Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter po predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006-44 z dne 21.12.2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 33. seji dne 22.12.2006 sprejel

Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V Pravilniku o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in 24/06) se črta 1. točka tretjega odstavka 11. člena. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: "Agencija redni izpisek iz sodnega registra oziroma upravne enote pridobi po uradni dolžnosti.".

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-23/2006-1
Ljubljana, dne 22.12.2006
EVA: 2006/1647-0017

Predsednik Upravnega odbora
prof. dr. Tadej Bajd