Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje znanstvenih monografij za leto 2006

V skladu z letno politiko ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za sofinanciranje znanstvenih sestankov ter na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS št. 12/2005 in 24/2006) se naj v letu 2006 v okviru izbora znanstvenih monografij upoštevajo naslednje usmeritve:

  1. Okvirni razrez procentov po vedah, ki je posledica 10-letnega povprečja:

 

Znanstvene vede %
Naravoslovno-matematične vede 10 %
Tehniške vede 5 %
Medicinske vede 5 %
Biotehniške vede 1 %
Družbene vede 35 %
Humanistične vede 40%
Interdisciplinarne vede 5 %

Dejanski razrez po vedah naj se določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto vlog.

  1. Evalvacijski postopek za ocenjevanje znanstvenih monografij vodi strokovno telo za znanstveni tisk. Ocenjevalci pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste predpisane s strani javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Recenzenti ocenjujejo posamezno monografijo na podlagi točkovnega sistema. Prednost pri humanistiki imajo monografije, ki obravnavajo nacionalne relevantne teme, pri družboslovju pa take monografije, ki zagotavljajo širitev pluralistično usmerjenih tem in raziskav.

Ljubljana, 10.3.2006
Št.: 6133-7/2006

dr. Jure Zupan
Minister