Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 33. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu ZZrID), 10., 13. in 132. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) v zvezi s 5. odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) in Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti št. 6319-5/2022-5 z dne 9. 1. 2023 in št. 6319-5/2022-6 z dne 17. 1. 2023 – popr. (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22)

 

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).

 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2024 in 2025 (Paket 22). (So)financirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost  prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje. Navedena informativna predračunska nabavna vrednost velja tudi za konzorcijske nakupe raziskovalne opreme.

 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis 

Prijavitelji so lahko javne raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v obliki programskega stebra stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali infrastrukturne dejavnosti v okviru institucionalnega stebra stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javna RO).
 

4. Vrste prijav

 1. Javna RO lahko odda prijavo  brez (so)financiranja nakupov raziskovane opreme  s strani drugih pravnih oseb.
 2. Javna RO lahko odda prijavo za (so)financiranje nakupov raziskovane opreme s sofinanciranjem tudi s strani drugih pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: nacionalni konzorcij). Nacionalni  konzorcij sestavlja javna RO kot vodilni konzorcijski partner, ki odda prijavo v imenu nacionalnega konzorcija in v primeru izbora prijave za (so)financiranje, sklene pogodbo o (so)financiranju z ARIS. Vodilni konzorcijski partner, ki odda prijavo v imenu nacionalnega konzorcija,  mora k prijavi priložiti s strani vseh pogodbenih partnerjev nacionalnega konzorcija podpisano pismo o nameri, predpogodbo ali pogodbo o (so)financiranju in souporabi raziskovalne opreme.

 

5. Pogoji za (so)financiranje

Višina (so)financiranja prijavitelja mora biti najmanj v vrednosti (so)financiranja ARIS. Sredstva (so)financiranja ARIS se knjigovodsko evidentirajo v lastniški delež prijavitelja.

V primeru prijave iz 4.2. točke javnega razpisa je višina (so)financiranja prijavitelja opredeljena s skupno višino (so)financiranja nacionalnega konzorcija.

 

6. Elementi ocenjevanja prijav in največje število točk za posamezen kriterij 

Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje so določeni v 136. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, merila pa v Metodologiji, poglavje F. Raziskovalna oprema.  

Kriteriji za ocenjevanje so:

 • Znanstvena odličnost (10 točk);
 • Družbeni in gospodarski vpliv (5 točk);
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe (5 točk oziroma 7 točk v primeru prijav za konzorcijske nakupe raziskovalne opreme).

Vrednotenje kriterijev in meril je podrobneje določeno v metodologiji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
 

7. Ocenjevanje in izbor prijav

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Splošni akt o postopkih (so)financiranja in Metodologija. Ocenjevanje prijav vodi zunanji ekspertni panel za raziskovalno opremo (v nadaljnjem besedilu: zunanji ekspertni panel).

Zunanji ekspertni panel točkuje posamezno prijavo na podlagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 136. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja ter v Metodologiji (poglavje F – Raziskovalna oprema). Zunanji ekspertni panel kot izločitveni pogoj lahko upošteva raziskovalno opremo večje vrednosti, ki v Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj 140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 40.000 EUR za humanistiko in družboslovje). Pri tem mu je v pomoč seznam obstoječe raziskovalne opreme, ki je dostopen v sistemu SICRIS. Zunanji ekspertni panel lahko pozove prijavitelje, da dodatno utemeljijo prijavo glede na obstoječo opremo.

Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji, zunanji ekspertni panel izdela predlog prednostnega seznama prijav za (so)financiranje nakupov raziskovalne opreme in ga posreduje Znanstvenemu svetu ARIS (v nadaljnjem besedilu: ZSA) v obravnavo.

Če več prijav pri ocenjevanju doseže enako število točk, ZSA predlaga izbor (so)financiranja nakupov raziskovalne opreme teh prijav na podlagi svoje razprave o pomenu raziskovalne opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja ter drugih vključenih raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja oziroma raziskovalnih projektov. ZSA pri tem upošteva izhodišča Znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije oziroma njenih posameznih delov.

ZSA sprejme predlog sklepa o izboru prijav in ga posreduje v odločitev direktorju ARIS.

Direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje.

 

8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 20.000.000,00 EUR, od tega:

 • okvirno 13.500.000,00 EUR za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša največ do vključno 500.000,00 EUR,
 • okvirno 6.500.000,00 EUR za opremo, katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad  500.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

 

9. Višina (so)financiranja ARIS

Višina (so)financiranja nakupov raziskovalne opreme s strani ARIS znaša največ do 50 % predračunske nabavne vrednosti.

 

10. Izračun (so)financiranja ARIS

Višina (so)financiranja ARIS za posamezno prijavo se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 9. točke tega razpisa, od prijavljene informativne predračunske nabavne vrednosti  odšteje delež lastnih sredstev. Lastna sredstva so  sredstva, ki jih prijavitelj v prijavi navede kot lastna sredstva. V primeru konzorcijskega nakupa se kot lastna sredstva upošteva skupna višina (so)financiranja nacionalnega konzorcija.

ARIS bo izbranim prijaviteljem (v primeru konzorcijskega nakupa je to vodilni konzorcijski partner), po zaključenem nakupu izplačala sredstva, in sicer:

 • če bo dosežena nabavna vrednost nižja od prijavljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme, se pri izplačilu sredstev ARIS upošteva odobren % udeležbe ARIS iz sklepa o izboru prijav za (so)financiranje nakupa raziskovalne opreme;
 • če bo dosežena nabavna vrednost višja od prijavljene nabavne vrednosti, ARIS izplača odobren znesek (so)financiranja iz sklepa o izboru prijav za (so)financiranje nakupa raziskovalne opreme.

 

11. Rok za zaključek nakupov raziskovalne opreme

Nakupi prijavljene raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost znaša največ do vključno 500.000,00 EUR morajo biti izvedeni v letu 2024. Prijavitelj mora ARIS dostaviti obračunsko dokumentacijo do konca oktobra 2024. V primeru objektivnih okoliščin, to so okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti, popraviti, odpraviti ali se jim izogniti, ki jih mora prijavitelj izkazati, ARIS lahko rok za predložitev obračunske dokumentacije izjemoma podaljša največ do konca decembra 2024.

Nakupi prijavljene raziskovalne opreme katere predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša nad 500.000,00 EUR, morajo biti izvedeni v letu 2024 ali 2025. Prijavitelj mora ARIS dostaviti obračunsko dokumentacijo do konca oktobra 2025 brez možnosti podaljšanja.

V primeru neizpolnitve pogoja iz prvega in drugega odstavka te točke, ARIS odstopi od pogodbe o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

 

12. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme

Način (so)financiranja in druge pogoje ARIS s prijaviteljem uredi s pogodbo. Prijavitelj, ki bo na tem javnem razpisu uspel, je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji, če zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, (so)financiranih iz državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane cenike v skladu s Pravili za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-5/2023-1, z dne 3. 5. 2023. Ceniki morajo biti javno objavljeni.

 

13. Oddaja prijave

13.1 Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda v elektronski obliki preko spletnega portala ARIS Digital Forms. Prijava na javni razpis se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-RI-RO-PAK22-2023.

K prijavnemu obrazcu mora prijavitelj obvezno priložiti:

 • Priloga 1: Informativni predračun za nakup raziskovalne opreme. Prijavitelj predloži specifikacijo informativnih predračunov in informativni(e) predračun(e), ki mora(jo) odražati prijavljeno nabavno  vrednost, ki je navedena v prijavnem obrazcu;
 • Priloga 2: Dogovor o (so)financiranju ali predpogodba ali pogodba o (so)financiranju, ki jo podpiše sofinancer, in v kateri je naveden znesek (so)financiranja - priloga, ki jo prijavitelj priloži, v primeru pridobitve sredstev (so)financiranja drugih pravnih oseb – konzorcijski nakup.

Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in pooblaščene osebe za raziskovalno opremo.

13.2. Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana do vključno 12. 7. 2023 do 14. ure.


14. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v roku oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti.

 

15. Datum in kraj odpiranja prijav 

Odpiranje prijav bo predvidoma 17. 7. 2023, s pričetkom ob 10.00 uri, na sedežu  ARIS. Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega prijavnega sistema.

 

16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa direktorja ARIS o izboru prijav.

 

17. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo 

Javni razpis in razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARIS (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletni strani ARIS http://www.arrs.gov.si oziroma pri uradni osebi, pristojni za javni razpis, gospe Špresi Neziri, vsak delovni dan v času uradnih ur, po telefonu (01) 400 5963, po e-pošti: spresa.neziri@arrs.si).

 

 

Številka: 6316-4/2023-2
Datum:  23. 5. 2023

 

Dr. Špela Stres,
v. d. direktorja

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija: