Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Normativni akti

      

Metodologija za ocenjevanje in izbor predlogov za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
 

Za vodenje evalvacijskega postopka direktor agencije na temelju Pravilnika o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme imenuje komisijo za raziskovalno opremo (v nadaljevanju: strokovna komisija).

Strokovna komisija točkuje posamezno prijavo za raziskovalno opremo na podlagi spodaj opredeljenih kriterijev.

Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

  1. Reference raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa, na katerega je vezan nakup raziskovalne opreme, ki jih odraža odobreni čas financiranja raziskovalnega programa;

    Točkovanje glede na čas financiranja raziskovalnega programa oziroma infrastrukturni program:

 

Čas financiranje raziskovalnega programa
v obdobju od leta 2009 /
infrastrukturni program
Število točk
6 let 6
5 let 4
4 leta 2
3 leta 0
novi raziskovalni programi 2
infrastrukturni programi 3

 

  1. Relevanca nakupa prijavljene raziskovalne opreme, ki ga odraža delež sofinanciranja

    Točkovanje glede na delež lastnih sredstev

 

Delež lastnih sredstev Število točk Število točk za opremo večje
vrednosti (nad 140.000 EUR za
naravoslovje, tehniko, medicino,
biotehniko oz. nad 40.000 EUR
za družboslovje in humanistiko)
20% - 39% 0 0
40% - 59% 1 2
60% - 79% 2 4
80% in več 3 6

 

  1. Višina nabavne vrednosti raziskovalne opreme

 

Nabavna vrednost v EUR Število točk
Naravoslovje, tehnika,
medicina, biotehnika
Družboslovje, humanistika  
nad 140.000 nad 40.000 5
nad 120.000 - 140.000 nad 35.000 - 40.000 4
nad 100.000 - 120.000 nad 30.000 - 35.000 3
nad 80.000 - 100.000 nad 25.000 - 30.000 2
nad 60.000 - 80.000 nad 20.000 - 25.000 1
nad 50.000 - 60.000 nad 15.000 - 20.000 0

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.

Na temelju izvedenega točkovanja skladno z opredeljenimi kriteriji strokovna komisija izdela predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (v nadaljevanju: predlog). Predlog agencija posreduje znanstvenemu svetu v obravnavo.

Znanstveni svet agencije kot izločitveni pogoj lahko upošteva raziskovalno opremo večje vrednosti, ki v Sloveniji že obstaja (nad 140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino oziroma nad 40.000 EUR za humanistiko in družboslovje).

V primeru, če več prijav izkaže enako število točk, izmed teh na temelju razprave o pomenu raziskovalne opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja in drugih vključenih raziskovalnih in infrastrukturnih programov oziroma projektov predlaga izbor za sofinanciranje Znanstveni svet agencije, pri čemer upošteva izhodišča Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa oziroma njegovih posameznih delov in letnih aktov o znanstveni in tehnološki politiki.

Direktor predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme posreduje v sprejem upravnemu odboru agencije. Upravni odbor agencije sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme.


Prof. dr. Peter Dovč
Predsednik Znanstvenega sveta agencije

Datum: 16.3.2009
Št: 430-39/2009-1