kandidati, ki dosežejo največje število točk znotraj posamezne vede.

H. SPREJEMANJE IN OBJAVA METODOLOGIJE

V skladu s 5. členom Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti št. 0071-19/2006/1, z dne 13.04.2006 so znanstvenoraziskovalni sveti ved in znanstvenoraziskovalni svet za interdisciplinarnost pripravili predlog metodologije, ki jo je Znanstveni svet ARRS uskladil na svoji 38. redni seji dne 1. 10. 2007, Upravni odbor ARRS pa se je z njo seznanil na svoji 16. dopisni seji dne 11. 10. 2007.

Ta metodologija se objavi na spletnih straneh ARRS.

Ocenjevalni listi so kot priloge sestavni del metodologije.

 

dr. Franci Demšar
Direktor

Številka: 6319–13/2007-1
Datum: 4.10.2007

 

1*   Izraz raziskovalec je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot nevtralen za ženske in moške.
2*   Primer projekta za ministrstvo, je CRP, in sicer del, ki je financiran s strani ministrstev, brez sredstev ARRS.
3*   "PPZ" pomeni znanstvene periodične publikacije
4*   "PPPZ" pomeni poljudnoznanstvene periodične publikacije
5*   Izraz avtor je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot nevtralen za ženske in moške.
6*   Ocena v oklepaju velja za tujega avtorja.
7*   "ZM" pomeni znanstvene monografije
8*   "ZS" pomeni znanstvene sestanke
9*   Pri humanistiki se upošteva odmevnost in način odmevnosti del uveljavljenega raziskovalca iz tujine, ki jih navede prijavitelj. Ta element se oceni s skupno oceno od 0 do 8.
10* Šteje se obdobje od 1997-do datuma zaključka razpisa v letu 2007. Dela, ki se citirajo v tem obdobju, so lahko objavljena tudi prej.