Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ((Uradni list RS, št. 23/09), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1 in 112/07) in v zvezi s Pravilnikom o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 23/9), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja:

Javni razpis o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme (Paket 14)

 1. Naziv in naslov agencije:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2009-2011 (Paket 14). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katerih nabavna vrednost enote z davkom na dodano vrednost presega 50.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
   
 3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
  Okvirna višina sredstev javnega razpisa je za celotno razpisno obdobje v letih 2009-2011 20.000.000,00 EUR. Sredstva bodo letno realizirana do višine razpoložljivih sredstev v proračunu in finančnem načrtu ARRS.
   
 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis:
  Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO) in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.
  Prijavitelji se na razpis prijavijo takrat, ko imajo že zagotovljeno sofinanciranje.
   
 5. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme:
  Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
  • reference raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa, ki se ocenjujejo glede na čas financiranja raziskovalnega programa,
  • relevanca nakupa prijavljene raziskovalne opreme, ki se ocenjuje glede na delež lastnih sredstev,
  • višina nabavne vrednosti raziskovalne opreme.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.

Vrednotenje kriterijev je določeno v Metodologiji za ocenjevanje in izbor predlogov za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
  Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 80% nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme.
   
 2. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega razpisa porabljena:
  Sredstva javnega razpisa morajo biti porabljena do izteka razpisnega obdobja, to je do konca leta 2011.
   
 3. Oblika, rok in način oddaje prijave (datum, naslov):
  Prijavitelji morajo dostaviti prijave v pisni in v elektronski obliki.

  Pisna prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec v dveh izvodih. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z obvezno oznako na ovojnici: »ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 14)« ter z označbo prijavitelja. Vsaka prijava posebej mora biti oddana v svoji ovojnici. Prijava mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v prvem roku do vključno srede, 6.5.2009 do 12. ure in v drugem roku do vključno torka, 15. 9.2009 do 12. ure (poštni žig).

  Prijave, oddane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot prijave v tiskani obliki, morajo biti dostavljene na elektronski naslov: raz-oprema@arrs.si , in sicer vsaka prijava posebej le z enim posredovanim sporočilom. Prijave morajo prispeti na navedeni elektronski naslov v prvem roku do vključno srede, 6.5.2009 do 12. ure, in v drugem roku do vključno torka, 15. 9.2009 do 12. ure.

  Drugi rok prijav bo izveden v primeru, če razpoložljiva finančna sredstva v prvem roku javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena. Informacijo o izvedbi drugega roka prijav na javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme bo agencija objavila na svojih spletnih straneh v rubriki: http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/.

  V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

  Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

  Za pravočasne se štejejo tiste prijave, ki v roku prispejo na naslov ARRS v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Za pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije v prvem roku do vključno 6.5. 2009 do 12. ure in v drugem roku do vključno 15. 9.2009 do 12. ure.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v prvem roku najkasneje do konca meseca junija 2009 in v drugem roku najkasneje do 15. novembra 2009.
   
 2.  Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo na agenciji v sobi št. 303, in sicer v prvem roku dne 8.5. 2009 ob 10. uri in v drugem roku dne 17.9.2009 ob 10. uri.
   
 3. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik razen petka med 9. in 15. uro in ob petkih med 9 in 14. uro v vložišču ARRS ali na spletni strani http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
   
 4. Dodatne informacije
  Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri dr. Lidiji Tičar Padar osebno ali po telefonu 01/400-59-59, e-mail: lidija.ticar@arrs.si.

  Prijavni obrazci so na razpolago na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/  pod rubriko »Razpisi« od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje.
   
 5. Odločitev o izbiri
  O izboru prijav na javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 14) in o morebitni pritožbi s sklepom odloči Upravni odbor agencije.

 

Datum: 3.4.2009
Številka: 430-39/2009-2

dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 25/2009, z dne 3.4.2009

Priloge: