Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Vpis v evidenco

V evidenco RO se vpiše izvajalec raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti in Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Postopek za vpis

Postopek za vpis v evidenco RO se začne s pisno vlogo, ki jo predloži zakoniti zastopnik vlagatelja vloge za vpis v evidenco RO. Vloga za vpis se vloži s pisnim zahtevkom.

Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:

 1. Obrazec Podatki o organizaciji za vpis v Evidenco RO (Obrazec ARIS-EV-01/2023)
 2. Ustanovitveni akt ali/in statut vlagatelja
 3. Obrazec Podatki o zakonitem zastopniku pravne osebe (Obrazec ARIS-ZOP-04/2023)
 4. Obrazec Podatki o raziskovalni skupini za vpis v Evidenco RO (Obrazec ARIS-EV-02/2023)
 5. Izjavo Izjava izvajalca o organizacijsko in stroškovno ločenem vodenju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Obrazec ARIS-EV-04/2023)
 6. Izjavo Izjava izvajalca o ustreznih prostorih in raziskovalni opremi (Obrazec ARIS-EV-06/2023)
 7. Izjavo Izjava izvajalca o raziskovalnih nazivih (Obrazec ARIS-EV-05/2023)
 8. Obrazec Podatki o raziskovalcu za vpis v Evidenco RO – prva zaposlitev v organizaciji (Obrazec ARIS-EV-03/2023)
   

Če vlagatelj k vlogi za vpis prilaga fotokopije dokumentov, mora biti njihova istovetnost z originalom potrjena. Izjavo o istovetnosti lahko napiše vlagatelj, ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik vlagatelja.

Agencija po prejemu vloge za vpis po uradni dolžnosti pridobi ustrezne dokumente od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Vsak raziskovalec je lahko uvrščen samo v eno raziskovalno skupino znotraj izvajalca raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Vlogi je potrebno priložiti popolno izpolnjene obrazce z zahtevanimi podpisi (ne fotokopije) in zahtevane dokumente.

Pri izpolnjevanju obrazcev uporabljajte ustrezne šifrante.

Spremembe podatkov

Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so vpisani v evidenco RO, so dolžni sproti obveščati ARIS o vseh spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za vpis oziroma izbris iz evidence RO ter vse spremembe podatkov, ki se vodijo v evidenci RO.

Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti so dolžni spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti ARIS najpozneje v petnajstih dneh od nastanka spremembe.

Spremembe se sporočajo na predpisanih obrazcih:

 1. Obrazec Podatki o raziskovalcu – vnos sprememb v Evidenco RO (brez podatkov o deležih zaposlitve), (Obrazec ARIS-EV-07/2023)
 2. Obrazec Podatki o strokovnem ali tehničnem sodelavcu – vnos sprememb (Obrazec ARIS-ZOP-05/2023)
 3. Obrazec Prenehanje delovnega razmerja (Obrazec ARIS-EV-09/2023)
 4. Zahtevek za izbris izvajalca se vloži v obliki pisnega zahtevka za izbris iz evidence RO.


Vpis strokovnega in tehničnega sodelavca

V evidenco RO se prijavi samo tiste strokovne ali tehnične sodelavce, katerih raziskovalno delo je že sofinancirano preko ARIS in ki imajo v Pogodbi o zaposlitvi določen delež za raziskovalno dejavnost.

Prijava je možna z obrazcem: