Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/2018-ZNOrg in 9/19) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018,6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,  6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,  6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,  6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019,6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: metodologija) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19)

 1. Naziv in naslov agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
 

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2021  (Paket 19). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi javni zavodi (v nadaljevanju: prijavitelji), ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.
 

 1. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:

 • znanstvena odličnost raziskovalcev;
 • kakovost prijave podporne dejavnosti;
 • potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. Vrednotenje kriterijev je določeno v metodologiji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
 

 1. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija. Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za raziskovalno opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).

Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na podlagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 130. člena pravilnika o postopkih ter v metodologiji (poglavje Č – Raziskovalna oprema). Strokovno telo kot izločitveni pogoj lahko upošteva raziskovalno opremo večje vrednosti, ki v Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj 140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 40.000 EUR za humanistiko in družboslovje). Pri tem mu je v pomoč seznam obstoječe raziskovalne opreme, ki je dostopen v sistemu SICRIS. Strokovno telo lahko pozove prijavitelje, da dodatno utemeljijo prijavo glede na obstoječo opremo.

Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji strokovno telo izdela predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in ga pošlje Znanstvenemu svetu ARRS (v nadaljevanju: ZSA) v obravnavo.

Če več prijav doseže enako število točk, o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu raziskovalne opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja. ZSA pri tem upošteva izhodišča raziskovalne strategije.

O izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.
 

 1. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 8.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.
 

 1. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 80 % nabavne vrednosti za raziskovalno opremo, vendar sofinanciranje agencije ne more preseči višine 800.000,00 EUR.
 

 1. Izračun sofinanciranja ARRS

Višina sofinanciranja ARRS za posamezno prijavo se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 7. točke tega razpisa, od prijavljene informativne predračunske nabavne vrednosti  odšteje delež sredstev iz drugih virov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki jih prijavitelj v prijavi navede kot:

 • lastna sredstva, ki jih prijavitelj zagotovi sam in jih v prijavi dokazuje z izjavo o lastnih sredstvih z navedbo zneska sofinanciranja in 
 • sredstva drugih pravnih oseb - v primeru, ko prijavitelj dobi sredstva od tretjih oseb, jih dokazuje s podpisanim pismom o nameri ali predpogodbo ali pogodbo o sofinanciranju, v katerih je naveden znesek sofinanciranja.
   

Izbranim prijaviteljem ARRS po zaključenem nakupu izplača sredstva, in sicer:

 • če bo dosežena nabavna vrednost nižja od prijavljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme se pri izplačilu sredstev ARRS upošteva odobren % udeležbe ARRS sprednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme;
 • če bo dosežena nabavna vrednost višja od prijavljene nabavne vrednosti, ARRS izplača odobren znesek iz prednostnega seznama prijav za nakup raziskovalne opreme.
   
 1. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme

Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s prijaviteljem uredi s pogodbo. Prijavitelj, ki bo na tem javnem razpisu uspel, je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji, če zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, (so)financiranih iz državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane cenike v skladu s Pravili za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-3/2019-1, z dne 23. 1. 2019. Ceniki morajo biti javno objavljeni.

Če izvajanje raziskovalnega programa, v zvezi s katerim prijavitelj oddaja prijavo za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme, preneha še pred zaključkom nakupa raziskovalne opreme, prijavitelj pred izvedbo postopkov za nakup raziskovalne opreme ARRS s pisno vlogo predlaga drug raziskovalni program, ki ga izvaja. Izjemoma prijavitelj predlaga prenos raziskovalne opreme na raziskovalni projekt (ko prijavitelj v letu 2021 nima raziskovalnega programa). Prijavitelj k vlogi priloži izjavo, da bodo s predlaganim raziskovalnim programom/projektom zagotovljeni ustrezni pogoji za uspešen zaključek nakupa raziskovalne opreme ter izjavo, da bo raziskovalna oprema nudila zmogljivosti in povezane storitve za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, kot so bile navedene v prijavnem obrazcu. V zvezi z vlogo prijavitelja odloči s sklepom direktor na predlog ZSA. Če prijavitelj v letu 2021 nima niti raziskovalnega programa niti raziskovalnega projekta sofinanciranega iz proračunskih virov, ARRS odstopi od sofinanciranja nakupa raziskovalne opreme.
 

 1. Dvojno financiranje ter upravičeni stroški

Prijavitelj se zavezuje, da za enako raziskovalno opremo ne bo oddal več prijav. Prijavitelj mora zagotoviti, da pri predloženi prijavi za sofinanciranje raziskovalne opreme ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Če bi ARRS s prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme in ugotovila, da gre za primer dvojnega financiranja, bo ARRS prekinila izplačilo sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
 

 1. Prijavna vloga

Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu: Obrazec ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020

K prijavnemu obrazcu prijavitelj priloži:

 • Priloga 1: Informativni predračun za nakup raziskovalne opreme. Če je informativnih predračunov več kot tri, prijavitelj predloži rekapitulacijo/specifikacijo informativnih predračunov – obvezna priloga;
 • Priloga 2: Izjava o lastnih sredstvih, v kateri je naveden znesek sofinanciranja - obvezna priloga;
 • Priloga 3: Dogovor o sofinanciranju ali predpogodba ali pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše sofinancer, in v kateri je naveden znesek sofinanciranja - priloga, ki jo prijavitelj priloži, v primeru pridobitve sredstev, sofinanciran od drugih pravnih oseb.
   
 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

12.1 Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Oddana prijavna vloga je popolna, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik ali pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali odgovorna oseba za oddajo prijavne vloge na ta razpis). Prijavna vloga mora biti oddana na spletnem portalu ARRS eObrazci do vključno 30. 4. 2020, do 14. ure.
 

12.2 Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik ali pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali odgovorna oseba za oddajo prijavne vloge na ta razpis) nimata digitalnega potrdila, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletni portal ARRS eObrazci (obrazec ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020)  in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali odgovorne osebe za oddajo prijave na ta javni razpis  ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijavne vloge, elektronska brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijavna vloga.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPOV RAZISKOVALNE OPREME – PAKET 19" in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS eObrazci »ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Prijavna vloga brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno oddano, ko:

 • je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 30. 4. 2020, do 14. ure in
 • v tiskani obliki prispe v glavno pisarno ARRS do vključno 30. 4. 2020, do 14. ure ali je oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do 30. 4. 2020, do 14. ure (upošteva se poštni žig).
   

12.3 Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom o postopkih.
 

 1. Obdobje sofinanciranja

Sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme se izvede za nakupe izvedene v letu 2021. Oprema mora biti dobavljena v letu 2021.
 

 1. Datum in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma 4. 5. 2020 ob 10. uri na sedežu ARRS.
 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po telefonu (01) 400 5963, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: spresa.neziri@arrs.si).

 

Številka: 6316-3/2020-2
Datum: 4. 3. 2020
 

Prof. dr. József Györkös,
v.d. direktorja

 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 18/2020, z dne 13. 3. 2020.

 

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente: